Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Referanseverdiforordningen trer i kraft i Norge

Nyhet

Referanseverdiforordningen trer i kraft i Norge

Endringer i referanserenteloven trådte i kraft 20. desember 2019. Loven endrer tittel til referanseverdiloven og gjør EUs referanseverdiforordning (2016/1011) til del av norsk rett. 

Finanstilsynet viser til Finansdepartementets nyhetssak: 

Overgangsregler

Forordningen har i artikkel 51 nr. 1 en overgangsbestemmelse om at en indekstilbyder som allerede tilbyr en referanseverdi, må søke om tillatelse eller registrering i samsvar med forordningens artikkel 34 innen 1. januar 2020. Av artikkel 51 nr. 3 følger at disse indekstilbyderne, etter at søknad er levert, kan fortsette virksomheten inntil søknaden eventuelt er avslått. Referanseverdiene som disse indekstilbyderne tilbyr, kan brukes av foretak under tilsyn inntil søknaden fra disse indekstilbyderne eventuelt er avslått. Foretak under tilsyn vil si banker, verdipapirforetak, verdipapirfondsforvaltere mv., se forordningens artikkel 3 nr. 1 (17).

Norske aktører

På denne bakgrunnen må norske aktører som utarbeider indekser som vil være referanseverdier i forordningens forstand, søke om tillatelse eller registrering som administrator innen 1. januar 2020. Norske foretak under tilsyn må påse at de bare bruker indekser som vil være referanseverdier i forordningens forstand, der indekstilbyderen har fått tillatelse, blitt registert eller søkt om dette innen 1. januar 2020.

Mottatte søknader

Finanstilsynet har så langt mottatt søknader fra Norske Finansielle Referanser AS, Oslo Børs ASA, Fish Pool ASA, Nordic Bond Pricing AS og European Market Coupling Operator AS. Disse foretakene kan fremdeles utarbeide referanseverdier som kan brukes av foretak under tilsyn. Den nåværende utarbeidelsen og bruken kan fortsette inntil søknaden eventuelt blir avslått. Dersom søknaden blir innvilget, kan referanseverdien brukes videre som før.

Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten ESMA har på sitt nettsted publisert en liste over foretak som innen 1. januar 2020 har søkt om tillatelse eller registrering som administrator. De norske foretakene som nevnt ovenfor, kan gjenfinnes på denne listen. Foretak som får innvilget sin søknad, vil registreres i Finanstilsynets virksomhetsregister og i ESMAs register over administratorer.

Forskrift om utfyllende regler

Finanstilsynet har for øvrig fastsatt en forskrift som inkorporerer en rekke utfyllende kommisjonsforordningen til referanseverdiforordningen.

Kontakt