Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Ikrafttredelse av EUs regler om kapitalkrav for banker

Nyhet

Ikrafttredelse av EUs regler om kapitalkrav for banker

EØS-komiteen innlemmet 29. mars 2019 en rekke rettsakter i EØS-avtalen, blant annet EUs kapitalkravsregelverk for banker (CRR/CRD IV). Norge, Island og Liechtenstein har imidlertid alle tatt konstitusjonelle forbehold, som innebærer at de lovgivende forsamlingene (Stortinget i Norge) må samtykke til innlemmelsene. Reglene trer ikke i kraft i Norge før alle tre land har løftet sine forbehold.

Regjeringen leverte 10. april 2019 samtykkeproposisjon for Stortinget. Når denne er vedtatt, vil Norge kunne løfte sitt konstitusjonelle forbehold.

Finansdepartementet forventer at Islands og Liechtensteins konstitusjonelle forbehold for disse regelverkene vil kunne bli hevet i løpet av sommeren og høsten. Inntil videre påvirkes derfor ikke norsk regelverk av innlemmelsene i EØS-avtalen.

Finanstilsynet oversendte i april 2018 forslag til regelverksendringer for gjennomføring av CRR/CRD IV. Forslaget ble sendt på høring med frist 30. august 2018. Finansdepartementet oppgir i Prop. 83 S at nødvendige tilpasninger i norsk lovverk vil legges fram i en senere Prop. L.