Forside Nyhetsarkiv Deltakelse i verdipapiroppgjørssystemer utenfor EØS

Nyhet

Deltakelse i verdipapiroppgjørssystemer utenfor EØS

Verdipapiroppgjørssystemer som er godkjent av Finanstilsynet har et særskilt vern etter betalingssystemloven. Fra 1. januar 2019 ble dette vernet utvidet til å gjelde norske deltakere i verdipapiroppgjørssystemer som har valgt lovgivningen i en stat utenfor EØS for systemet. Dette er blant annet aktuelt ved brexit.

Betalingssystemloven § 4-2 gir et særskilt vern for verdipapiroppgjørssystemer som er godkjent av Finanstilsynet og meldt til EFTAs overvåkningsorgan. Vernet innebærer blant annet at avtaler om avregning og oppgjør kan gjøres gjeldende etter sitt innhold ved insolvensbehandling hos en deltaker i systemet, men som hovedregel bare dersom det aktuelle oppdraget er lagt inn i systemet før insolvensbehandlingen ble innledet. Et tilsvarende vern gjelder for norske deltakere i verdipapiroppgjørssystemer som har valgt lovgivningen i annen EØS-stat for systemet, se lovens § 4-1 fjerde ledd første punktum.

Fra 1. januar 2019 ble dette vernet utvidet til å gjelde norske deltakere i verdipapiroppgjørssystemer som har valgt lovgivningen i en stat utenfor EØS for systemet, se betalingssystemloven § 4-1 fjerde ledd andre punktum. Dette er særlig aktuelt ved Storbritannias uttreden av EU og dermed EØS.Vernet gis bare dersom den norske deltakeren i verdipapiroppgjørssystemet har meldt deltakelsen til Finanstilsynet og deltakelsen er publisert på Finanstilsynets internettsider.

Deltakelse i verdipapiroppgjørssystemer utenfor EØS kan meldes til Finanstilsynet i form av et vanlig brev (adressert til Finanstilsynet ved Seksjon for infrastruktur og markeder) der den norske deltakerens navn og LEI-nummer/organisasjonsnummer fremkommer, sammen med informasjon om hvilket system deltakelsen gjelder og navnet på operatøren av dette. Finanstilsynet vil be om ytterligere informasjon fra melderen dersom det er nødvendig.