Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Brexit – revisjonsrettslige konsekvenser

Nyhet

Brexit – revisjonsrettslige konsekvenser

Dersom Storbritannia (UK) trer ut av EU-samarbeidet uten at det er avtalt en overgangsordning om at UK vil være omfattet av EU-regler for en forlenget periode, vil UK bli å anse som et "tredjeland. Det betyr at EU-rettslige revisjonsregler ikke lenger får anvendelse på UK-revisor/-revisjonsselskap. En slik såkalt "no-deal" brexit vil få konsekvenser for revisorer og revisjonsselskaper på følgende områder: 

1.    Godkjenning av norsk revisjonsselskap

Godkjenning av norsk revisjonsselskap krever at flertallet av både medlemmene og varamedlemmene i styret, samt flertallet av stemmene i selskapets øverste organ, har godkjenning som revisor/revisjonsselskap i Norge eller i annet EØS-land. UK-revisor/revisjonsselskap vil ikke oppfylle dette kravet. Det stilles også krav til at selskapet skal ha fast kontorsted i Norge eller annet EØS-land. Selskapet kan derfor ikke ha fast kontorsted i UK.

2.    Godkjenning av utenlandsk revisjonsselskap

Etter revisorloven kan det bare åpnes for godkjenning av utenlandske revisjonsselskap fra EØS-land. Revisjonsselskap fra UK kan derfor ikke godkjennes i Norge.

3.    Godkjenning av norsk revisor og ansvarlig revisor

Ved godkjenning av norsk revisor etter revisorloven tillates praksis fra EØS-land. Praksis som har funnet sted etter tidspunktet for en "no-deal" brexit, kan ikke legges til grunn.

Oppdragsansvarlig revisor må være bosatt i et EØS-land. Revisorer som er bosatt i UK kan dermed ikke være oppdragsansvarlig revisor i Norge.

Oppdragsansvarlig revisor skal ha nødvendig sikkerhet for mulig erstatningsansvar. Sikkerheten skal være stilt av et foretak fra EØS-land. Inntil videre vil Finanstilsynet akseptere sikkerhet stilt av foretak i UK.   

4.    Godkjenning av revisor fra andre land

Revisor fra andre land enn Norge kan godkjennes på grunnlag av revisorgodkjenning i et annet EØS-land. Godkjenning i Norge på grunnlag av revisorgodkjenning i et tredjeland forutsetter at Norge har inngått avtale om gjensidig godkjenning av revisorer. Norge har per tidspunkt ingen slik avtale med UK. Søkere med revisorgodkjenning fra UK må derfor oppfylle revisorlovens krav for godkjenning, herunder krav til norsk revisorutdanning og praksis fra EU-land.

5.    Utøvelse av revisjonsvirksomhet på midlertidig grunnlag

Revisor som er lovlig etablert i en annet EØS-land kan drive midlertidig virksomhet i Norge på visse vilkår. Revisjonsvirksomhet i UK kan ikke danne grunnlag for slik midlertidig virksomhet.

6.    Registrering av tredjelandsrevisor

UK-revisor/-revisjonsselskap som reviderer tredjelandsklienter som er notert på norske regulerte markeder må registreres i norsk tredjelandsregister. Inntil EU-kommisjonen har vurdert UK som ekvivalent eller beslutter at UK skal være på overgangsordning, skal søknad om slik registrering skje via skjema B.

7.    Revisjon av konsernregnskap

Ved lovfestet revisjon av konsernregnskap for foretak i EØS som har datterselskap i UK, vil UK-revisor/-revisjonsselskap for datterselskapet være tredjelandsrevisor. 

8.    Definisjon av foretak av allmenn interesse (PIE)

Et foretak som kun har utstedt omsettelige verdipapirer til handel på et regulert marked i UK, og ikke i andre EØS-land, vil ikke være et foretak av allmenn interesse – Public Interest Entities (PIE).

9.    Utveksling av informasjon

Etter gjeldende rett kan norsk revisor/revisjonsselskap overføre arbeidspapirer eller andre dokumenter til tilsynsmyndigheten i andre EØS-land på visse vilkår. Slik overføring av dokumenter til UK vil ikke lenger være mulig uten en særskilt avtale mellom Finanstilsynet og tilsynsmyndigheten i UK. Slik avtale foreligger ikke per tidspunkt.