Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Anerkjennelse av makrotilsynstiltak i Belgia, Frankrike og Sverige

Nyhet

Anerkjennelse av makrotilsynstiltak i Belgia, Frankrike og Sverige

Etter EUs kapitalkravsforordning for kredittinstitusjoner mv. (CRR) art. 458, kan nasjonale myndigheter pålegge foretakene tilleggskrav dersom endringer i makro- eller systemrisiko skulle tilsi det. Andre land kan velge å anerkjenne virkemiddelet og pålegge nasjonale foretak å ta hensyn til tiltaket for eksponeringer i det aktuelle landet (frivillig resiprositet). Belgia, Frankrike og Sverige har iverksatt slike tiltak. Finanstilsynet har, i tråd med anbefaling fra Det europeiske råd for systemrisiko (ESRB), besluttet at norske foretak skal legge til grunn disse tiltakene for sin virksomhet i disse landene. 

Det svenske tiltaket innebærer et gulv på 25 prosent for gjennomsnittlig risikovekt i boliglånsporteføljen til banker som benytter interne modeller for kredittrisiko (IRB-banker).  

Det belgiske tiltaket retter seg mot risikovekter for boliglån i IRB-banker, og innfører blant annet en økning i risikovektene på 5 prosentpoeng. Vesentlighetsgrensene for tiltakene er henholdsvis 5 milliarder SEK og 2 milliarder EUR.

Det franske tiltaket strammer inn den øvre grensen for store engasjementer med store foretak med høy gjeldsbelastning. Den nye grensen er 5 prosent av ansvarlig kapital, mot tidligere 25 prosent. Tiltaket gjelder kun globalt og nasjonalt systemviktige foretak og har en vesentlighetsgrense på 2 milliarder EUR samlet eller 300 millioner EUR mot ett enkelt foretak.

ESRBs anbefalinger: