Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Uttalelse vedrørende sammenslåing av bompengekrav

Nyhet

Uttalelse vedrørende sammenslåing av bompengekrav

Ved inndrivelse av flere krav fra samme fordringshaver mot samme skyldner, skal kravene som utgangspunkt slås sammen, jf. Finanstilsynets rundskriv 1/2018.  

Finanstilsynet ga i brev av 11. mai 2018 uttalelse blant annet vedrørende kravet til sammenslåing av krav når fordringshavers behandling av midlene er underlagt offentlig regulerte restriksjoner. Uttalelsen bygger på at det etter avtale mellom et bompengeselskap og Samferdselsdepartementet, ikke er anledning til å kryssubsidiere midler som knytter seg til forskjellige bompasseringer (bomprosjekter). Dette innebærer at bompengeinnbetalinger tilhørende ett prosjekt ikke kan benyttes til et annet prosjekt, og at det ikke er adgang til å føre kostnader påløpt for ett prosjekt mot et annet prosjekt. Finanstilsynet legger til grunn i ovennevnte uttalelsen at forbudet mot kryssubsidieres er et så sentralt vilkår for avtalen, at brudd på dette vil kunne medføre heving av avtalen. På denne bakgrunn uttaler Finanstilsynet at det i dette tilfellet er anledning til å holde inndrivelsen av flere bompengekrav separat, fordi et krav til sammenslåing vil medføre betydelig risiko for at oppdragsgiver ikke overholder forbudet mot kryssubsidiering.

I brev av 15. oktober 2018 bekrefter Samferdselsdepartementet at forbudet er et så sentralt vilkår i avtalen, at brudd på dette vil kunne medføre heving av avtalen. Departementet gir derfor i sitt brev anvisning på hvordan oppdragsgiver kan benytte fordelingsnøkler for å unngå kryssubsidiering ved utbetaling til prosjektene. Etter Finanstilsynets vurdering må kravene slås sammen dersom slike fordelingsnøkler benyttes.  

Begge brevene publiseres på Finanstilsynets nettsider for at den samlede informasjonen skal være tilgjengelig for aktuelle aktører og skyldnere.

Kontakt