Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Tematilsyn – oppdragskontroll i revisjonsselskaper

Nyhet

Tematilsyn – oppdragskontroll i revisjonsselskaper

For noen revisjonsoppdrag krever revisorloven at en annen revisor enn den som er ansvarlig for revisjonen, skal kontrollere revisjonskvaliteten før revisjonsberetningen signeres. I 2017 gjennomførte Finanstilsynet et tematilsyn rettet mot kvaliteten på slike oppdragskontroller. 

Finanstilsynet mener at de fem store revisjonsselskapene langt på vei har hensiktsmessige retningslinjer og rutiner for å gjennomføre og dokumentere oppdragskontrollen. Det er imidlertid uheldig at ikke alle de fem store revisjonsselskapene gjennomfører oppdragskontroll på alle revisjonsoppdrag for foretak av allmenn interesse. Dette er banker, kredittforetak, forsikringsforetak og foretak notert på regulert markedsplass.

I de øvrige revisjonsselskapene som var omfattet av tematilsynet, sikret ikke retningslinjene og rutinene i tilstrekkelig grad at oppdragskontrollørene har nødvendig kompetanse, kapasitet og objektivitet. Finanstilsynet mener at disse selskapene må iverksette tiltak, og de vil bli fulgt opp i det videre tilsynsarbeidet.

Verken de fem store revisjonsselskapene eller de øvrige selskapene oppfylte revisjonsforordningens krav til dokumentasjon av oppdragskontrollene. Forordningen har trådt i kraft i EU, men den vil først bli gjennomført i norsk rett når den nye revisorloven trer i kraft.

Tematilsynet dekket vurdering av retningslinjene og rutinene i de 13 revisjonsselskapene som reviderer foretak av allmenn interesse, og en nærmere gjennomgang av den gjennomførte oppdragskontrollen i 15 revisjonsoppdrag som var utført av ni av revisjonsselskapene i denne gruppen.

Kontakt