Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Kontroll av noterte foretaks etterlevelse av retningslinjer for alternative resultatmål

Nyhet

Kontroll av noterte foretaks etterlevelse av retningslinjer for alternative resultatmål

Finanstilsynet har i 2018 kontrollert etterlevelsen av retningslinjene i den finansielle rapporteringen for 25 noterte foretak. Finanstilsynet merker seg at flere av foretakene fortsatt ikke gir tilstrekkelige opplysninger om foretakets bruk av alternative resultatmål og vil følge opp dette i kontrollen av fremtidig finansiell rapportering.

Kontrollen omfattet opplysninger som foretakene har gitt for de mest sentrale alternative resultatmålene de benytter i den finansielle rapporteringen. Kontrollen la vekt på etterlevelse av opplysningskravene i retningslinjene, konsistent bruk av alternative resultatmål over tid og vurdering av om foretakene har gitt balanserte fremstillinger av alternative resultatmål og regnskapstall. Observasjoner fra kontrollen er oppsummert i Finanstilsynets rapport.

Kontakt