Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Svar på oppdrag fra Finansdepartementet om uvektet kapitalandel

Nyhet

Svar på oppdrag fra Finansdepartementet om uvektet kapitalandel

Finansdepartementet ba i brev av 9. desember 2015 Finanstilsynet om å utarbeide forslag til høringsnotat og forskriftsregler om uvektet kapitalandel. Finanstilsynet ble bedt om å vurdere hvilke nivåer som er hensiktsmessige for norske institusjoner, herunder ev. differensiering mellom disse, gitt at et uvektet kapitalkrav innføres uten at det erstatter andre kapitalkrav.

I brev til Finansdepartementet av 26. juni 2015 vurderte Finanstilsynet et eventuelt krav til uvektet kapitalandel. Finanstilsynet konkluderte med at innføringsplanen i CRR/CRD IV bør følges, og at uvektet kapitalandel følges opp i pilar 2-vurderingene av foretakene fram til 2018. I brev av 31. mars 2016 anbefaler Finanstilsynet fortsatt å avvente innføring av krav til uvektet kapitalandel til EU-regelverket er klart.

Samtidig har Finanstilsynet, i tråd med Finansdepartementets oppdrag, utarbeidet et høringsnotat og forskriftsforslag om uvektet kapitalandel. I høringsnotatet foreslår Finanstilsynet et minstekrav på 6 prosent for banker og bankkonsern, samt for finanskonsern med unntak av forsikringsdominerte finanskonsern. Dette kravet foreslås også å gjelde for øvrige foretak, herunder finansieringsforetak og verdipapirforetak, med unntak av kredittforetak. Finanstilsynet foreslår at nivået for kredittforetakene bør settes til 3 prosent. I høringsnotatet er det lagt opp til at kravet skal baseres på samme definisjon av uvektet kapitalandel (leverage ratio) som europeiske banker skal rapportere til European Banking Authority.