Forside Nyhetsarkiv Forvaltning av aksjefond - pålegg om retting

Nyhet

Forvaltning av aksjefond - pålegg om retting

Som en del av tilsynet med forvaltningsselskapene undersøker Finanstilsynet om norske aksjefond, som tilbys og prises som aktivt forvaltede fond, faktisk forvaltes i samsvar med forutsetningene. Finanstilsynet har blant annet sett nærmere på hvordan DNB Asset Management AS har forvaltet Verdipapirfondet DNB Norge de siste fem år.

Det er Finanstilsynets vurdering at forvaltningen over lang tid har avveket betydelig fra det som investorene er forespeilet. Forvaltningen har ligget tett opp mot referanseindeksen, mens fondet er tilbudt og priset som et aktivt forvaltet fond. Finanstilsynet finner dette kritikkverdig og i strid med kravene til god forretningsskikk. Kritikken forsterkes i lys av fondets betydelige størrelse, at fondet er rettet inn mot ikke-profesjonelle investorer, og det faktum at foretaket har opprettholdt en årlig fast forvaltningsgodtgjørelse som ikke forsvarer hvordan fondet reelt sett er blitt forvaltet og tilbudt. 

Finanstilsynet har fattet vedtak om pålegg om retting overfor DNB Asset Management AS. Vedtaket innebærer i hovedtrekk at foretaket enten må innrette forvaltningen av fondet i samsvar med de kjennetegn aktiv forvaltning har, og som reflekteres i fondets prospekt og forvaltningsgodtgjørelse, eller å tilpasse prisingen av fondet til den forvaltningsstrategi som reelt sett er fulgt.

DNB Asset Management AS må også informere andelseierne om Finanstilsynets konklusjoner og vedtak, og om hvordan foretaket velger å innrette seg.