Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Aktiv forvaltning av aksjefond – tematilsyn

Nyhet

Aktiv forvaltning av aksjefond – tematilsyn

Finanstilsynet har som ledd i den generelle overvåkingen av aksjefond i det norske markedet analysert hvor aktivt forvaltede enkelte utvalgte norske aksjefond har vært i perioden juni 2009 til juni 2014.

Finanstilsynets undersøkelser

Formålet har vært å undersøke om fond som markedsføres og prises som aktivt forvaltede fond faktisk forvaltes aktivt, eller om de i realiteten ligger tett opp til referanseindeksen. Finanstilsynet har sett på fondsdokumentasjonen for enkelte utvalgte fond, og vurdert den konkrete forvaltningen opp mot indikatorer som "tracking error", "active share", samvariasjon med referanseindeks (R-kvadrat) og størrelsen på forvaltningshonoraret.

Finanstilsynet har avdekket at enkelte verdipapirfond i perioden er forvaltet nært referanseindeksen, mens fondene er tilbudt og priset som aktivt forvaltede fond. Finanstilsynet krevde at DNB Asset Management rettet sin forvaltning av Verdipapirfondet DNB Norge i vedtak av 2. mars 2015, og har i brev 19. mai 2015 kritisert Nordea Funds Ltd for forvaltningen av Verdipapirfondet Nordea Avkastning. Finanstilsynet har ikke funnet grunn til å gi merknader til flere forvaltningsselskaper i denne omgang.

Finanstilsynet har ikke tatt stilling til en bestemt nedre grense for risikotaking i aktivt forvaltede fond, men forutsetter at fondene forvaltes i samsvar med fondsdokumentasjonen og prises på en slik måte at andelseierne gis en reell mulighet til å oppnå meravkastning. Andelseiernes interesser ivaretas ikke godt nok dersom fondene forvaltes så indeksnært at andelseierne, i lys av de kostnader som er forbundet ved å være andelseier i fondet, ikke gis en reell mulighet til meravkastning. Finanstilsynet vil fremover ha oppmerksomhet på at fond som tilbys og prises som aktivt forvaltede fond forvaltes i samsvar med disse kravene til god forretningsskikk.

Viktige prinsipper ved forvaltning av fond

Når investorer tegner andeler i et verdipapirfond som skal forvaltes aktivt og betaler forvaltningshonorar deretter, skal investor kunne gjøre det i tillit til at fondet i praksis forvaltes som forutsatt og ikke tilnærmet som et indeksfond (passiv forvaltning). Fondets investeringer skal velges ut fra forvalters egne vurderinger og analyser, og ikke skygge eller ligge tett opp til en indeks, slik som strategien er for passivt forvaltede verdipapirfond. Ettersom aktivt forvaltede fond prises vesentlig høyere enn indeksfond, må fondene forvaltes tilstrekkelig aktivt, slik at andelseierne gis en reell mulighet til avkastning utover referanseindeksen (etter forvaltningshonorar).

Det er den øverste ledelse som er ansvarlig for at den generelle investeringsstrategien for hvert enkelt verdipapirfond gjennomføres i samsvar med vedtekter og prospekt. Den øverste ledelse skal påse at investeringsstrategien for hvert fond overvåkes og skal sikre og jevnlig kontrollere at den generelle investeringspolitikk, investeringsstrategi og risikogrenser for hvert verdipapirfond overholdes. Dessuten skal den øverste ledelse godkjenne og jevnlig kontrollere at de interne rutinene for investeringsbeslutninger er tilstrekkelige for hvert verdipapirfond for å sikre overholdelse av investeringsstrategier.


Vedlegg:
Forvaltning av aksjefond - merknader, Brev til Nordea Funds, Norwegian Branch, datert 19. mai 2015