Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Tilbakekall av tillatelse til å yte investeringstjenester - Forum Securities AS

Brev

Tilbakekall av tillatelse til å yte investeringstjenester - Forum Securities AS

Brev datert 25. februar 2019.

Oppdatert informasjon 11. april 2019:

Finansdepartementet besluttet 10. april 2019 å ikke gi Forum Securities AS utsatt iverksettelse i saken. Beslutning om utsatt iverksettelse er ikke et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og kan følgelig ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28.

Oppdatert informasjon 21. mars 2019:

Forum Securities AS har påklaget vedtaket. Finanstilsynet har med hjemmel i forvaltningsloven § 42 besluttet at vedtaket ikke skal iverksettes før Finanstilsynet har avsluttet sin behandling av klagen. Dersom klagebehandlingen avsluttes ved at klagen oversendes Finansdepartementet som klageinstans, skal vedtaket ikke iverksettes før ti virkedager etter at foretaket er underrettet om oversendelsen. En eventuell søknad om fortsatt utsatt iverksettelse etter dette tidspunkt frem til klagen er avgjort, overlates til klageinstansen å avgjøre.