Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Revisors arbeidspapirer Revisjon og Rådgivning AS

Brev

Revisors arbeidspapirer Revisjon og Rådgivning AS

Revisjon og Rådgivning AS, Brev 20. april 2016

Saksbehandler: Jo-Kolbjørn Hamborg
Dir. tlf 22 93 99 06
Vår referanse: 16/2963
Dato: 20.04.2016  

Det vises til Deres e-post 7. mars 2016, Finanstilsynets e-post 18. mars 2016 samt telefonsamtale samme dag.

Primærformålet med revisors arbeidspapirer er at de skal bidra til å sikre at revisjonen planlegges og gjennomføres i samsvar med revisorlovens krav, herunder god revisjonsskikk. De skal vise hvordan revisjonen er gjennomført samt resultatet av revisjonen på en måte som gjør det mulig å etterprøve revisors konklusjoner, slik revisorloven § 5-3 krever. Arbeidspapirene er revisors eiendom. Produktet revisor forplikter seg til å levere ved et ordinært revisjonsoppdrag, er revisjonsberetningen og (i Norge) attestasjoner revisor avgir til oppgaver den revisjonspliktige er pålagt å sende skatteetaten i sammenheng med levering av selvangivelse.

Revisor skal oppbevare arbeidspapirene på en ordnet og betryggende måte i minst den lovbestemte oppbevaringstiden, og som kan ivareta revisors taushetsplikt og opplysningsplikt. Dette er likevel ikke til hinder for at den revisjonspliktige selv gis innsyn i og/eller mottar kopi av deler av dokumentasjonen. Det kan være praktisk for eksempel i tilfellene der revisor har innhentet kopi av avtaler, fakturaer eller annen dokumentasjon oppdragsgiveren ikke kan gjenfinne og har behov for. Revisor bør likevel ikke gi en revisjonspliktig innsyn i en for stor del av revisjonsdokumentasjonen. Det kan gi innsikt i hvordan revisjonen utføres, herunder revisors nærmere vesentlighets- og risikovurderinger. En slik kunnskap kan gjøre det mulig å tilpasse og skjule regnskapsmanipulasjon, underslag og andre misligheter, slik at det blir vanskeligere og mindre sannsynlig at revisor avdekker forholdene.

Om en ny revisor overtar revisjonsoppdraget skal den revisjonspliktiges forrige revisor uten hinder av taushetsplikten gi den nye revisoren opplysninger og dokumentasjon om sitt oppdrag, når ny revisor ber om det og dette kan ha betydning for den fremtidige revisjonen, jf. revisorloven § 7-2 annet ledd. Revisorloven og forarbeidene gir ingen nærmere anvisninger om hvor langt denne plikten går. Et naturlig utgangspunkt er at forrige revisor ikke skal lage unødvendige hindringer for at ny revisor påtar revisjonsoppdraget, når ny revisor mener det ikke er forhold til hinder for dette. Ny revisor må kunne innhente dokumentasjon for inngående balanse for regnskapsperioden man er valgt som revisor, men det er ikke åpenbart at ny revisor har fri tilgang til all revisjonsdokumentasjon. Det er praksis for at ny revisor får lese gjennom forrige revisors revisjonsdokumentasjon, og notere relevante opplysninger. Hvorvidt ny revisor skal få kopiere filer eller enkeltdokumenter, og under hvilke forutsetninger, må avgjøres konkret og er i utgangspunktet opp til forrige revisor og ny revisor å bli enige om etter dagens revisorlovgivning.


For Finanstilsynet

Tore Johan Berg 
tilsynsrådgiver

Jo-Kolbjørn Hamborg
spesialrådgiver