Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Pro bono revisjon Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

Brev

Pro bono revisjon Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

Brev til Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge, 4. desember 2015.

Saksbehandler: Cathrine Sannes
Dir. tlf: 22939970
Vår referanse: 15/11033
Dato: 04.12.2015

 

Finanstilsynet viser til brev av 27. oktober 2015 hvor Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge (Innsamlingskontrollen) reiser spørsmål om det er noe til hinder for at godkjente revisorer og revisjonsselskaper utfører pro bono revisjon. Bakgrunnen for henvendelsen er at Innsamlingskontrollen ønsker å ha en oversikt over revisorer som har sagt seg villig til å levere revisjonstjenester og som organisasjonene kan kontakte. Også Ernst & Young AS har reist spørsmål om adgangen til å levere pro bono revisjon i e-post datert 27. oktober 2015, og dette brevet sendes derfor i kopi til revisjonsselskapet. 
    
Innenfor det regelverket Finanstilsynet forvalter, reiser gratis revisjon spørsmål i forhold uavhengighetsreglene i revisorloven (lov av 15. januar 1999 om revisjon og revisorer).
Om profesjonelle tjenester som ytes gratis også reiser spørsmål til annet regelverk, for eksempel skatte- og avgiftsmessige problemstillinger, er ikke vurdert. Også interne retningslinjer i revisjonsselskapene vil kunne være av betydning. 

Revisorlovgivningen oppstiller ikke et forbud mot å revidere årsregnskap uten å kreve honorar. Etter Finanstilsynets oppfatning vil heller ikke en tolkning av revisorlovgivningens uavhengighetsbestemmelser måtte gi som resultat at pro bono revisjon i seg selv er i strid med revisorlovgivningen. Revisor må imidlertid også i slike tilfeller gjøre en vurdering av om det er andre forhold som tilsier at revisor ikke er uavhengig eller kan oppfattes som uavhengig. Det vises blant annet til revisorloven § 4-1 første ledd som har følgende ordlyd:

"Har en revisor eller en revisors nærstående (jf. fjerde ledd) en slik tilknytning til den revisjonspliktige eller dennes ansatte eller tillitsvalgte at dette kan svekke revisors uavhengighet eller objektivitet, kan vedkommende ikke revidere den revisjonspliktiges årsregnskap. Det samme gjelder dersom det foreligger andre særlige forhold som er egnet til å svekke tilliten til revisor."

Et ordinært medlemskap i organisasjonen antas normalt ikke å rammes av forbudet. Selv om ordlyden gjelder årsregnskap vil vurderingen også måtte gjøres for andre attestasjonsoppdrag. Vurderingen skal dokumenteres. 

Det er også en absolutt forutsetning at revisor ikke mottar noen ytelser av noen art fra revisjonsklienten. Denne forutsetningen gjør at pro bono revisjon skiller seg fra tidligere saker knyttet til sponsoravtale med revisjonsklient. Det foreligger der et kommersielt interessefellesskap mellom revisor og revisjonsklient, som ikke er forenlig med den uavhengige rollen revisor skal ha.

 

For Finanstilsynet

Kjersti Elvestad
seksjonssjef

Cathrine Sannes
 rådgiver

 

Kopi til: Ernst & Young AS