Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Merknader etter stedlig revisortilsyn Deloitte AS

Brev

Merknader etter stedlig revisortilsyn Deloitte AS

Deloitte AS, brev datert 20. mai 2015

 Saksbehandler: Axel Emil Jønsson
Dir. tlf. 22 93 97 39
Vår referanse: 14/10463
Dato: 20.05.2015

 

Finanstilsynet gjennomførte stedlig tilsyn ved revisjonsselskapets avdelingskontor i Bergen 30. oktober 2014. Det vises i denne sammenheng til Finanstilsynets foreløpige merknader datert 27. februar 2015 og revisjonsselskapets svar på disse datert 23. mars 2015.

1. Om tilsynet

Bakgrunn
Tilsynet har bakgrunn i innrapportering til Finanstilsynet fra Lotteri- og Stiftelsestilsynet (Stiftelsestilsynet). Bakgrunnen for innrapporteringen var en tilsynssak i Stiftelsestilsynet som følge av medieoppslag der det fremkom opplysninger om underslag i en stiftelse. Underslaget hadde pågått over flere år og var utført av daglig leder i stiftelsen. I kontrollen av stiftelsens regnskap fant Stiftelsestilsynet grunn til å reise spørsmål ved revisjonen. På denne bakgrunn har Finanstilsynet valgt å gjennomføre stedlig tilsyn hos revisor.

Finanstilsynets kontroll
Tilsynet har hovedsakelig vært rettet mot revisors planlegging og risikovurdering av oppdraget. I tillegg er enkelte andre områder av revisjonen gjennomgått særskilt. Dette gjelder spesielt revisjonen knyttet til transaksjoner med nærstående, kontantoverføringer til utlandet, dokumentasjon av reisekostnader og vedlikeholdskostnader. Også revisors håndtering av varsler mottatt fra ansatte i stiftelsen er vurdert.

Finanstilsynets gjennomgang er primært knyttet til revisjonen av årsregnskapene for 2010, 2011 og 2012. Fordi flere av forholdene Finanstilsynet har sett nærmere på er knyttet til tidligere år, har gjennomgangen også omfattet revisors vurderinger fra tidligere regnskapsperioder på enkelte områder.

2. Kort om faktum

Tidligere revisor (før 2002) hadde lagt til grunn at virksomheten i Spania var registrert som en egen juridisk enhet underlagt spansk lovgivning. Også ny revisor la dette til grunn uten å gjøre noen nærmere undersøkelser. Dette faktum var ikke korrekt. Konsekvensen av denne feiloppfatningen er at revisjonen av stiftelsen ikke har dekket stiftelsens virksomhet i Spania.
 
I 2011 fikk både stiftelsens styre og stiftelsens revisor anonyme tips om underslag. Tipset inneholdt ingen dokumentasjon for konkrete transaksjoner. I mai 2012 mottok revisor et nytt varsel fra ansatte i stiftelsen. Denne gangen med konkrete henvisninger til misligheter utført av daglig leder. Varslerne ba om at varselet ble holdt konfidensielt og ønsket heller ikke at revisor skulle informere styret i stiftelsen før nærmere undersøkelser var gjort. Underslaget var knyttet opp mot stiftelsens virksomhet i Spania. Først på dette tidspunktet (2012) ble det avdekket at den spanske delen av virksomheten skulle vært inkludert i stiftelsens regnskap. I januar 2013 ble underslaget kjent gjennom oppslag i media. Intern granskning igangsatt av stiftelsen har avdekket at mislighetene har pågått over en 10-års periode og tallfestet underslaget til å utgjøre i overkant av 14 millioner kroner. Stiftelsens daglige leder har innrømmet forholdet.

Styret i Stiftelsen har ikke rapportert til Stiftelsestilsynet de forhold som er nevnt over, selv ikke etter at underslaget ble kjent og daglig leders innrømmelse av forholdet.

3. Finanstilsynets vurdering

Forståelse av virksomheten
Revisor skal utføre revisjonen i samsvar med god revisjonsskikk, jf. revisorloven § 5-2 annet ledd. God revisjonsskikk krever at revisor opparbeider seg en forståelse av enheten og dens omgivelser for å forstå blant annet enhetens virksomhet, eier og styringsstruktur samt enhetens organisering og finansiering (ISA315 punkt11).

Finanstilsynet mener at revisor ikke har opparbeidet tilstrekkelig kunnskap om stiftelsens virksomhet, organiseringen og styringsstruktur (herunder kontrollmiljø). Det er ikke tilstrekkelig å kun bygge på tidligere revisors vurdering og samtale med ledelsen. Som en konsekvens er det Finanstilsynets oppfatning at revisor ikke har hatt tilstrekkelig grunnlag for å gjøre en forsvarlig risikovurdering.

Planlegging av revisjonen
Revisor har i planleggingen av revisjonen identifisert forhøyet risiko knyttet til vedlikehold av eiendom, reisekostnader og refusjon av utlegg. Revisor viser blant annet til at det for revisjonen for 2011 ble foretatt utvidede kontroller for alle de identifiserte forholdene. Kontrollhandlingene medførte at enkelte overføringer til Spania ble tilbakeført og at det ble gjort endringer i stiftelsens interne rutiner. De handlinger revisor planla for å dekke opp disse risikoene, har etter Finanstilsynets oppfatning likevel ikke vært av en art, type og omfang som har vært tilstrekkelig for å sikre at regnskapet ikke inneholdt vesentlig feil. Etter at udokumenterte overføringer ble oppdaget, ble det ikke gått tilbake i tid for å se om det var tilsvarende feil i tidligere perioder. Granskningsrapporten viser også at mislighetene fortsatte også etter 2011.

Nummererte brev
Dersom revisor gjennom sitt arbeid blir kjent med vesentlige forhold ved virksomhetens interne kontroll, misligheter eller feil som medfører feilinformasjon i årsregnskapet eller forhold som kan medføre ansvar for medlem styret eller daglig leder, skal dette påpekes skriftlig i nummert brev, jf revisorloven § 5-2 fjerde ledd og § 5-4.

Revisor har ikke utarbeidet et nummerert brev til tross for at underslaget avdekket store svakheter i internkontroll og det på det tidspunktet må ha vært stor usikkerhet knyttet til underslagets totale omfang og konsekvens.

På grunn av virksomheten i Spania, hadde daglig leder hyppige turer dit. Revisor har årlig foretatt kontroll av reiseregninger og avdekket at dokumentasjon knyttet til reiseregninger ikke har vært i tråd med bestemmelsene i skatteloven og bokføringsloven. Det har vært flere tilfeller av til dels betydelige reiseutlegg som ikke har vært dokumentert med formål, hvem som har deltatt etc. Revisor har ved flere anledninger tatt dette opp muntlig både med daglig leder og med styret i stiftelsen, men det ble likevel ikke gjort endringer. Mangler ved daglig leders reiseregning ble ikke tatt opp i nummerert brev fra revisor.

De forhold som er nevnt over, skulle vært tatt opp i nummerert brev til styret i stiftelsen. Revisor skulle ha sendt kopi til Stiftelsestilsynet, jf stiftelsesloven §44. Hvilke vurderinger styret i stiftelsen har gjort av egen rapporteringsplikt til Stiftelsestilsynet, er uten betydning for revisors plikt etter revisorloven og stiftelsesloven.

4. Finanstilsynets konklusjon

Etter Finanstilsynets syn har revisor ikke opparbeidet tilstrekkelig kunnskap om virksomheten som revideres og dets kontrollmiljø. Som følge av dette har ikke revisor på noe tidspunkt planlagt og utført revisjonshandlinger som har vært tilstrekkelige og hensiktsmessige. Revisor gjennomførte heller ikke tilstrekkelige undersøkelser knyttet til virksomheten i Spania etter at han hadde fått gjentatte signaler om misligheter.

Revisor har ikke utarbeidet nummererte brev slik revisorloven krever. Stiftelsestilsynet har derfor ikke blitt kjent med disse forholdene gjennom kopi av revisors brev.

Finanstilsynet konstaterer at revisjonen ikke er utført i samsvar med revisorloven. Finanstilsynet forventer at denne konklusjonen vil bli fulgt opp i selskapets kvalitetsforbedringsarbeid og ber om en tilbakemelding på hvilke tiltak som er eller vil bli iverksatt for å sikre at selskapets ansvarlige revisorer blir gjort kjent med merknadene. 

For Finanstilsynet

Kjersti Elvestad
seksjonssjef

 Axel Emil Jønsson
 seniorrådgiver