Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Merknader etter selskapstilsyn Ernst & Young AS

Brev

Merknader etter selskapstilsyn Ernst & Young AS

Ernst & Young AS, brev datert 26. mars 2015

 

Saksbehandler: Jo-Kolbjørn Hamborg
Direkte telefon: 22 93 99 06
Vår referanse: 14/9786
Dato: 26.03.2015

 

1. INNLEDNING

Det vises til Finanstilsynets foreløpige merknader etter selskapstilsyn i brev datert 27. januar 2015, og tilsvar fra Ernst & Young AS i brev datert 19. februar 2015.

I perioden 3.- 21. november 2014 avholdt Finanstilsynet stedlig tilsyn hos Ernst & Young AS (EY). Inspeksjonen ble gjennomført i samarbeid med det amerikanske revisortilsynet (PCAOB).

Det stedlige tilsynet inngår i Finanstilsynets arbeid rettet mot revisjonsselskaper som reviderer foretak av allmenn interesse. Slike revisjonsselskaper skal underlegges kvalitetskontroll minst hvert tredje år, jf. revisorloven § 5b-2 første ledd, annet punktum. Formålet er å kontrollere oppfyllelsen av lovkrav, herunder å identifisere og påpeke eventuelle svakheter knyttet til revisjonsselskapenes gjennomføring av revisjonsoppdrag.

2. GJENNOMFØRINGEN AV TILSYNET

Finanstilsynet har vurdert revisjonen av fem foretak av allmenn interesse. Fire av revisjonsoppdragene var valgt ut av Finanstilsynet. For to av disse oppdragene omfattet gjennomgangen vurdering av intern kvalitetskontroll foretatt av EY. Av de fem oppdragene inngikk ett i PCAOBs utvalg, og Finanstilsynet fulgte her PCAOBs arbeid.

Finanstilsynet har gjennomgått retningslinjer og rutiner EY har etablert for å sikre overholdelsen av revisorlovgivningen, herunder god revisjonsskikk. I dette inngår å teste selskapets overordnede rutiner som skal sikre at krav til uavhengighet og objektivitet, etterutdanning, sikkerhetsstillelse mv. blir etterlevd. I tillegg er utvalgte oppdrag gjennomgått for å se nærmere på:

- Aksept- og fortsettelsesvurderinger
- Godkjenningsrutiner ved og art og omfang av rådgivningstjenester levert til revisjonskunder
- Lovpålagt rapportering etter finanslovgivningen og stiftelsesloven
- Bruk og oppfølgning av innleide ressurser/personale benyttet i revisjonsvirksomheten
- Oppfølgning av klager og bekymringsmeldinger

Til sammen har mer enn 50 revisjonsoppdrag av ulik størrelse, art og kontortilknytning blitt vurdert for ett eller flere av de omtalte temaene.

3. SELSKAPETS ORGANISERING, RETNINGSLINJER OG RUTINER

3.1 Åpenhetsrapport 2013
I åpenhetsrapporten beskrives revisjonsselskapets system for å fastsette differensierte godtgjørelser til partnerne, uten at det er angitt hva slags godtgjørelser selskapets eiere mottar. Det følger av revisorloven § 5a-2 nr. 9 at det skal angis hvilke typer godtgjørelse som benyttes. Finanstilsynet forutsetter at selskapet gir fullstendig informasjon i fremtidige åpenhetsrapporter.

3.2 Uavhengighet
EYs retningslinjer for Norge avvek på enkelte punkter fra revisorloven. Dette er rettet opp etter tilsynet.

Retningslinjene inneholder et eget punkt om ytelse av tjenester til revisjonskunders internrevisjon. Finanstilsynet mener at retningslinjene på dette punkt fremstår som uklare, og kan tolkes som om det åpnes for leveranser av en type og en størrelsesorden som kan være i strid med revisorloven § 4-5 og revisorforskriften § 4-4. Selskapet har opplyst at retningslinjene er endret.

I flere av de kontrollerte oppdragene fant Finanstilsynet at det manglet dokumentasjon av uavhengighetsvurderingen, jf. revisorforskriften § 4-6. En avkryssing i selskapets dokumentasjonsverkstøy oppfyller ikke forskriftens krav. På grunn av mangelfull dokumentasjon, var det ikke mulig å etterprøve uavhengighetsvurderingen, herunder at den var gjort i forkant av tjenesteytelsen. Selskapet har opplyst at det etter tilsynet er foretatt endringer i verktøyet som skal sikre at dokumentasjonen oppfyller kravene i revisorlovgivningen.

Selskapet benytter i ikke ubetydelig utstrekning rammeavtaler når det ytes tilleggstjenester til revisjonsklienter. Dersom slike avtaler skal benyttes for å angi hvilke tjenester som leveres, må de gi opplysninger som gjør at revisor kan foreta en konkret og reell vurdering av forholdet til revisorlovgivningen. De avtalene som ble fremlagt for Finanstilsynet, viste i begrenset grad arten og omfanget av tjenestene som skal leveres, tidspunktet for levering og størrelsen av honoraret. Heller ikke andre dokumenter ga tilstrekkelig informasjon om de tjenestene som ble levert. Avtalene var derfor ikke egnet som grunnlag for en vurdering av revisors uavhengighet. Selskapet har opplyst at det nå er et krav om at uavhengighetsvurderingen og grunnlaget for denne skal beskrives i verktøyet, også ved bruk av rammeavtaler.

3.3 Hvitvasking
Finanstilsynet fant under tilsynet enkelte svakheter i det systemet selskapet hadde benyttet for å dokumentere risikovurdering av kundeforhold. Finanstilsynet noterer seg at selskapet har innført nytt verktøy som skal ta hensyn til de påpekte svakheter.

3.4 Fortsettelsesvurderinger for revisjonsoppdrag
Finanstilsynet har gjennomgått dokumentasjon for aksept- og fortsettelsesvurderinger. Gjennom søk i Regnskapsregisteret identifiserte Finanstilsynet oppdragene som hadde flest presiseringer og forbehold i revisjonsberetningene over flere år. På dette grunnlag ble seks mindre revisjonsoppdrag valgt ut for nærmere vurdering.

Revisors oppfølging av styrets handleplikt når egenkapitalen er tapt
For flere av disse revisjonsklientene hadde egenkapitalen i foretaket vært negativ i flere år. Når det foreligger handleplikt for foretakets styre etter aksjeloven, må revisor foreta en reell vurdering av tiltakene som styret foreslår og iverksetter for å oppnå forsvarlig egenkapital. Herunder må revisor vurdere hvorvidt tiltakene er tilstrekkelige.

Hvis foretaket ikke innen rimelig tid setter i verk tilstrekkelige tiltak for å rette vesentlige lovbrudd revisor har påpekt, herunder ulovlig lån til aksjonær og feilaktig behandling av skattetrekksmidler, skal revisor fratre. Egenkapitalen var i disse tilfellene tapt, og det forelå vesentlig usikkerhet om foretakenes evne til fortsatt drift. Dette fremgår av revisjonsberetningene for den aktuelle perioden (fra 2009 til 2012).

Finanstilsynet mener at EY for flere av revisjonsoppdragene skulle ha fratrådt eller har fratrådt for sent, som følge av foretakets manglende tiltak. Det vises til revisorloven § 7-1 første ledd.

Rutine for fortsettelsesvurdering
Finanstilsynet har identifisert svakheter i etterlevelsen av rutinen for fortsettelsesvurderinger knyttet til betydningen av vesentlige brudd på lover og forskrifter. Revisor fratrer ikke selv om det har vært påpekt brudd på lover og forskrifter, og revisjonsklienten ikke har iverksatt tilstrekkelige tiltak innen rimelig tid. Finanstilsynet mener dette kan indikere at rutinen ikke har vært tydelig nok på at fratreden skal varsles og gjøres i tilfeller der brudd påpekes, uten at tilstrekkelige tiltak iverksettes. Finanstilsynet har merket seg at EY allerede hadde satt i verk en gjennomgang av alle oppdrag hvor problemstillingen er aktuell, og at problemstillingen vil bli fulgt opp fremover.

4. KONTROLL AV REVISJONSOPPDRAG

Som ledd i det stedlige tilsynet har Finanstilsynet gjennomgått fem revisjonsoppdrag for foretak av allmenn interesse. Ved kontrollen er det valgt en risikobasert angrepsvinkel.

Finanstilsynet registrerer at det for ett av oppdragene er gjort endringer i revisjonsstrategien, uten at endringen er reflektert i den dokumenterte i revisjonsplanen. Etter Finanstilsynets vurdering skulle revisjonsplanen vært oppdatert og endret etter hvert som revisjonen ble utført, så den gjenspeilet de tilpasninger som ble gjort i revisjonsstrategien.

5. OPPSUMMERING

Tilsynet har omfattet gjennomgang av utvalgte retningslinjer og rutiner i revisjonsvirksomheten, og gjennomgang av revisjonen av fem børsnoterte foretak.

Finanstilsynets merknader etter selskapstilsynet oppsummeres slik:

  • Selskapets åpenhetsrapport må inneholde informasjon om typen av godtgjørelser til eierne.
  • Finanstilsynet fant svakheter i selskapets retningslinjer for revisors uavhengighet og objektivitet, særlig knyttet internrevisjonstjenester, bruk av rammeavtaler og dokumentasjon av uavhengighetsvurderingene. Selskapet har opplyst at dette er endret.
  • Selskapets rutiner for fortsettelsesvurderinger av revisjonsoppdrag må vurderes tydeliggjort.
  • Revisjonsselskapet må oppdatere revisjonsplanen ved behov etter hvert som revisjonen blir utført og det gjøres endringer i eventuelle overordnede revisjonsstrategier mv.

For Finanstilsynet

Kjersti Elvestad
seksjonssjef

Jo-Kolbjørn Hamborg
spesialrådgiver