Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Merknader - endelig rapport

Brev

Merknader - endelig rapport

Brev til statsautorisert revisor, datert 14. desember 2015.

Saksbehandler: Jo-Kolbjørn Hamborg
Dir. tlf 22 93 99 06
Vår referanse: 15/11187
Dato: 14.12.2015

 

Det vises til stedlig revisortilsyn 25. november 2015.

Tilsynet var ledd i lovbestemt periodisk kvalitetskontroll, jf. revisorloven § 5b-2. Under tilsynet ble det kontrollert om vilkårene for å være ansvarlig revisor er tilfredsstilt. Ved gjennomgang av virksomhetens interne systemer for kvalitetskontroll, ble forhold som aksept og fortsettelse av oppdrag, samarbeid med og bruk av medarbeider fra annet revisjonsselskap, revisjonshonorarer og revisors uavhengighet diskutert. Kontrollen omfattet også gjennomgang av to av totalt ti revisjonsoppdrag.

I revisjonsvirksomhetens interne systemer for kvalitetskontroll inngår overvåking, herunder syklisk inspeksjon av fullførte revisjonsoppdrag. Inspeksjonen ble imidlertid gjort av revisor selv. Revisor må derfor endre overvåkingsprosessen slik at syklisk inspeksjon blir utført av en kvalifisert revisor som ikke selv deltar i utførelsen av revisjonsoppdraget.

Finanstilsynet har utover dette, ikke vesentlige merknader etter tilsynet. Det vises likevel til samtaler under tilsynet hvor forhold som bruk av vesentlighetsgrenser, utvalgskriterier og -størrelser ved bruk av stikkprøver i revisjon og bruk av regnskapsanalyse, ble diskutert.


For Finanstilsynet

Anders Grini
tilsynsrådgiver  

Jo-Kolbjørn Hamborg
 spesialrådgiver