Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Endelige merknader - Revisors uavhengighet BDO AS

Brev

Endelige merknader - Revisors uavhengighet BDO AS

BDO AS, brev 26. mars 2015

 

Saksbehandler: Jo-Kolbjørn Hamborg
Direkte telefon: 22 93 99 06
Vår referanse 15/1909
Dato:  26.03.2015

 

Det vises til Finanstilsynets brev datert 17. februar 2015 og brev fra BDO AS datert 12. mars 2015.

Revisjonsselskapet inngikk i oktober 2010 en sponsoravtale med Larvik Håndballklubb med varighet fra 1. juni 2010 til 31. mai 2015. På forespørsel fra Finanstilsynet er det opplyst at det også har vært inngått sponsoravtaler med andre revisjonskunder, stort sett lokale idrettslag, jf. brev datert 12. mars 2015.

Å inngå sponsoravtaler med revisjonskunder innebærer et alvorlig brudd på revisorloven § 4-1 første ledd. Også å innlede forhandlinger er klart i strid med bestemmelsen. I slike tilfeller oppstår det et kommersielt interessefellesskap mellom revisor og revisjonskunde, som ikke er forenelig med den uavhengige rollen revisor skal ha. På generelt grunnlag mener Finanstilsynet at revisor kan forhandle om tjenester som inngår i revisjonsselskapets alminnelige tjenestetilbud, og som kan være aktuelle etter at tjenesteoppdraget er avsluttet. Også ubetydelige bidrag som bærer preg av å være gave, vil kunne ytes uten at det er i strid med uavhengighetsreglene. Det må alltid gjøres en konkret vurdering som skal dokumenteres.

Revisjonsselskapet har lagt en uriktig lovforståelse til grunn i vurderingen av adgangen til å inngå sponsorkontrakter med revisjonskunder. Som følge av denne saken har revisjonsselskapet bekreftet at det ikke vil bli inngått sponsorkontrakter med revisjonskunder, og at eksisterende sponsorkontrakter med revisjonskunder vil bli avviklet. Revisjonsselskapet opplyser videre at det er iverksatt rutiner og overvåkningstiltak som skal bidra til sikre at slike avtaler ikke blir inngått med revisjonskunder. Finanstilsynet legger til grunn at rutinene også gjør det klart at det ikke kan forhandles om sponsorkontrakt med revisjonskunde, selv om avtalen er tenkt inngått etter fratreden som revisor.       

Larvik Håndballklubb har valgt ny revisor. For øvrige revisjonskunder har Finanstilsynet merket seg revisjonsselskapets vurdering og tiltak knyttet til avslutningen av revisjonen for 2014.
Finanstilsynets konklusjon 
Ved å forhandle og inngå sponsoravtaler med revisjonskunder har revisjonsselskapet brutt revisorloven § 4-1 første ledd. Revisors uavhengighet er en absolutt forutsetning for å kunne ivareta rollen som allmennhetens tillitsperson, og for revisjonsinstituttet som sådan. Finanstilsynet mener at lovbruddene er klare og alvorlige.

Revisjonsselskapet har innrettet seg og iverksatt hensiktsmessige tiltak.  
 
For Finanstilsynet

Kjersti Elvestad
seksjonssjef

 Jo-Kolbjørn Hamborg
 spesialrådgiver