Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Endelige merknader - revisors uavhengighet KPMG AS

Brev

Endelige merknader - revisors uavhengighet KPMG AS

KPMG AS, brev 10. februar 2015.

KPMG AS
Postboks 7000 Majorstua
0306 OSLO

 

Vår referanse: 14/10677

Dato: 10.02.2015

 

 

Det vises til Finanstilsynets brev av 5. november 2014 og KPMGs svarbrev 27. november 2014 om revisjonen av Chess Olympiad Tromsø 2014 AS og samarbeidsavtalen mellom KPMG og denne revisjonsklienten.  Det vises også til KPMGs kommentarer av 28. januar 2015 til Finanstilsynets foreløpige merknader datert 18. desember 2014.

 

KPMG inngikk en samarbeidsavtale med Chess Olympiad Tromsø 2014 AS 10. april 2014 for perioden 1. april – 1. september 2014.  Revisjonsselskapet opplyser at forhandlingene foregikk i siste del av mars og begynnelsen av april 2014.  Det var revisjonsselskapets ledelse som gjennomførte forhandlingene og besluttet at avtalen skulle inngås.  Revisjonsselskapet la til grunn at avtalen var til hinder for at KPMG kunne være valgt revisor. Til tross for dette fortsatte KPMG som valgt revisor i forhandlingsperioden og i avtaleperioden, og avga også revisjonsberetning i avtaleperioden. 

 

Å innlede forhandlinger med en revisjonsklient om en slik sponsoravtale som her var aktuelt, innebærer et alvorlig brudd på revisorloven § 4-1 første ledd. Under forhandlingene oppstår det et kommersielt interessefellesskap mellom revisor og revisjonsklient, som ikke er forenelig med den uavhengige rollen revisor skal ha.   

 

Finanstilsynet bemerker at en eventuell fratreden som revisor, vil være avhengig av et samtykke fra revisjonsklienten når vilkårene i revisorloven § 7-1 ikke er oppfylt. Revisor må da forsikre seg om at revisjonsklienten er innforstått med konsekvensene av fratreden, herunder at ny revisor må gjøre revisjonsarbeid på nytt og at honoraret for det må dekkes. 

 

Å avgi revisjonsberetning for 2013 var et selvstendig alvorlig brudd på revisorloven § 4-1 første ledd første punktum. Regnskapet for 2013 ble fastsatt av styret den 18. mars 2014.  Revisjonsberetningen ble avgitt først 11. juni 2014.  Det forhold at hovedtyngden av revisjonen ble gjennomført i mars, dvs. før avtalen formelt ble signert, er ikke av betydning.  Blant annet gjensto revisors vurdering av fortsatt drift og hendelser etter balansedagen.  I denne revisjonen var dette et helt sentralt område.  Det var nettopp usikkerheten rundt finansieringen som gjorde at revisjonen ikke ble avsluttet tidligere.

 

Finanstilsynet har for øvrig merket seg at det ikke foreligger en dokumentert vurdering av forholdet til revisorlovens uavhengighetsbestemmelser da revisjonsberetningen ble avgitt. Dette er i seg selv et brudd på revisorloven § 5-3 og revisorforskriften § 4-6.

 

I sitt tilsvar har KPMG redegjort for hendelsesforløpet, herunder den kommunikasjonssvikten som har vært internt i revisjonsselskapet. Det er akseptert at det foreligger lovbrudd, og det er iverksatt tiltak for å hindre at dette skjer igjen.    

 

KPMG har også reist spørsmål om forståelsen av uavhengighetsreglene knyttet til annen kontakt med revisjonsklient, for eksempel anbudskonkurranser og reklameskilt, annonse m.m. Dette er et annet spørsmål enn i den foreliggende saken. På generelt grunnlag mener Finanstilsynet at revisor kan forhandle om tjenester som inngår i revisjonsselskapets alminnelige tjenestetilbud, og som kan være aktuelle etter at revisjonsoppdraget er avsluttet. Også ubetydelige bidrag, som bærer preg av å være gave, vil kunne ytes uten at det er i strid med uavhengighetsreglene. Revisjonsselskapet må alltid gjøre en konkret vurdering og dokumentere denne.    

 

Finanstilsynets konklusjon

Ved å inngå forhandlinger med revisjonskunde om en avtale med slikt innhold som det foreliggende, uten først å ha avsluttet revisjonsoppdraget, har KPMG brutt revisorloven § 4-1. Å avgi revisjonsberetning for 2013 var også et brudd. Revisors uavhengighet er en absolutt forutsetning for å kunne ivareta rollen som allmennhetens tillitsperson, og for revisjonsinstituttet som sådan. Finanstilsynet mener at lovbruddene er klare og alvorlige.

 

De signalene som gis fra revisjonsselskapets ledelse gir føringer for de vurderingene som løpende gjøres av selskapets oppdragsansvarlige revisorer og revisjonsteam. At beslutningen om å inngå i forhandlinger ble tatt på ledelsesnivå, uten å sørge for at revisjonsoppdraget først ble avsluttet, er derfor spesielt kritikkverdig.

 

For Finanstilsynet

 

Anne Merethe Bellamy
direktør

 

Kjersti Elvestad
 seksjonssjef

 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevne signaturer.