Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Avslutning av stedlig revisortilsyn Lenken Revisjon og Regnskap AS

Brev

Avslutning av stedlig revisortilsyn Lenken Revisjon og Regnskap AS

Lenken Revisjon og Regnskap AS, brev 4. mars 2015.

Saksbehandler: Jo-Kolbjørn Hamborg
Dir. tlf.: 22 93 99 06
Vår referanse: 15/1500
Dato: 04.03.2015 

Det vises til stedlig revisortilsyn 2. mars 2015.

Bakgrunn for tilsynet er at revisor er innberettet til Finanstilsynet av bostyrer for konkursboet K. M. Hansen & Sønn AS. Bostyrer påpeker at selskapet gjennom flere regnskapsår hadde negativ egenkapital, uten at revisor tok opp kravene til forsvarlig egenkapital og styrets handleplikt ved tap av egenkapital (aksjeloven §§ 3-4 og 3-5) i nummerert brev til selskapets ledelse. Revisor sa til slutt fra seg oppdraget. Bostyrer mener forholdene skulle vært tatt opp i nummerert brev og fulgt opp på en langt mer aktiv måte av revisor. Etter bostyrers vurdering skulle revisor sagt fra seg oppdraget på et tidligere tidspunkt, siden det ikke ble satt i verk nødvendige tiltak for å rette på forholdene. 

Revisor er medlem av Den norske Revisorforening, som gjennomfører kvalitetskontroller med sine medlemmer. Tilsynet ble derfor i utgangspunktet avgrenset til gjennomgang av den mottatte innrapportering, og revisors retningslinjer og rutiner for aksept- og fortsettelse av revisjonsoppdrag. Også revisors bruk av nummererte brev, jf. revisorloven § 5-4 jf. § 5-2 annet ledd, ble diskutert.

Revisor redegjorde under tilsynet for hvorfor han ikke sa fra seg oppdraget tidligere. Finanstilsynets inspektører påpekte at brudd på lover og forskrifter uansett må følges opp på en tydelig måte, og at nummererte brev alltid skal utarbeides når revisor avdekker forhold som faller inn under revisorloven § 5-2 annet ledd. Det er også viktig for å synliggjøre at dette er forhold som kan føre til at revisor må si fra seg revisjonsoppdraget. Av revisorloven § 7-1 første ledd følger det at:

"Revisor har plikt til uten ugrunnet opphold å si fra seg oppdraget som revisor for en revisjonspliktig når revisor under sitt arbeid har avdekket og påpekt vesentlige brudd på lov og forskrifter som den revisjonspliktige er underlagt, og den revisjonspliktige ikke iverksetter nødvendige tiltak for å rette på forholdene"

Av tredje ledd i revisorloven § 7-1 fremgår det blant annet at revisor skal gi den revisjonspliktige rimelig forhåndsvarsel før vedkommende sier fra seg oppdraget som revisor. For nærmere om vurderingen av hvorvidt revisor kan fortsette oppdraget som valgt revisor for en revisjonspliktig, vises det til Finanstilsynets tematilsyn 2010: "Revisors aksept- og fortsettelsesvurderinger". Fellesrapport etter tematilsynet er publisert på Finanstilsynets nettside under kategorien "revisjon" og underkatalogen "tematilsyn".

Tilsynet avdekket likevel ikke forhold som tilsier behov for videre oppfølgning fra Finanstilsynet nå.

For Finanstilsynet

Kjersti Elvestad
seksjonssjef


Jo-Kolbjørn Hamborg
spesialrådgiver