Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Ordningen med bekreftelse av utdanningskravet for autorisasjon som regnskapsfører

Brev

Ordningen med bekreftelse av utdanningskravet for autorisasjon som regnskapsfører

Saksbehandler: Cathrine Sannes
Dir. tlf: 22 93 99 70


Vår referanse: 14/7622
Dato: 06.10.2014 

 

Dette brevet sendes til de utdanningsinstitusjoner som tilbyr bachelorstudium i økonomi- og
administrasjon – profilering regnskapsfører og bachelor i revisjon og regnskap.

Bakgrunnen for brevet er endringene i regnskapsførerforskriften § 1-1 (jf. forskrift 8. februar 1999 nr. 196 om autorisasjon av regnskapsførere mv). Utdanningens innhold og omfang fremkommer ikke lenger direkte av forskriften, men forskriften viser nå til anbefalt plan for
regnskapsførerutdanningen utarbeidet av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning
(NRØA), jf. vedlegg.

Innholdsmessig er utdanningskravet tilnærmet det samme som før forskriftsendringen. Det er
imidlertid enkelte endringer som innebærer at søkere som oppfylte det tidligere utdanningskravet ikke nødvendigvis vil oppfylle gjeldende krav.

Det nye kravet gjelder for alle som søker om autorisasjon etter 1. juli 2014, uavhengig av når
utdanningen er gjennomført.

Bekreftelser
Planen for regnskapsførerutdanningen legger opp til at utdanningsinstitusjonene på forespørsel skal vurdere utdanningen og eventuelt bekrefte at kandidaten oppfyller utdanningskravet for å bli autorisert regnskapsfører. Bekreftelsen kan enten påføres vitnemålet eller utformes som et selvstendig dokument. Dersom et selvstendig dokument benyttes, skal det dateres og undertegnes av faglig leder eller vedkommende som har det faglige ansvaret for utdanningen. Den kan også undertegnes av andre, men da må det klart fremgå av bekreftelsen at vedkommende undertegner på vegne av faglig leder. NRØA har utarbeidet en standard bekreftelse, se vedlegg 1 i planen.

Finanstilsynet vil legge bekreftelsene fra utdanningsinstitusjonene til grunn i behandlingen av
søknader om autorisasjon som regnskapsfører. Utdanningsinstitusjonene har ansvaret for de faglige vurderingene og konklusjonene som ligger til grunn for bekreftelsene og at disse er i samsvar med universitets- og høyskolelovgivningen. Dersom det i konkrete tilfeller er berettiget tvil om en kandidat oppfyller kravene i planen, kan NRØA kontaktes.

Kandidater som har gjennomført regnskapsførerutdanningen
Planen for regnskapsførerutdanningen er et tillegg til plan for treårig bachelorstudium i økonomi og administrasjon (BØA-planen), dvs. 90 studiepoeng i obligatoriske emner. BØA-planen er derfor fortsatt en del av utdanningskravet for å bli autorisert regnskapsfører.

Planen for regnskapsførerutdanningen beskriver blant annet kravet til innholdet i
profileringsemnene som skal utgjøre 60 studiepoeng. Finansregnskap, skatte- og avgiftsrett og rettslære er videreført som profileringsemner.

Det er innført krav om at utdanningen skal omfatte profilering i regnskapsførerregelverket og
regnskapsorganisering, jf. planens punkt IV d). Planen angir ikke krav til et bestemt antall
studiepoeng i disse emnene, men beskriver krav til læringsutbytte. Kravet til profilering i
regnskapsførerregelverket og regnskapsorganisering skal være i tillegg til finansregnskap på minst 15 studiepoeng, skatte- og avgiftsrett på minst 15 studiepoeng og rettslære på minst 7,5 studiepoeng.

Utdanningsinstitusjonene som tilbyr regnskapsførerutdanning etter anbefalt plan må sikre at
utdanningen oppfyller disse kriteriene. Søkere skal dokumentere utdanningen med vitnemål.
Finanstilsynet har ikke behov for en særskilt bekreftelse fra utdanningsinstitusjonen, såfremt det klart fremgår av vitnemålet at det er en "bachelor i økonomi og administrasjon – profilering
regnskapsfører".

Kandidater som har gjennomført annen norsk utdanning
Utdanningsinstitusjonen skal avgi bekreftelse for kandidater med en annen bachelorgrad enn i økonomi og administrasjon, dersom kandidaten oppfyller samtlige krav som fremgår av planen for regnskapsførerutdanningen, inkludert de 90 obligatoriske emnene som fremgår av BØA-planen. Det er tilstrekkelig med en bekreftelse på at innholdet i planen er oppfylt.

For kandidater med høyere grad enn bachelorgrad skal utdanningsinstitusjonen bekrefte at profileringsemnene i planen for regnskapsførerutdanningen er oppfylt (minst 60 studiepoeng).

Kandidater som har mastergrad i regnskap og revisjon, bachelorgrad i regnskap og revisjon,
høyere revisorstudium (HRS) og treårig revisorutdanning i samsvar med tidligere rammeplaner omfattes ikke av planen og heller ikke bekreftelsesordningen. Søkere med slik utdanning trenger ikke nærmere dokumentasjon av innholdet i utdanningen, heller ikke en bekreftelse fra en utdanningsinstitusjon. Dette følger av regnskapsførerforskriften § 1-1 annet ledd.

Kandidater som har gjennomført utenlandsk utdanning
Kandidater med en utenlandsk bachelorgrad må oppfylle samtlige krav som fremgår av planen for regnskapsførerutdanningen, inkludert de 90 obligatoriske emnene som fremgår av BØA-planen. Det er tilstrekkelig med en bekreftelse på at innholdet i planen er oppfylt.

For kandidater med en høyere grad enn bachelorgrad fra utlandet skal utdanningsinstitusjonen bekrefte at profileringsemnene i planen for regnskapsførerutdanningen er oppfylt (minst 60 studiepoeng). Etter forskriften er en høyere grad fra utlandet å anse som "annen høyere grad enn bachelorgrad" forutsatt at utdanningen er godkjent i Norge med 180 studiepoeng på bachelornivå og med tillegg av studiepoeng på masternivå.

Felles for kandidater med utenlandsk utdanning er at profileringsemnene skal omfatte norske regler om skatt, avgift og rettslære. I praksis betyr dette at kandidater med utdanning fra utlandet minst må avlegge eksamen i skatte- og avgiftsrett på minst 15 studiepoeng og rettslære på minst 7,5 studiepoeng for å oppfylle utdanningskravet.

Bekreftelse på mottatt brev
Det er av stor betydning for Finanstilsynets søknadsbehandling at bekreftelsesordningen fungerer og gjennomføres på den måten som er beskrevet over. Finanstilsynet ønsker derfor en tilbakemelding fra faglig leder på at dette brevet er mottatt.

For Finanstilsynet

Anne Merethe Bellamy
direktør

Kjersti Elvestad
seksjonssjef

Kopi til: Universitets-og høgskolerådet