Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Merknader etter stedlig revisortilsyn Stavanger Revisjon AS

Brev

Merknader etter stedlig revisortilsyn Stavanger Revisjon AS

Stavanger Revisjon AS, brev 19. juni 2014.

 

Saksbehandler: Axel Emil Jønsson
Dir. tlf. 22 93 97 36
Vår referanse: 14/2032
Dato: 19.06.2014

Det vises til stedlig tilsyn gjennomført 5. mars 2014, Finanstilsynets foreløpige merknader 20. mai 2014 og revisjonsselskapets svar 13. juni 2014.

Formålet med tilsynet
Tilsynet har bakgrunn i innrapportering til Finanstilsynet vedrørende revisjonen av et indre selskap og spørsmål knyttet til regnskapsføring av leieinntekter og salg av eiendommer. De nevnte regnskapspostene fremgår ikke av årsregnskapene for 2012 i hovedmannens regnskap. På denne bakgrunn har Finanstilsynet valgt å gjennomføre stedlig tilsyn hos revisor.

Gjennomføring av tilsynet
Finanstilsynets kontroll ble avgrenset til oppdragsansvarlig revisor av det aktuelle revisjonsoppdraget og revisjonen for 2012. Vesentlige forhold som ble avdekket, omtales nedenfor.

Årsregnskap for indre selskap
Revisor skal vurdere om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med lov og forskrifter, jf revisorloven § 5-1, 1. ledd, 1. pkt.

Et indre selskap er regnskapspliktig på lik linje med øvrige selskapsformer som definert i regnskapsloven § 1-2. Det skal således for hvert regnskapsår utarbeides årsregnskap og årsberetning i samsvar med bestemmelsene i regnskapsloven, jf regnskapsloven § 3-1. Ettersom stille deltagere er unntatt regnskapsplikt etter selskapsloven § 2-24, 1. ledd, vil regnskapsplikten for det indre selskapet påligge Hovedmannen.

Når det gjelder det kontrollerte oppdraget, er det utarbeidet et årsregnskap for Hovedmannen og et årsregnskap for det indre selskapet. Hovedmannens regnskap inkluderer imidlertid ikke det indre selskapet. Revisor redegjorde under tilsynet for sine vurderinger og hvilke momenter som etter hans syn taler for en slik regnskapsrapportering. Revisor har videre dokumentet å ha kontrollert at det er sendt årsregnskap til Regnskapsregisteret, og selvangivelser og andre pliktige oppgaver til Skattemyndighetene, for både Hovedmannen og det indre selskapet. Finanstilsynet har således ikke kunnet se at det er feil knyttet til rapportering av skatt og offentlige avgifter. Det er likevel Finanstilsynets oppfatning at regnskapsrapporteringen ikke er fullt i samsvar med bestemmelsene i regnskapsloven i dette tilfelle. Revisor har informert om at praksis vil bli endret for fremtiden og at i de tilfeller der revisjonsklientene er et indre selskap, vil årsregnskapet bli utarbeidet i tråd med regnskapslovens bestemmelser og Finanstilsynets kommentarer.

Revisjonsbevis knyttet til leieinntekter
Revisor må utforme og utføre revisjonshandlinger for å sikre at det blir innhentet tilstrekkelige og hensiktsmessige revisjonsbevis som grunnlag for sine konklusjoner, jf revisorloven § 5-2, 1. og 2. ledd.

Virksomheten i det indre selskapet består av salg og utleie av fast eiendom. Leieinntekter har erfaringsmessig utgjort en mindre andel av inntektene, men har likevel vært av en slik størrelse at beløpet overstiger revisors vesentlighetsgrense. I 2012 er det imidlertid ikke bokført leieinntekter i virksomheten. Revisor har på denne bakgrunn ikke utført revisjonshandlinger knyttet til utleieinntekter. Ettersom revisjonsklienten normalt har inntekter knyttet til utleie, må revisor likevel foreta kontrollhandlinger for å forsikre seg om at det for 2012 ikke foreligger utleieinntekter som skulle vært bokført i regnskapet. Finanstilsynets mener derfor at det ikke ble innhentet tilstrekkelige og hensiktsmessige revisjonsbevis knyttet til utleieinntektene i selskapet.

Revisors uavhengighet
I forbindelse med tilsynet har det fremkommet at oppdragsansvarlig revisor er styremedlem og styreleder i enkelte andre selskaper. Revisjonsselskapet er ikke valgt revisor for disse selskapene. Finanstilsynet har imidlertid registrert at oppdragsansvarlig revisor og styrets leder i det kontrollerte oppdraget, begge er styremedlemmer i et annet selskap. Finanstilsynet finner ikke at dette er i direkte konflikt med de generelle bestemmelsene i kapittel 4 i revisorloven. Forholdet kan likevel etter Finanstilsynets syn, være egnet til å svekke revisors tillit, jf revisorloven § 4-1, 1. ledd, annet pkt. Dette særlig fordi personen revisor kan identifiseres med, har en sentral stilling i en betydningsfull finansinstitusjon i området hvor oppdragsansvarlig revisor opererer. Finanstilsynet registrerer at revisjonsselskapet i tilsvar til foreløpige merknader i saken, har opplyst at det aktuelle styreengasjementet vil bli avviklet.

Finanstilsynets konklusjon
Finanstilsynet har funnet svakheter ved den utførte revisjonen ved at det ikke er innhentet tilstrekkelige og hensiktsmessige revisjonsbevis til virksomhetens inntektsområde. Finanstilsynet har også avdekket forhold som kan være egnet til å trekke revisors uavhengighet i tvil.

Finanstilsynet legger til grunn at revisjonsselskapet og oppdragsansvarlig revisor tar hensyn til de forhold Finanstilsynet har påpekt og at det iverksettes tiltak for å rette forholdene i den videre virksomhetsutførelsen. Revisjonsselskapet og oppdragsansvarlig revisor har i tilsvar til foreløpige merknader i saken bekreftet at det vil bli gjort.


For Finanstilsynet

Jo-Kolbjørn Hamborg
spesialrådgiver

 Axel Emil Jønsson
 seniorrådgiver