Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Merknader etter selskapstilsyn Nordmøre Revisjon AS

Brev

Merknader etter selskapstilsyn Nordmøre Revisjon AS

Nordmøre Revisjon AS, brev 2. desember 2014

1. Innledning

Finanstilsynet viser til stedlig tilsyn hos Nordmøre Revisjon AS (selskapet) i perioden 24. - 25. september 2014 og Finanstilsynets foreløpige merknader 21. oktober 2014.

Tilsynet inngår som ledd i tilsynsarbeidet med revisjonsselskaper som reviderer foretak av allmenn interesse. Finanstilsynet skal blant annet gjennomføre periodisk kvalitetskontroll med slike revisjonsselskaper minst hvert tredje år, jf. revisorloven § 5b-2 første ledd, annet punktum.

Formålet med Finanstilsynets inspeksjoner er å kontrollere oppfyllelsen av lovkrav, herunder å identifisere og påpeke eventuelle svakheter knyttet til et revisjonsselskaps gjennomføring av revisjonsoppdrag. Selskapets retningslinjer og rutiner er sentrale for å sikre overholdelse av revisorlovgivningen, herunder kravet til god revisjonsskikk, revisjonsstandarder, standarder for kvalitetskontroll og etiske regler vedtatt av DnR.

Som ledd i det stedlige tilsynet valgte Finanstilsynet ut tre revisjonsoppdrag for nærmere gjennomgang, herunder to som gjaldt foretak av allmenn interesse. Etterlevelsen av enkelte rutiner er også kontrollert mot andre oppdrag. Finanstilsynets har ikke kontrollert alle de interne retningslinjene og rutinene, og heller ikke alle deler av revisjonen på de utvalgte oppdragene.

2. Selskapets organisering, retningslinjer og rutiner

2.1 Krav til revisjonsselskapet etter revisorlovgivningen
Finanstilsynets syn er at selskapet oppfyller kravene til revisjonsselskaper, jf. revisorloven § 3-5.

2.2 Revisjonsselskapets interne kvalitetskontrollsystem
I henhold til revisorloven § 5b-1 skal revisjonsselskap etablere forsvarlige systemer for intern
kvalitetskontroll. Finanstilsynet legger til grunn at et kvalitetskontrollsystem i samsvar med ISQC 1 normalt vil tilfredsstille dette lovkravet.

Selskapet har ikke etablert rutine for kvalitetskontroll av ferdigstilte oppdrag. Dette bør innarbeides og slik kontroll bør gjennomføres årlig og i et omfang som sikrer at eventuelle svakheter i revisjonsutførelsen avdekkes, og at organisasjonen kan trekke lærdom av dette. Når det gjelder selskapets retningslinjer for fratredelse av revisjonsoppdrag, anbefaler Finanstilsynet at selskapet inntar et punkt om at revisor i visse tilfeller har plikt til å fratre, jf. revisorloven § 7-1 første ledd. Selskapet har i ettertid bekreftet at det for tiden jobbes med å etablere passende rutiner for kvalitetskontroll av ferdigstilte oppdrag.

For øvrig synes retningslinjene å være tilpasset revisjonsvirksomhet av denne størrelse og kompleksitet.

2.3 Krav til revisjonsselskapet etter hvitvaskingslovgivningen
Det følger av hvitvaskingsloven § 23 tredje ledd at revisjonsselskapet skal treffe nødvendige tiltak for å sikre at ansatte og andre personer som utfører oppgaver på vegne selskapet, er kjent med pliktene etter hvitvaskingsregelverket. I den forbindelse vil Finanstilsynet anbefale selskapet å innta eksempler på mistenkelige transaksjoner i sine retningslinjer, og at ansatte læres opp til å gjenkjenne slike forhold og hvordan de skal forholde seg dersom de får slik mistanke. Selskapet har i ettertid meddelt at det vil bli lagt større fokus på praktiske eksempler ved videre kursing av selskapets ansatte.

Finanstilsynet har for øvrig ingen særlige merknader til selskapets oppfølging av
hvitvaskingsregelverket.

3. Kontroll av individuelle revisjonsoppdrag

Finanstilsynet har kontrollert to revisjonsoppdrag, omtalt som oppdrag A, B og C). Kontrollen omfatter:
• revisors vurdering og oppfølgning av risiko (jf. revisorloven § 5-2 første ledd og 5-3 første ledd annet punktum)
• revisors skjønn, revisjonsbevis og dokumentasjon (jf. revisorloven § 5-2 første ledd og § 5-3 første ledd)
• kvalitetskontroll (jf. revisorloven § 5-3 første ledd)
• kommunikasjon med styre/ revisjonsutvalg/ myndigheter (jf. revisorloven § 5-2 fjerde ledd og § 5-4)
• ferdigstillelse av revisjonen (jf. revisorloven § 5-6)

Finanstilsynets merknader gjelder de deler av revisjonen som ikke er gjennomført i samsvar med selskapets egne retningslinjer og rutiner og hvor den manglende etterlevelsen i tillegg har ført til at revisjonen ikke kan anses å være fullt ut i samsvar med revisorloven, herunder god revisjonsskikk, jf. revisorloven § 5-2 annet ledd.

I fortsettelsesvurderingen for oppdrag C har revisor konkludert at revisjonsteamet innehar tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å fortsette revisjonsoppdraget, samt oppfyller kravene knyttet til uavhengighet. Revisor dokumenterer imidlertid ikke sin begrunnelse for denne konklusjonen.

For samtlige gjennomgåtte oppdrag virket dokumentasjonen generelt noe ufullstendig og uoversiktlig. I flere tilfeller manglet det en entydig henvisning fra revisjonsverktøyet til underliggende papirdokumentasjon. Det fremgikk ikke alltid av dokumentasjonen hva som var formålet med revisjonshandlingen, hvor den benyttede dokumentasjonen var hentet fra, hvilke revisjonshandlinger som var utført og hva som er konklusjonen. Dette gjorde det vanskelig å se om de utførte revisjonshandlingene dekket anslått risiko på påstandsnivå og følgelig om det var innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessige revisjonsbevis. Gjennomgang med revisor viste imidlertid en bedre sammenheng i revisjonsutførelsen enn det som fremgikk av dokumentasjonen alene.

Under oppdrag C har revisor valgt å benytte analytiske substanshandlinger ved revisjonen av flere regnskapslinjer. Det fremgår imidlertid ikke for noen av kontrollene (1) hvorvidt revisor har vurdert analysenes rimelighet og egnethet for revisjonen, (2) hvorvidt revisor har fastsatt hva forventet verdi av posten som revideres skal være, samt (3) hva som skal anses som et akseptabelt avvik, jf. ISA 520 punkt 5.

Revisor har i ettertid gitt beskjed om at de ovennevnte forholdene vil bli rettet opp ved revisjon av neste regnskapsår.

4. Oppsummering

Finanstilsynet vil ved neste tilsyn etterprøve hvorvidt de svakhetene som ble avdekket under tilsynet i selskapets retningslinjer, rutinene, m.v. er eller vil bli rettet opp. Finanstilsynet legger videre til grunn at revisjonsselskapet gjennomgår sine rutiner for revisjonsutførelsen for å unngå at de svakhetene som ble avdekket i Finanstilsynets kontroll av revisjonsoppdrag videreføres i andre oppdrag og senere år.

For Finanstilsynet

Harald Rivrud
tilsynsrådgiver
 

Damir Bratic
 seniorrådgiver