Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Revisjon av forsikringsformidlingsforetak

Brev

Revisjon av forsikringsformidlingsforetak

Likelydende brev til revisorer for forsikringsformidlingsforetak, 16. juli 2013

VÅR REFERANSE: 13/7578
DATO: 16.07.2013
SAKSBEHANDLER: Espen Jacobsen


Dette brevet sendes til alle revisorer som reviderer forsikringsformidlingsforetak. Bakgrunnen er at Finanstilsynet, som ledd i tilsynet med forsikringsformidlingsforetak, sende et likelydende brev til alle slike foretak som oppsummerer erfaringene fra stedlig tilsyn når det gjelder etterlevelsen av risikostyringsforskriften [1]. Brevet, som er datert 2. juli 2013, vedlegges her.

Bekreftelse på risikostyring og internkontroll

Som det følger av brevet til forsikringsformidlingsforetakene har Finanstilsynet avdekket flere tilfeller der foretaket ikke har innhentet en bekreftelse fra revisor i samsvar med risikostyrings-forskriften § 10. Dersom ikke revisor blir bedt om å avgi en slik bekreftelse, minst en gang i året, skal det skrives nummerert brev til foretaket i henhold til revisorloven § 5-2 fjerde ledd, jf. § 5-4.           

Håndtering av klientmidler

Selv om brevet til forsikringsformidlingsforetakene gjelder etterlevelsen av risikostyrings-forskriften, er det en særlig omtale av risikoen knyttet til håndtering av klientmidler. Finanstilsynet, som revisortilsyn, holder nå på med et tematilsyn rettet mot revisjon av foretak med klientmidler. De stedlige tilsynene vil hovedsakelig bli gjennomført hos revisorer som reviderer eiendomsmeglerforetak, men rapporten etter tematilsynet vil også omtale revisjon av andre foretak som håndterer klientmidler.

Som det fremkommer av Finanstilsynets brev til forsikringsformidlingsforetakene er håndtering av klientmidler en risiko som må følges opp særskilt, både etter risikostyringsforskriften og etter annet regelverk. I tillegg til ansvarsforsikring, skal det tegnes forsikring som dekker underslag av klientmidler når foretaket behandler slike midler [2]. Både hvem som kan stille sikkerheten, størrelsen av forsikringen og innsendingsplikten til Finanstilsynet er regulert. I Finanstilsynets kontroll av forsikringsbevisene innsendt i 2012, ble det blant annet avdekket flere forsikringsbeløp som var for lave, herunder at beløpet ikke var oppjustert i samsvar med Finanstilsynets rundskriv 16/2011.

Et annet krav som skal bidra til å sikre klientmidlene er den halvårlige rapporteringen til Finanstilsynet i form av attestasjon fra revisor om behandling av klientmidler [3].

Svak likviditet og soliditet i forsikringsformidlingsforetaket vil kunne utgjøre en trussel mot klientmidlene. Selv om det ikke er særlige soliditetskrav til forsikringsformidlingsvirksomhet, er det viktig at revisor i sitt revisjonsarbeid følger opp foretakets etterlevelse av selskapslovgivningen, for eksempel styrets handleplikt etter aksjeloven § 3-5.     

Finanstilsynet gjør oppmerksom på at overtredelse av bestemmelser som er gitt til beskyttelse av klientmidlene, er svært alvorlig og vil kunne føre til vedtak om tilbakekall av forsikrings-formidlingsforetakets tillatelse til å drive virksomheten. Dersom revisor i sitt arbeid med årsregnskapsrevisjonen eller i utførelsen av andre tjenester for foretaket avdekker regelverksbrudd eller andre trusler mot klientmidlene, har revisor en meldeplikt til Finanstilsynet i henhold til finanstilsynsloven § 3a første ledd. Dette er en selvstendig plikt for revisor, som inntrer straks, og som gjelder uavhengig av hva foretaket selv eller andre måtte ha rapportert til Finanstilsynet.

Revisorlovgivningen, herunder god revisjonsskikk
Revisor må løpende vurdere hvordan eventuelle feil, mangler og svakheter knyttet til foretakets håndtering av klientmidler skal håndteres i samsvar med revisorloven, herunder god revisjonsskikk.

For øvrig fremhever Finanstilsynet at forsikringsformidlingsvirksomhet er ansett som så viktig at den ikke bare er underlagt særlovgivning, men også offentlig tilsyn. Selv om det ikke gjelder særlige regler for revisjonen av slike foretak, tilsier forholdet at det stilles krav til de vurderingene revisor gjør, herunder grunnlaget for de konklusjoner som trekkes. For eksempel må revisor, i tillegg til særlovgivningen, vite om forsikringsformidlingsforetaket har konsesjon som forsikringsmeglingsforetak eller forsikringsagentforetak, om det gjelder særlige konsesjonsvilkår m.v.
    
For Finanstilsynet

Kjersti Elvestad
seksjonssjef

 Espen Jacobsen
 spesialrådgiver


Vedlegg:
Brev av 2. juli 2013: Erfaringer fra stedlig tilsyn: forsikringsformidlingsforetakenes etterlevelse av risikostyringsforskriften

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

 [1] Forskrift om risikostyring og internkontroll 22. september 2008 nr. 1080
 [2] Lov om forsikringsformidling 10. juni 2005 nr. 41 kapittel 4, jf. forskrift 9. desember 2005 nr. 1421 kapittel 2.
 [3] Lov om forsikringsformidling 10. juni 2005 nr. 41 § 5-7, jf. forskrift 25. januar 2008 nr. 67 § 3.