Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Revisjon av forsikringsselskaper - Utvalgte temaer

Brev

Revisjon av forsikringsselskaper - Utvalgte temaer

Likelydende brev av 2. februar 2011 sendt revisjonsselskap som reviderer forsikringsselskaper.

Finanstilsynet gjennomførte i 2010 en gjennomgang av revisjonen av forsikringsselskapene og en vurdering av om revisjonen var gjennomført i henhold til god revisjonsskikk, jf. revisorloven § 5-2 annet ledd. I dette brevet trekkes enkelte forhold frem som spesielt ved revisjon av forsikringsselskaper.

Innledning
Som ledd i Finanstilsynets tilsyn med revisorer som reviderer selskaper av allmenn interesse, gjennomførte Finanstilsynet i 2010 tilsyn med revisorer som reviderer forsikringsselskaper. Tilsynet omfattet en gjennomgang av revisjonen av forsikringsselskapene og en vurdering av om revisjonen var gjennomført i henhold til god revisjonsskikk, jf. revisorloven § 5-2 annet ledd.

I dette brevet ønsker Finanstilsynet å trekke frem to forhold som er spesielt ved revisjon av forsikringsselskaper, enten det er skadeforsikring, livsforsikring eller pensjonsforetak. Det ene er hvilken betydning det komplekse regelverket for slik virksomhet har for revisor. Det andre er forholdet til ansvarshavende aktuars arbeid. Avslutningsvis minnes det også om revisors rapporteringsplikt til Finanstilsynet.

Kravet til kompetanse
Forsikringsbransjen underlagt omfattende regulering. Det er blant annet fastsatt særskilte bestemmelser som regulerer regnskapsføringen og tilleggsopplysninger i årsregnskapet. Disse må naturligvis revisor ha inngående kjennskap om for å kunne uttale seg om regnskapet.

Et grunnleggende prinsipp i revisjon er at revisjonsselskapet og oppdragsansvarlig revisor skal vurdere om revisjonsselskapet har kompetanse til å påta seg revisjonen, jf. ISA 200 punkt 14. Dette forutsetter god kjennskap til det spesielle regelverket forsikring er underlagt, herunder de spesielle krav til regnskapsføring som gjelder for forsikringsselskaper. Dersom revisjonsselskapet ikke kan utpeke en oppdragsansvarlig revisor med den nødvendige kompetanse skal revisjonsselskapet ikke påta seg revisjonen. Tilsvarende vurdering må gjøres av revisjonsselskapet og oppdragsansvarlig revisor i avgjørelsen om oppdraget skal videreføres.

Det er flere lover og forskrifter som er av så sentral betydning at brudd på disse vil være avgjørende for å kunne fortsette driften som forsikringsselskap. Disse forholdende vil derfor kunne være av avgjørende betydning for det regnskap forsikringsselskapet presenterer. Revisor må derfor forstå reglene og forstå hvordan virksomheten har innrettet seg for å etterleve regelverket. Som ledd i revisjonen må revisor forespørre ledelsen om forsikringsselskapet overholder kravene. Revisor må også gjennomgå eventuell korrespondanse mellom Finanstilsynet og virksomheten, og under revisjonen være våken i forhold til signaler som kan indikere brudd på regler av betydning for forsikringsselskapet, jf. ISA 250 punkt 12-16.

For å kunne gjennomføre revisjon av forsikringsselskap vil revisor i noen tilfeller måtte vurdere å innhente en egen ekspert, fordi revisjonsteamet ikke fullt ut besitter nødvendige kunnskaper til å etterprøve de forsikringstekniske avsetningene i regnskapet. Dersom revisor innhenter en ekspert, må revisor foreta en vurdering av ekspertens kompetanse og forsikre seg om at denne er uavhengig i forhold til forsikringsselskapet. Revisor må forespørre eksperten om forhold som kan være av betydning ved denne vurderingen, jf. ISA 620 punkt 9, herunder skaffe seg en oversikt over eventuelle ansettelsesforhold eller andre kontraktsforhold eksperten har, eller har hatt, til revisjonsklienten.

For å kunne planlegge revisjonen på en hensiktsmessig måte, herunder avgjøre revisjonstilnærmingen til de ulike regnskapsområdene, er det avgjørende at eventuelle eksperter blir involvert så tidlig som mulig i planleggingen av revisjonen. Mulige eksperter i denne forbindelse, foruten eksperter på forsikringstekniske beregninger, kan være systemspesialister som vil kunne bidra til å belyse risikoforhold ved forsikringsselskapets IT-system. Slike eksperter vil blant annet kunne bidra til en effektiv revisjonstilnærming til programmerte beregninger i IT-systemene som har direkte betydning for tall i regnskapet. I planleggingsprosessen må revisor avtale det arbeidet ekspertene skal ha ansvar for, formen på rapportering, tidspunkt for rapportering og hvem som skal kvalitetssikre ekspertenes arbeid, jf. ISA 620 punkt 10-12.

Finanstilsynet presiserer at forsikringsselskapets “ansvarshavende aktuar” engasjert av forsikringsselskapet, ikke vil eller kan være revisors ekspert i denne forbindelse. Ansvarshavende aktuar er et konsulentfirma eller person engasjert av forsikringsselskapet som utfører sitt arbeid etter instruks fra forsikringsselskapets ledelse. Se nærmere om dette i det følgende.

Ansvarshavende aktuar
Alle forsikringsselskaper i Norge skal ha en ansvarshavende aktuar. Denne aktuaren skal være godkjent av Finanstilsynet. Kravet til aktuar er beskrevet i aktuarforskriften – 1990.06.01. nr. 434 “forskrift om aktuar”. Det er blant annet satt krav til utdanning og praksis i forskriften. 

Aktuar skal blant annet sørge for beregning av forsikringstekniske avsetninger, jf. aktuarforskriften §§ 6 og 13. Aktuaren skal også sørge for at selskapets virksomhet til enhver tid blir drevet på en forsikringsteknisk ansvarlig måte. Det er derimot ikke et spesifikt krav at aktuaren gjennomgår de grunnlagsdata som legges inn i beregningene for å etterse at disse er nøyaktige, fullstendige og gyldige. Det er heller ikke spesifikt krav om at aktuaren skal etterse og teste at forsikringsselskapet har etablert kontroller som skal sikre riktigheten av regnskapsførte tall, med rimelig grad av sikkerhet, eller at aktuaren skal ha regnskapsfaglig kompetanse.

Disse begrensninger i aktuarens ansvarsområde er viktige for revisor å ha bevissthet om når han skal avgi en erklæring med høy grad av sikkerhet for at regnskapet er uten vesentlige feil eller mangler. Revisor må på vanlig måte ta stilling til hva som er hensiktsmessig og tilstrekkelig revisjonsbevis for regnskapspåstandene under disse forutsetninger, og dokumentere sin forståelse av kontrolltiltak, kontrolltester og substanshandlinger rettet mot regnskapspåstandene på ordinært vis, jf. IAS 500 punkt 8. Finanstilsynet vil legge til grunn at revisor ikke utelukkende kan legge til grunn det faktum at forsikringsselskapet har en ansvarshavende aktuar, som hensiktsmessig og tilstrekkelig revisjonsbevis for de forsikringstekniske avsetningene. Revisor må konkret ta stilling til de ulike risikoene som eksisterer for at beregningene blir feil, og utføre revisjonshandlinger som dekker disse risikoene på en tilfredsstillende måte. Slike risikoer vil blant annet kunne være feil i datagrunnlaget, feil i beregningene som gjøres, feil i de forsikringstekniske forutsetninger som legges til grunn, og feil forståelse av de regnskapsregler som gjelder for virksomheten. 

Rapporteringskrav til Finanstilsynet
Revisor av forsikringsselskaper er underlagt særskilte rapporteringskrav til Finanstilsynet. Det følger av finanstilsynsloven § 3a første ledd at revisor skal rapportere i de tilfeller revisor avdekker forhold som kan medføre tilbakekall av godkjenning, skade den fortsatte drift, eller medføre at regnskapene ikke godkjennes eller at det tas forbehold. Revisor i forsikringsselskaper har plikt til å melde fra til Finanstilsynet dersom det er grunn til å frykte at det kan oppstå betalingsvansker, at minstekrav til soliditet ikke vil bli oppfylt, eller at det oppstår forhold som kan medføre tillitssvikt eller tap som kan svekke eller true soliditeten dersom ledelsen ikke melder fra, jf. banksikringsloven § 3-1 annet ledd. Det vises også til revisors rapporteringsplikt etter verdipapirhandelloven § 15-2 syvende ledd om misvisende finansiell rapportering, dersom forsikringsselskapet er et utstederforetak notert på registrert marked i EØS.

Avslutning
Finanstilsynet ber om at innholdet i dette brevet gjøres kjent for de revisorer i revisjonsselskapet som er utpekte som oppdragsansvarlige revisorer for revisjon av forsikringsselskaper. Finanstilsynet vil ved fremtidige tilsyn legge til grunn at de forhold som omtales i brevet er hensyntatt ved revisjonen av forsikringsselskaper.

For Finanstilsynet


Kjersti Elvestad
seksjonssjef                                                                                                                                                              

 Lars Angermo
seniorrådgiver