Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Etterlevelse av nytt hvitvaskingsregelverk

Brev

Etterlevelse av nytt hvitvaskingsregelverk

Likelydendende brev til styrene i banker, finansieringsselskaper, kredittforetak og ledere av filialer av utenlandske kredittinstitusjoner

SAKSBEHANDLER: Kjersti Johansen 
VÅR REFERANSE: 10/9455
 DIR.TLF: 22 93 99 53
ARKIVKODE: 524  
DATO: 11.10.2010  


I perioden fra 24. februar 2010 til 22. april 2010 gjennomførte Finanstilsynet stedlige tilsyn i et utvalg av finansinstitusjoner vedrørende gjennomføring av lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven) av 6. mars 2009 nr. 11 med tilhørende forskrift. Utvalget omfattet 4 banker, 4 finansieringsselskaper og 2 filialer av utenlandske banker.

Gjeldende hvitvaskingslov, som bygger på EUs 3dje hvitvaskingsdirektiv, innebærer at plikten til å foreta kundekontroll går vesentlig lenger enn identitetskontrollen i det tidligere hvitvaskingsregelverket.

Som det fremgår av vedlagte rapport om generelle observasjoner fra tematilsynet, hadde de fleste institusjonene i utvalget ikke i tilstrekkelig grad iverksatt tiltak som sikrer etterlevelse av de nye bestemmelsene i hvitvaskingsloven. Dette gjelder i særlig grad bestemmelsene om utvidet kundekontroll av nye kunder og krav om risikobasert vurdering av kundemassen.

I lys av de relativt omfattende svakheter og mangler som ble avdekket i forbindelse med det gjennomførte tematilsynet, vil Finanstilsynet be styrene i alle institusjoner om å gjennomgå interne systemer og rutiner på dette regelverksområdet for å sikre seg at regelverket etterleves. Vedlagte rapport om forhold og påpekninger bør vurderes i denne sammenheng.

Finanstilsynet vil gjøre oppmerksom på at det forventes at institusjonen kan dokumentere at det er foretatt utvidet kundekontroll iht. lovens krav av alle kundeforhold etablert fra og med lovens ikrafttredelse 15. april 2009. Det bør også etableres handlingsplaner for hvordan løpende risikobasert oppfølging av samtlige kunder skal gjennomføres. Finanstilsynet vil følge opp dette i det løpende stedlige tilsynet med institusjonene.

Finanstilsynet vil understreke at det er styrets og ledelsens ansvar å påse og sørge for at regelverket til enhver tid etterleves. Finanstilsynet vil også peke på at etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket er en kontinuerlig prosess som i tillegg til gode systemer og rutiner krever løpende aktsomhet fra alle medarbeidere i institusjonen.


Kopi av dette brev bes sendt til kontrollkomiteens formann og ekstern revisor.

 


Med hilsen
Finanstilsynet
  

Erik Lind Iversen                                                                  
fung. avdelingsdirektør 

Per Jostein Brekke
seksjonssjef