Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

16.02.2012. Sist oppdatert: 28.06.2016 Skriv ut

Forbrukerinformasjon

Her finner du informasjon som kan være nyttig for deg som er kunde i institusjoner Finanstilsynet har tilsyn med. Finanstilsynet har tilsyn med finansiell virksomhet i Norge. Dette innebærer også at forbrukernes interesser ivaretas på en god måte.

Forbrukersiden inneholder informasjon om følgende virksomheter, inkludert informasjon om kundenes rettigheter og plikter:

Bank og finans
Verdipapirhandel
Verdipapirfond
Eiendomsmegling
Inkasso
Livsforsikring

Pensjon/Obligatorisk tjenestepensjon
Skadeforsikring
Forsikringsformidling (agenter mv.)
Betalingssystemer
Betalingsforetak
Hvitvaskingsregelverket

Snarveier denne siden:

Hva gjør Finanstilsynet for forbrukerne
Hva er det Finanstilsynet ikke kan gjøre
Oversikt over klagenemnder
Finansportalen
Markedsadvarsler
Konsesjonsregister

 

 
 I fokus:

 • Retningslinjer for å fakturere kredittkort
  Rundskriv fra Finanstilsynet
  Les mer
   
 • Utvidelse av det maksimale lånebeløpet på kredittkort uten søknad fra kunden
  Finanstilsynet har fått flere henvendelser hvor kunder opplyser at de har mottatt melding fra kredittkortutstedere om at kundens kredittgrense (det maksimale lånebeløpet) er økt uten at kunden har søkt om dette, eller på annen måte avtalt en slik økning. Finanstilsynet er svært skeptisk til en slik praksis.
  Les mer
   
 • Advarsel til forbrukere - informasjon om virtuelle valutaer
  Det europeiske banktilsynet (European Banking Authority, EBA) advarer forbrukerne mot mulig risiko ved å kjøpe, handle med og inneha virtuelle valutaer slik som Bitcoin.
  Les mer

 

Hva gjør Finanstilsynet for forbrukerne?

Finanstilsynets hovedmål er finansiell stabilitet og velfungerende markeder, herunder:

 1. solide og likvide finansinstitusjoner
 2. god overvåking av risiko i økonomi og markeder
 3. forbrukerbeskyttelse gjennom god informasjon og rådgivning
 4. egnet ledelse og tilfredsstillende virksomhetsstyring i foretakene
 5. robust infrastruktur som sikrer betryggende betalinger, handel og oppgjør
 6. tilstrekkelig og pålitelig finansiell informasjon
 7. god markedsadferd
 8. effektiv krisehåndtering

Finanstilsynets virksomhet for å ivareta forbrukerbeskyttelse er ikke begrenset til punkt 3 om god informasjon og rådgivning. Det aller viktigste også for kundene av banker, forsikringsselskaper og andre foretak, er at foretakene er økonomisk solide. Når man som kunde skal ha lån i bank, ta ut innskudd eller få oppgjør etter en forsikringsskade, vil det aller viktigste være at institusjonen har penger til å betale sine forpliktelser. Også andre av tilsynets delmål er viktige, som god markedsadferd, robust infrastruktur og tilstrekkelig og pålitelig informasjon.

Arbeidet med forbrukerbeskyttelse er dermed en del av det totale arbeidet som tilsynet utfører. Av spesiell interesse for forbrukere vil være arbeidet for å sikre at kundene gis god og tilstrekkelig informasjon om de produktene som selges. Videre at vi arbeider for at flest mulig skal ha den grunnleggende kunnskap som er nødvendig for å kunne velge riktig produkt og leverandør. Tilsynet skal også påse at foretakene som selger produktene har en ansvarlig forretningsvirksomhet, dvs. at de har kundens interesser som førsteprioritet.

Finanstilsynets arbeid med foretakene skjer gjennom regelmessig rapportering fra foretakene og ved at tilsynet foretar stedlige tilsyn. Finanstilsynet utarbeider endelige rapporter (merknader) etter alle stedlige tilsyn. Merknadene er offentlige og publiseres på tilsynets hjemmeside.

Hva er det Finanstilsynet ikke kan gjøre?

Finanstilsynet kan ikke behandle klager fra kunder. Myndighetene mener at tilsyn med finansinstitusjonene og klagebehandling ikke bør håndteres av samme institusjon. For forbrukerne er det derfor opprettet egne klagenemnder for å påse at kundenes interesser blir forsvarlig ivaretatt. Dette er utenomrettslige ordninger som skal gjøre det enklere og billigere for kundene å få behandlet klager.

Klagebehandling - oversikt over klagenemnder i Norge

Norge har følgende klagenemnder på det finansielle området:

Finansklagenemnda som består av fire klagenemnder:
• Skadeforsikring
• Eierskifteforsikring
• Personforsikring
• Banktjenester, også verdipapirprodukter og verdipapirfond som er solgt av en bank

Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester

Inkassoklagenemnda

Klagenemnda for forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsvirksomhet

Verdipapirforetakenes forbund - Etisk råd 

Forbrukerrådet har på sine nettsider en egen "klageguide" for å rettlede forbrukerne i klagesaker.

Finansportalen

Finansportalen er en tjeneste fra Forbrukerrådet for kunder som vil sammenligne tilbudene i markedet for banktjenester, forsikringsprodukter, investering og pengeoverføring til utlandet. Alle institusjoner som tilbyr tjenester i Norge legger inn sine priser i Finansportalen. Bruken av tjenesten er gratis og alle kan gå inn og søke informasjon.

Markedsadvarsler

Finanstilsynet får ofte henvendelser fra enkeltpersoner som har blitt tilbudt aksjer, fondsandeler og andre investeringsmuligheter per telefon, e-post eller post. Tilbudene kommer fra ”investeringsrådgivere” eller andre selgere som de ikke kjenner fra før.

For å tilby slike tjenester i Norge kreves som utgangspunkt tillatelse fra Finanstilsynet. Foretak med tillatelse fra et annet EØS-land (herunder EU-land) kan tilby investeringstjenester i Norge dersom de melder fra til Finanstilsynet på forhånd. Erfaringer fra både Norge og andre land tyder på at mange av foretakene som uoppfordret gir investeringstilbud, ikke har de nødvendige tillatelsene. Disse investeringstilbudene har som regel også vist seg å være rene svindelforsøk. Kjennetegn ved henvendelser fra slike foretak er ofte at tilbudet kommer uoppfordret, at selgeren er svært pågående, at investeringen fremstilles som meget lønnsom og uten nevneverdig risiko, og at det er viktig at kunden tar en rask beslutning.

Finanstilsynet anbefaler alle som mottar slike tilbud å ta sine forholdsregler:

 • Sjekk opp foretaket – uansett hvor tillitsvekkende den som ringer eller sender e-post er
 • Dess mer som loves av fortjeneste og "garantert" avkastning, dess mer tvilsomt er det
 • Be alltid om å få tilsendt skriftlig informasjon før du eventuelt aksepterer et tilbud
 • Stol ikke på en internettside uten å sjekke opp foretaket på Finanstilsynets nettsider
 • Send aldri penger før du har undersøkt hva dette er
 • Oppgi aldri bankkontonummer eller tilgangsinformasjon til din nettbank

Alle norske foretak med tillatelse til å tilby denne type tjenester er oppført i Finanstilsynets register. En oversikt over foretak med tillatelse fra andre EØS-land som har meldt fra til Finanstilsynet finnes på en egen liste.

Dersom Finanstilsynet blir kjent med navngitte aktører som opererer i markedet uten tillatelse, publiseres markedsadvarsler på Finanstilsynets nettsted. 

Investorer bør sjekke at det aktuelle foretaket ikke står på denne listen før et investeringstilbud aksepteres. Denne listen er dessverre aldri komplett. Svindelforetak skifter ofte navn. Sjekk derfor alltid Finanstilsynets registre over foretak som kan tilby tjenestene i Norge, se over!

Konsesjonsregister

Finanstilsynet fører et register over alle norske foretak som har tillatelse til å tilby finansielle tjenester. Det er viktig å sjekke dette registret hvis du er i tvil om et foretak du er i kontakt med har tillatelse til å tilby tjenestene. På samme sted vil du også finne registrene over de foretakene som kan tilby tjenester direkte fra andre EØS-land eller som har tillatelse til å opprette filialer i Norge fra et EØS-land.

Finanstilsynets konsesjonsregisterHar du innspill eller kommentarer til  informasjonen som er lagt ut tar vi gjerne i mot en e-post: post@finanstilsynet.no