Gå til innhold
Skriv ut

Krav til livsforsikringsselskapenes bruk av risikoutjevningsfond

27. august 2015

Innlegg av finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen

Gode resultater for bankene, men noe svakere avkastning i forsikringsselskapene og pensjonskassene i første halvår 2015

26. august 2015

Norske banker oppnådde et resultat før skatt på 29 mrd. kroner i første halvår 2015, en bedring på 7 prosent sammenlignet med samme periode året før. Høyere egenkapital i bankene og engangsgevinster i første halvår 2014 bidro til at egenkapitalavkastningen likevel sank, fra 14,0 til 12,6 prosent.

Finansdepartementet stadfester Finanstilsynets vedtak

26. august 2015

Finanstilsynet fattet vedtak om tilbakekallelse av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet for Goldberg Partners AS 06.06.2012.

Forskrift om nye solvenskrav for forsikringsselskap

25. august 2015

Finansdepartementet har i dag fastsatt forskrift for å gjennomføre nærmere regler som svarer til EUs nye soliditetsregelverk for forsikringsselskaper (Solvens II).

Offentleg høyring frå EU-kommisjonen om verknader av kapitalkravsregelverket (CRR / CRD IV) på bankane sine utlån

21. august 2015

Den 15. juli 2015 publiserte EU-kommisjonen eit høyringsnotat om eventuelle effektar av CRR og CRD IV på bankane si utlånsevne.

Finanstilsynet åtvarer mot investeringstilbod marknadsført av MG Wealth Advisors

12. august 2015

Selskapet har ikkje løyve til å yte investeringstenester i Noreg

Sikkerhet i internettbetalinger - gjennomgang av nye krav

10. august 2015

Den ekstra gjennomgangen 1. septemberer nå fulltegnet. Finanstilsynet vil vurdere å sette opp en ny gjennomgang ved et senere tidspunkt.

Finanstilsynets tematilsyn om revisjon av bank

10. juli 2015

Finanstilsynet har gjennomført tematilsyn rettet mot revisjon av banker.

Samlet resultat for forsikringsformidlingsforetakene økte fra 2013 til 2014, men flere foretak hadde negativt resultat i 2014

9. juli 2015

Forsikringsformidlingsforetakene hadde et samlet resultat før skatt på 332 millioner kroner i 2014, som er en økning på 51 millioner kroner fra 2013. Meglerforetakene hadde en samlet vekst i resultat før skatt på 3,1 prosent i 2014 og 14,4 prosent i 2013.

Rapport etter tematilsyn – tilsyn med regnskapsførerselskaper som utfører regnskapstjenester for foretak av allmenn interesse

29. juni 2015

Finanstilsynet mener det er naturlig at regnskapsførerselskapene retter ekstra oppmerksomhet mot oppdrag der oppdragsgiver er foretak av allmenn interesse, blant annet for å sikre nødvendig kompetanse. Tematilsynet viser at regnskapsførerselskapene i for liten grad har iverksatt særlige tiltak som kan gi sikkerhet for at disse oppdragene fullt ut gjennomføres i samsvar med lovgivningen.

Svar på oppdrag fra Finansdepartementet om uvektet kapitalandel og offentliggjøring av pilar 2

26. juni 2015

Finansdepartementet ba i brev av 17. september 2014 Finanstilsynet om å utforme forslag til hvordan de nye likviditetskravene i CRR/CRD IV skal innføres i Norge, å vurdere eventuell innføring av minstekrav til uvektet kapitalandel samt å vurdere om pilar 2-krav skal offentliggjøres.

Krav til nye utlån med pant i bolig

26. juni 2015

Rundskriv 8/2015

Ouroboros Derivatives Trading Ltd/CopyOp: pålegg om endringer/stans i markedsføring i strid med verdipapirhandelloven § 3-9

26. juni 2015

Finanstilsynet har gitt Ouroboros Derivatives Trading Ltd pålegg om å fjerne deres hjemmeside rettet mot norske investorer inntil informasjonen som gis på hjemmesiden er bragt i samsvar med verdipapirhandelloven § 3-9 annet ledd og å fjerne annonsen på forsiden av nettutgaven av avis som henviser direkte til nevnte hjemmeside.

Faktura for Finanstilsynsavgift for 2014

26. juni 2015

Finanstilsynets utgifter utliknes etter Lov om tilsynet med finansinstitusjoner mv.(finanstilsynsloven) av 7. desember 1956 nr. 1 med senere endringer. Foretakene blir fakturert via Statens innkrevingssentral (SI) i disse dager.

Guidelines – The application of the definitions in Sections C6 and C7 of Annex I of Directive 2004/39/EC (MiFID)

26. juni 2015

Den europeiske verdipapirtilsynsmyndigheten ESMA (European Securities Market Authority) offentliggjorde den 6. mai 2015 "Guidelines – The application of the definitions in Sections C6 and C7 of Annex I of Directive 2004/39/EC (MiFID)".

Se flere ...

Finanstilsynet si oppgåve er å sjå til at føretaka i finans- og forsikringsmarknaden, verdipapirmarknaden, eigedomsmekling, inkasso og rekneskaps- og revisjonsverksemd verkar på ein føremålstenleg og trygg måte.
Meir om Finanstilsynet 

NETT-TV 22. april 2015:
Presentasjon av rapporten Finansielt utsyn 2015

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2014 (pdf)