Gå til innhold
Skriv ut

Finanstilsynet åtvarer mot investeringstilbod marknadsført av World Financial Institutions

8. juli 2014

Selskapet har ikkje løyve til å yte investeringstenester i Noreg

Finanstilsynet åtvarer mot investeringstilbod marknadsført av Vantage Capital Research

8. juli 2014

Selskapet har ikkje løyve til å yte investeringstenester i Noreg

Samlet resultat for forsikringsformidlingsforetakene har økt fra 2012 til 2013, men flere foretak hadde negativt resultat i 2013

4. juli 2014

Antall rapporteringspliktige foretak under tilsyn i 2013 har økt med ett foretak siden 2012. Fem forsikringsmeglingsforetak og to forsikringsagentforetak avsluttet virksomheten, mens tre forsikringsmeglingsforetak og fem forsikringsagentforetak startet opp i 2013.

Finanstilsynet strammer inn krav til boliglånsmodeller

1. juli 2014

Finanstilsynet stiller nå strengere krav til bankenes modeller for å anslå risiko ved boliglån. De største bankene bruker disse modellene til å beregne risikovekter som bestemmer hvor mye kapital som skal stilles bak utlån. Risikovektene for boliglån har gått ned de siste årene, mens økte boligpriser og økt gjeldsbelastning i husholdningene har ført til økt risiko i boligmarkedet.

Krav til IRB-modeller for boliglån

1. juli 2014

Rundskriv 8/2014

Endringer i eiendomsmeglingsforskriften

27. juni 2014

Ved endringslov 11. april 2014 nr. 12 vedtok Stortinget endringer i eiendomsmeglingsloven om oppgjør av eiendomshandler. Blant annet ble det lovfestet at eiendomsmeglere skal sørge for at kjøper har fått rettsvern for sitt erverv før kjøpesummen kan disponeres på vegne av selger.

Lov om forvaltning av alternative investeringsfond ble fastsatt 20. juni 2014 og vil tre i kraft 1. juli 2014

27. juni 2014

Finansdepartementet har fastsatt utfyllende forskrifter med overgangsregler, som vil tre i kraft til samme tid som loven.

Maksimal beregningsrente i livsforsikring

26. juni 2014

Finanstilsynet har besluttet at høyeste tillatte beregningsrente som norske livsforsikringsselskaper og pensjonskasser kan anvende for nye livsforsikringskontrakter og ved beregning av premier og tilhørende forsikringsmessige avsetninger for ny pensjonsopptjening for kollektive rente- og pensjonsforsikringer, skal være 2,0 prosent fra 1. januar 2015.

Se flere ...

Finanstilsynets oppgave er å se til at foretakene innen finans- og forsikringsmarkedet, verdipapirmarkedet, eiendomsmegling, inkasso og regnskaps- og revisjonsvirksomhet virker på en hensiktsmessig og betryggende måte.
Mer om Finanstilsynet 

 

NETT-TV:

Informasjonsmøte om rapporteringskrav etter CRD IV

Rapport: Finansielt utsyn 2014

Overføring av Finanstilsynets pressekonferanse 9. april 2014
Pressemelding med rapporten:
Finansielt utsyn 2014

Presentasjon: ROS-analyse 2013

Overføring av Finanstilsynets pressebrief 3. april 2014
Rapporten: Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2013 (pdf)