Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

Skriv ut

Markedsadvarsel for Norsk Eiendomsmegling

17. januar 2017

Finanstilsynet gjør oppmerksom på at det spanskregistrerte foretaket Connect Real Estate S.L. ved merkenavnet Norsk Eiendomsmegling (tidligere Norsk Boligformidling) ikke har tillatelse til å drive virksomhet etter norsk lov om eiendomsmegling.

Svar på høringsnotater fra Baselkomitéen om tilpasning av kapitalreglene til nye nedskrivningsregler for tap (IFRS 9)

16. januar 2017

Baselkomitéen foreslår ulike alternativer for tilpasning av kapitalreglene til nye nedskrivningsregler.

Informasjon vedrørende tilbakekall av tillatelsen til Norkreditt AS til å drive inkassovirksomhet

13. januar 2017

I vedtak av 23. mai 2016 fattet Finanstilsynet vedtak om tilbakekall av Norkreditt AS' tillatelse til å drive fremmedinkassovirksomhet. Justis- og beredskapsdepartementet har i brev av 2. januar 2017 opprettholdt Finanstilsynets vedtak om å tilbakekalle inkassobevillingen til Norkreditt AS. Dette innebærer at Norkreditt AS ikke lenger har tillatelse til å drive inkassovirksomhet.

Likelydende brev til livsforsikringsforetakene

11. januar 2017

Årsoppgjørsdisposisjoner i livsforsikringsforetak.

Tilbakekall av tillatelser til å yte investeringstjenester

9. januar 2017

Finanstilsynet har fattet vedtak om tilbakekall av Nordic Securities AS' tillatelser til å yte investeringstjenester.

Krav til nye utlån med pant i bolig

23. desember 2016

Rundskriv 23/2016

Ny veiledning om hvitvasking og terrorfinansiering

23. desember 2016

Finanstilsynets veiledning om forståelse av hvitvaskingsloven og hvitvaskingsforskriften erstatter rundskriv 8/2009.

Finanstilsynet har fastsatt forskrift med endring til forskrift om utfyllende regler til Solvens II-forskriften

22. desember 2016

Finanstilsynet har fastsatt endringer i forskrift om utfyllende regler til Solvens II-forskriften. Endringene tilsvarer kommisjonsforordning (EU) 2016/467, som inneholder endringer i kommisjonsforordning (EU) 2015/35.

Rapportering i samband med årsoppgjeret 2016

22. desember 2016

Rundskriv 21/2016

Nordea Bank Norge ASA – søknad om omdanning til filial av Nordea Bank AB

19. desember 2016

Finastilsynet har i dag sendt Finansdepartementet sin tilråding vedrørende Nordea Bank Norge ASAs søknad om fusjon med det svenske morselskapet Nordea Bank AB.

Stresstestresultater for europeiske forsikringsforetak

16. desember 2016

15. desember publiserte EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) resultatene av stresstester for europeiske forsikringsforetak gjennomført i 2016. Fra Norge deltok de tre største livsforsikringsforetakene.

Eksterne kredittvurderinger og risikoklasser

13. desember 2016

Rundskriv 18/2016

Nye regnskapsregler for unoterte banker

13. desember 2016

Finanstilsynet oversendte 12. desember 2016 til Finansdepartementet et høringsnotat med forslag til nye regnskapsregler for unoterte banker, kredittforetak og finansieringsforetak.

IFRS 9 EU-godkjent

13. desember 2016

IFRS 9 Finansielle instrumenter med blant annet nye regler for regnskapsmessig behandling av tap, er nå godkjent i EU.

Nytt regelverk om shortsalg og rapporteringsplikt

9. desember 2016

Shortsalgforordningen har vært virksom i EU fra 2012, og ikrafttredelsen innebærer at norsk lov om shortsalg harmoniseres med resten av Europa. Shortsalgforordningen pålegger investorer en plikt til å rapportere større netto korte ("short") posisjoner i aksjer notert på regulert marked eller MHF, statsgjeld og kredittbytteavtaler.

Nedskrivninger

5. desember 2016

Finanstilsynet har hatt betydelig oppmerksomhet på nedskrivninger de siste årene, og antall saker knyttet til nedskrivninger som tema har vært økende over tid. I 2014 ble foretak innen olje- og oljeservicesektoren prioritert. Bakgrunnen var svekkelsen man så innenfor disse bransjene etter det kraftige oljeprisfallet.

Finansielle utviklingstrekk 2016

30. november 2016

Den økonomiske utviklingen i Norge er preget av redusert aktivitetsnivå i oljesektoren og i oljerelatert virksomhet. Oljeprisfallet har ført til en sterk svekkelse i resultatene og soliditeten til bedrifter i oljerelaterte næringer. Det er flere store foretak i offshore-næringen som er i forhandlinger med kreditorene om restrukturering av gjeld. Flere av de største norske bankene er eksponert mot disse næringene.

Se flere ...

Finanstilsynet si oppgåve er å sjå til at føretaka i finans- og forsikringsmarknaden, verdipapirmarknaden, eigedomsmekling, inkasso og rekneskaps- og revisjonsverksemd verkar på ein føremålstenleg og trygg måte.
Meir om Finanstilsynet 

NETT-TV
Presentasjon av rapporten:
Finansielle utviklingstrekk 2016

Rapport: Finansielle utviklingstrekk 2016
Rapporten: Finansielle utviklingstrekk 2016 (pdf)