Gå til innhold
Skriv ut

Melding om registrering som forvalter av alternative investeringsfond – Innsending av opplysninger

26. november 2014

Forvaltere av alternative investeringsfond som forvalter fond med en samlet forvaltningskapital under visse terskler er ikke omfattet av konsesjonsplikt, men skal registreres i et register ført av Finanstilsynet.

Aktuelle saker fra Finanstilsynet

25. november 2014

Foredrag holdt av direktør for markedstilsyn Anne Merethe Bellamy 25. november på Revisorforeningens Fagdager 2014.

Finanstilsynet kaller tilbake Oslo Creditservice AS' inkassobevilling

25. november 2014

Finanstilsynet vedtok 19. november 2014 å kalle tilbake Oslo Creditservice AS' tillatelse til å inndrive forfalte pengekrav på vegne av andre (fremmedinkassobevilling).

Gode resultater for banker og forsikringsselskaper etter tre kvartaler i 2014

25. november 2014

Lavere finansieringskostnader, gevinst på salget av Nets og lave utlånstap førte til gode resultater i bankene. Rentefall og oppgang i aksjemarkedene bidro til god avkastning og økt bufferkapital i livsforsikringsselskapene.

Nye regler om meglers plikter ved salg av kontraktsposisjoner til fast eiendom

19. november 2014

Finansdepartementet har fastsatt endringer i eiendomsmeglingsforskriften om eiendomsmeglers plikter ved formidling av rettigheter til boliger under oppføring.

Finanstilsynets prioriteringer

6. november 2014

Foredrag holdt av finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen på Hvitvaskingskonferansen 6. november 2014.

Økonomisk usikkerhet forsterkes av høy husholdningsgjeld og høye boligpriser

4. november 2014

Lav ledighet, høy lønnsvekst og lave renter har bidratt til at husholdningenes gjeld og inntekter har vokst betydelig de siste årene. Husholdningenes gjeld har imidlertid vokst raskere enn inntektene, og forholdet mellom gjeld og inntekter er historisk høyt. Den høye husholdningsgjelden gjør norsk økonomi sårbar for negative sjokk.

Finanstilsynet og politianmeldelser*

30. oktober 2014

Innlegg av finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen i Dagens Næringsliv 30. oktober 2014.

Bølgen av reguleringsformer, følgene for kapitalmarkedene og tilsynsmessige utfordringer

28. oktober 2014

Foredrag holdt av direktør for markedstilsyn Anne Merethe Bellamy i Finanstilsynet på konferansen Nordic Post Trade 2014.

Praktiseringen av forskrift om ansvarlig kapital, del B

27. oktober 2014

Rundskriv 11/2014

Bruk av tilstandsrapport ved boligsalg

27. oktober 2014

Finanstilsynet har etter anmodning fra Eiendom Norge vurdert hvorvidt megler kan kreve at selger innhenter tilstandsrapport i alle boligsalg.

Resultatene fra EBAs stresstest publisert

26. oktober 2014

The European Banking Authority (EBA) har i dag publisert resultatene fra EU-wide stress test 2014, som også inkluderer DNB Bank-konsernet.

Ny rapportering etter CRD IV

21. oktober 2014

Finanstilsynet publiserte 20. oktober 2014 alle endelige rapporteringsmaler som skal benyttes til innrapportering, og åpnet for rapportering via Altinn, som benyttes som rapporteringsportal.

Se flere ...

Finanstilsynets oppgave er å se til at foretakene innen finans- og forsikringsmarkedet, verdipapirmarkedet, eiendomsmegling, inkasso og regnskaps- og revisjonsvirksomhet virker på en hensiktsmessig og betryggende måte.
Mer om Finanstilsynet 

 

NETT-TV:
Pressekonferanse om Finansielle utviklingstrekk 4. november 2014

Finansielle utviklingstrekk 2014 - rapport (pdf)

 


Presentasjon: ROS-analyse 2013

Overføring av Finanstilsynets pressebrief 3. april 2014
Rapporten: Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2013 (pdf)