Gå til innhold
Skriv ut

Ett års utsettelse av MiFID II/MiFIR

20. juni 2016

Forslaget om utsettelse er nå vedtatt av Europaparlamentet og Rådet.

Svar på høringsnotat fra Baselkomitéen om endringer i metoder for beregning av kapitalkrav for operasjonell risiko

15. juni 2016

Baselkomitéen foreslår å slå sammen de tre gjeldende metodene for operasjonell risiko til én metode – Standardised Measurement Approach (SMA). Metoden innebærer blant annet at banker ikke lenger får modellere kapitalkrav under pilar 1. SMA baseres på sjablongverdier for alle banker, men større banker skal i tillegg inkludere tapsdata i beregningsgrunnlaget.

Finansielt utsyn 2016

8. juni 2016

Oljeprisfallet preger norsk økonomi. Aktiviteten i oljesektoren har falt kraftig, og det er betydelig overkapasitet i oljerelaterte næringer. Store deler av offshore-flåten er i opplag, og mange bedrifter nedbemanner. Ringvirkningene til øvrige deler av norsk økonomi har imidlertid så langt vært begrensede. Ekspansiv finanspolitikk, lav rente og svekket kronekurs bidrar til å holde aktiviteten oppe i øvrige deler av norsk økonomi. Oljeprisfallet har hovedsakelig rammet regioner med stort...

Rundskriv om de rettslige rammene for virksomheten til registrerte AIF-forvaltere

30. mai 2016

Forvaltere av alternative investeringsfond (AIF-forvaltere) ble omfattet av ny lovgivning 1. juli 2014. Finanstilsynet har gjennomført en begrenset undersøkelse rettet mot registrerte AIF-forvaltere.

Svakere resultater for bankene i første kvartal 2016

26. mai 2016

Resultatet for norske banker i første kvartal 2016 var svakere enn i samme periode året før. Samlet egenkapitalavkastning var 10,2 prosent, en nedgang siste år på nær 4 prosentpoeng. Hovedårsaken til resultatnedgangen var lavere netto kursgevinster på finansielle instrumenter, og noe økte tap på utlån.

Forslag om Basel I-gulvet og deltakerinteresser i forsikringsforetak

25. mai 2016

Finanstilsynet har oversendt til Finansdepartementet høringsnotat og forslag til endringsforskrift om Basel I-gulvet og deltakerinteresser i forsikringsforetak for banker som benytter interne modeller.

Retningslinjer for å fakturere kredittkort

25. mai 2016

Rundskriv 10/2016

Høring - EUs finanstilsynssystem, EMIR, shortsalgforordningen mm.

11. mai 2016

Regjeringen har i Prop. 100 S (2015-2016) foreslått at Stortinget gir samtykke til innlemmelse i EØS-avtalen av de fire forordningene som etablerer EUs finanstilsynssystem og EMIR, shortsalgforordningen, AIFM-direktivet samt de to forordningene som endrer forordningen om kredittvurderingsbyråer.

Se flere ...

Finanstilsynet si oppgåve er å sjå til at føretaka i finans- og forsikringsmarknaden, verdipapirmarknaden, eigedomsmekling, inkasso og rekneskaps- og revisjonsverksemd verkar på ein føremålstenleg og trygg måte.
Meir om Finanstilsynet 

NETT-TV
Presentasjon av rapporten:
Finansielt utsyn 2016

Rapport: Finansielt utsyn 2016
Rapporten: Finansielt utsyn 2016 (pdf)

Presentasjon av rapporten:
Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 2015


Rapporten: Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 2015 (pdf)