Gå til innhold

Grunnet sikkerhetskrav vil finanstilsynet.no snart være utilgjengelig for eldre nettlesere enn Internet Explorer 11. Vi anbefaler å installere Internet Explorer 11 eller nyere, eller siste versjon av Mozilla Firefox eller Google Chrome.

Skriv ut

Økte utlånstap og svakere resultater i bankene

23. februar 2017

Høyere utlånstap for noen av de større bankene førte til svakere samlede resultater for norske banker i 2016 enn i 2015. Det var i 2016 en betydelig nedgang i utlånsveksten fra filialer av utenlandske banker.

Silver er satt under offentlig administrasjon

17. februar 2017

Etter beslutning fra Finansdepartementet er livsforsikringsforetaket Silver Pensjonsforsikring AS i dag satt under offentlig administrasjon.

Nordic Securities AS – tilbakekall av tillatelser til å yte investeringstjenester

17. februar 2017

Som tidligere kunngjort, fattet Finanstilsynet 5. januar 2017 vedtak om tilbakekall av Nordic Securities AS' tillatelser til å yte investeringstjenester. Nordic Securities påklaget vedtaket 2. februar 2017, og Finanstilsynet innvilget midlertidig utsatt iverksettelse av vedtaket. Finanstilsynet besluttet 17. februar 2017 å opprettholde sitt vedtak og oversende klagen til Finansdepartementet som klageinstans. Samtidig besluttet Finanstilsynet at fortsatt utsatt iverksettelse ikke skulle...

Ny informasjon vedrørende tilbakekall av tillatelsen til Norkreditt AS til å drive inkassovirksomhet

3. februar 2017

Justis- og beredskapsdepartementet besluttet 2. februar 2017 å utsette iverksettelsen av vedtak om tilbakekall av inkassobevillingen til Norkreditt AS frem til dom/kjennelse i sak berammet 13./14. februar for Oslo Byfogdembete foreligger. Inntil videre har Norkreditt AS tillatelse til å drive inkassovirksomhet og henvendelser kan rettes dit.

Andre delutredning fra Verdipapirlovutvalget

20. januar 2017

Verdipapirhandellovutvalget har i dag overlevert sin andre delutredning til Finansdepartementet, med forslag om gjennomføring av MiFID II og MiFIR. Forslagene innebærer vesentlig endringer i verdipapirhandelloven.

Markedsadvarsel for Norsk Eiendomsmegling

17. januar 2017

Finanstilsynet gjør oppmerksom på at det spanskregistrerte foretaket Connect Real Estate S.L. ved merkenavnet Norsk Eiendomsmegling ikke har tillatelse til å drive virksomhet etter norsk lov om eiendomsmegling. Etter det opplyste har foretaket kjøpt kundeportefølje og markedsføringskonsept av det spanskregistrerte foretaket Norsk Boligformidling SL.

Informasjon vedrørende tilbakekall av tillatelsen til Norkreditt AS til å drive inkassovirksomhet

13. januar 2017

I vedtak av 23. mai 2016 fattet Finanstilsynet vedtak om tilbakekall av Norkreditt AS' tillatelse til å drive fremmedinkassovirksomhet. Justis- og beredskapsdepartementet har i brev av 2. januar 2017 opprettholdt Finanstilsynets vedtak om å tilbakekalle inkassobevillingen til Norkreditt AS. Dette innebærer at Norkreditt AS ikke lenger har tillatelse til å drive inkassovirksomhet.

Svar på høringsnotater fra Baselkomitéen om tilpasning av kapitalreglene til nye nedskrivningsregler for tap (IFRS 9)

16. januar 2017

Baselkomitéen foreslår ulike alternativer for tilpasning av kapitalreglene til nye nedskrivningsregler.

Likelydende brev til livsforsikringsforetakene

11. januar 2017

Årsoppgjørsdisposisjoner i livsforsikringsforetak.

Tilbakekall av tillatelser til å yte investeringstjenester

9. januar 2017

Finanstilsynet har fattet vedtak om tilbakekall av Nordic Securities AS' tillatelser til å yte investeringstjenester.

Krav til nye utlån med pant i bolig

23. desember 2016

Rundskriv 23/2016

Ny veiledning om hvitvasking og terrorfinansiering

23. desember 2016

Finanstilsynets veiledning om forståelse av hvitvaskingsloven og hvitvaskingsforskriften erstatter rundskriv 8/2009.

Se flere ...

Finanstilsynet si oppgåve er å sjå til at føretaka i finans- og forsikringsmarknaden, verdipapirmarknaden, eigedomsmekling, inkasso og rekneskaps- og revisjonsverksemd verkar på ein føremålstenleg og trygg måte.
Meir om Finanstilsynet 

NETT-TV
Presentasjon av rapporten:
Finansielle utviklingstrekk 2016

Rapport: Finansielle utviklingstrekk 2016
Rapporten: Finansielle utviklingstrekk 2016 (pdf)