Gå til innhold
Skriv ut

Finanstilsynet åtvarer mot investeringstilbod marknadsført av Granada Capital

22. oktober 2014

Selskapet har ikkje løyve til å yte investeringstenester i Noreg

Finanstilsynet åtvarer mot investeringstilbod marknadsført av Norvell Associates

22. oktober 2014

Selskapet har ikkje løyve til å yte investeringstenester i Noreg

Ny rapportering etter CRD IV

21. oktober 2014

Finanstilsynet publiserte 20. oktober 2014 alle endelige rapporteringsmaler som skal benyttes til innrapportering, og åpnet for rapportering via Altinn, som benyttes som rapporteringsportal.

Kontroll av finansiell rapportering - Jinhui Shipping and Transportation Ltd

16. oktober 2014

Finanstilsynet har kontrollert enkelte forhold i årsregnskapet til Jinhui Shipping and Transportation Group ("Jinhui") for 2012. Kontrollen har blant annet omfattet verdsettelsen av foretakets skip.

Vedtak om overtredelsesgebyr – Rocksource ASA

16. oktober 2014

Finanstilsynet har ilagt Rocksource ASA overtredelsesgebyr for brudd på prospektplikten. Foretaket fjernet opplysninger i et vedlegg til prospekt uten godkjenning fra Finanstilsynet. Den aktuelle informasjonen var del av en ekspertrapport for selskapets oljereserver, og var ved en feil inntatt i prospektet. Foretaket har opplyst at opplysningene utgjorde forretningshemmeligheter.

EU-kommisjonen har vedtatt gjennomføringsbestemmelser om Solvens II

15. oktober 2014

EU-kommisjonen vedtok 10. oktober 2014 forordningen "Delegated Regulation" med detaljerte bestemmelser som gjennomfører Solvens II-regelverket. Forordningen vil tre i kraft så snart både Europaparlamentet og Rådet har gitt sin tilslutning til denne, det vil si senest innen utløpet av første kvartal 2015. I Norge vil forordningen bli gjennomført som en del av Finansdepartementets forskrift til finansforetaksloven.

EU-kommisjonen har vedtatt nye regler om likviditet og uvektet kjernekapitalandel

15. oktober 2014

EU-kommisjonen har 10. oktober 2014 vedtatt forordninger om likviditetsbuffer og uvektet kjernekapitalandel. Forordningene er EØS-relevante og vil gjøres gjeldende for norske institusjoner når CRD IV/CRR er tatt inn i EØS-avtalen.

Norsk finansnæring sikres adgang til det europeiske markedet

14. oktober 2014

Pressemelding fra Finansdepartementet og informasjon fra EFTA.

Høring - Forslag til forskrift om meldeplikt ved utkontraktering

2. oktober 2014

Finanstilsynet sender på høring forslag til forskrift om meldeplikt ved utkontraktering fra foretak under tilsyn. Meldeplikten etter finanstilsynsloven gjelder enhver utkontraktering av virksomhet fra foretak under tilsyn. Finanstilsynet kan i forskrift gjøre unntak fra meldeplikten og fastsette krav til meldinger.

Se flere ...

Finanstilsynets oppgave er å se til at foretakene innen finans- og forsikringsmarkedet, verdipapirmarkedet, eiendomsmegling, inkasso og regnskaps- og revisjonsvirksomhet virker på en hensiktsmessig og betryggende måte.
Mer om Finanstilsynet 

 

NETT-TV:

Informasjonsmøte om rapporteringskrav etter CRD IV

Rapport: Finansielt utsyn 2014

Overføring av Finanstilsynets pressekonferanse 9. april 2014
Pressemelding med rapporten:
Finansielt utsyn 2014

Presentasjon: ROS-analyse 2013

Overføring av Finanstilsynets pressebrief 3. april 2014
Rapporten: Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2013 (pdf)