Gå til innhold
Skriv ut

Endringer i forskrifter om kapitalkrav og endringer i forskrift om bonusordninger

22. august 2014

Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer i regler om kapitalkrav og godtgjørelsesordninger mv. Finanstilsynet har samtidig foretatt endringer i konsolideringsforskriften og opphevet to rapporteringsforskrifter.

Forskrift om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet

21. august 2014

Det er fastsatt ny forskrift om sanksjoner overfor personer og selskaper som truer Ukrainas suverenitet. Tiltakene innebærer blant annet forbud mot å yte visse finansielle tjenester, så som låneytelser og kjøp og salg av verdipapirer.

Beslutning om vinningsavståelse - Ellis Lake Capital LLC

20. august 2014

Finanstilsynet har, i samsvar med forbudet mot udekket shortsalg i verdipapirhandelloven § 3-14 jfr. § 17-2, besluttet å pålegge Ellis Lake Capital LLC ("Ellis Lake") å avstå vinningen på NOK 482 161 oppnådd ved salg av 80 020 aksjer i Northland Resources S.A. den 21. august 2013.

Beslutning om vinningsavståelse - Scoggin Capital Management II LLC

20. august 2014

Finanstilsynet har, i samsvar med forbudet mot udekket shortsalg i verdipapirhandelloven § 3-14 jfr. § 17-2, besluttet å pålegge Scoggin Capital Management II LLC ("Scoggin") å avstå vinningen på NOK 5,27 millioner oppnådd ved salg av 850 607 aksjer i Northland Resources S.A. den 26. august 2013.

FinCoNet har publisert rapport om ansvarlig långivning

14. august 2014

FinCoNet, en internasjonal organisasjon som arbeider med forbrukerbeskyttelse innenfor bank og finans, har publisert en rapport om medlemslandenes regelverk som skal fremme ansvarlig långivning, herunder en gjennomgang av de tilsynsverktøy som er utviklet for å fremme forbrukerbeskyttelse innenfor kredittområdet. Rapporten er basert på regelverket i 20 land.

Finanstilsynet åtvarer mot investeringstilbod marknadsført av Benison Asset Management

14. august 2014

Selskapet har ikkje løyve til å yte investeringstenester i Noreg

Samlet resultat for forsikringsformidlingsforetakene har økt fra 2012 til 2013, men flere foretak hadde negativt resultat i 2013

4. juli 2014

Antall rapporteringspliktige foretak under tilsyn i 2013 har økt med ett foretak siden 2012. Fem forsikringsmeglingsforetak og to forsikringsagentforetak avsluttet virksomheten, mens tre forsikringsmeglingsforetak og fem forsikringsagentforetak startet opp i 2013.

Finanstilsynet strammer inn krav til boliglånsmodeller

1. juli 2014

Finanstilsynet stiller nå strengere krav til bankenes modeller for å anslå risiko ved boliglån. De største bankene bruker disse modellene til å beregne risikovekter som bestemmer hvor mye kapital som skal stilles bak utlån. Risikovektene for boliglån har gått ned de siste årene, mens økte boligpriser og økt gjeldsbelastning i husholdningene har ført til økt risiko i boligmarkedet.

Krav til IRB-modeller for boliglån

1. juli 2014

Rundskriv 8/2014

Se flere ...

Finanstilsynets oppgave er å se til at foretakene innen finans- og forsikringsmarkedet, verdipapirmarkedet, eiendomsmegling, inkasso og regnskaps- og revisjonsvirksomhet virker på en hensiktsmessig og betryggende måte.
Mer om Finanstilsynet 

 

NETT-TV:

Informasjonsmøte om rapporteringskrav etter CRD IV

Rapport: Finansielt utsyn 2014

Overføring av Finanstilsynets pressekonferanse 9. april 2014
Pressemelding med rapporten:
Finansielt utsyn 2014

Presentasjon: ROS-analyse 2013

Overføring av Finanstilsynets pressebrief 3. april 2014
Rapporten: Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2013 (pdf)