Gå til innhold
Skriv ut

Forslag til ny lov om forvaltning av alternative investeringsfond

11. april 2014

Regjeringen har i dag fremmet proposisjon til Stortinget (Prop.77 L (2013-2014)) med forslag til ny lov om forvaltning av alternative investeringsfond. Bakgrunnen for lovforslaget er forventede EØS-forpliktelser som tilsvarer Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/61/EU (AIFMD). Lovforslaget innebærer at forvaltere av en rekke kollektive investeringsstrukturer som i dag ikke er underlagt særskilt regulering, blir lovregulert.

Gode resultater gir økt soliditet

9. april 2014

Høyt aktivitetsnivå i norsk økonomi har bidratt til gode resultater for norske banker. Utlånstapene er fortsatt lave, men bankene må være forberedt på at tapene kan øke de neste årene. Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til utviklingen i internasjonal økonomi, som fortsatt er preget av finansielle ubalanser. Gjelden i husholdningene vokser mer enn inntektene, og husholdningene er sårbare ved inntektsnedgang og høyere rente. Bankenes soliditet ble styrket i 2013, men norske banker må øke...

Økte risikovekter for boliglån – nordisk samarbeid

9. april 2014

Danske og svenske finanstilsynsmyndigheter har bekreftet at det norske tilsynets anmodning om at Finanstilsynets tiltak for å øke risikovektene på norske boliglån vil bli gjort gjeldende for alle svenske og danske bankers virksomhet i Norge.

Finanstilsynet inviterer til pressekonferanse onsdag 9. april 2014

3. april 2014

Finanstilsynet legg fram rapporten "Finansielt utsyn 2014".

Samlet tap i betalingssystemene går ned, men kortsvindel med stjålet kortinformasjon i nettbutikker øker

3. april 2014

Det var nedgang i bankenes tap på flere betalingstjenester i 2013, men tapene økte ved kortsvindel i nettbutikker der kortinformasjonen allerede var stjålet. I 2013 var det også en stor økning i antall phishing-forsøk som kan gi grunnlag for økte angrep i en senere fase.

Retningslinjer for oppreservering og anvendelse av overskudd for å dekke økte avsetninger i kollektiv pensjonsforsikring

2. april 2014

Finanstilsynet sender i dag likelydende brev til alle pensjonsinnretninger med retningslinjer for oppreservering og anvendelse av overskudd for å dekke økte avsetninger knyttet til nytt dødelighetsgrunnlag (K2013).

Finanstilsynets rolle i arbeidet mot hvitvasking og terrorfinansiering

2. april 2014

Innlegg sendt et utvalg aviser 1. april 2014.

Høy lønnsomhet i norske forvaltningsselskap for verdipapirfond i 2013

1. april 2014

I 2013 oppnådde norske forvaltningsselskap for verdipapirfond sitt hittil høyeste samlede driftsresultat (nominelt).

Forslag til offentlig regulering av fastsettelsen av referanserenter

31. mars 2014

Finanstilsynet har i dag oversendt utkast til høringsnotat med forslag til offentlig regulering av fastsettelsen av referanserenter, jf. Finansdepartementets brev av 30. august 2013.

Se flere ...

Finanstilsynets oppgave er å se til at foretakene innen finans- og forsikringsmarkedet, verdipapirmarkedet, eiendomsmegling, inkasso og regnskaps- og revisjonsvirksomhet virker på en hensiktsmessig og betryggende måte.
Mer om Finanstilsynet 

 

NETT-TV:

Rapport: Finansielt utsyn 2014

Overføring av Finanstilsynets pressekonferanse 9. april 2014
Pressemelding med rapporten:
Finansielt utsyn 2014

Presentasjon: ROS-analyse 2013

Overføring av Finanstilsynets pressebrief 3. april 2014
Rapporten: Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2013 (pdf)