Gå til innhold
Skriv ut

Nytt lovutvalg på verdipapirområdet – verdipapirlovutvalget

29. mai 2015

Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal utrede hvordan kommende regelverk på verdipapirområdet (herunder MiFID II/MiFIR) skal gjennomføres i norsk rett.

Halvdagsseminar

17. april 2015

for verdipapirforetak, forvaltningsselskap for verdipapirfond, forvaltere av alternative investeringsfond med konsesjon og depotmottakere. (program og påmelding)

Aktiv forvaltning av aksjefond – tematilsyn

21. mai 2015

Finanstilsynet har som ledd i den generelle overvåkingen av aksjefond i det norske markedet analysert hvor aktivt forvaltede enkelte utvalgte norske aksjefond har vært i perioden juni 2009 til juni 2014.

Kontroll av finansiell rapportering – DNB ASA

13. mai 2015

Finanstilsynet har kontrollert enkelte forhold ved den finansielle rapporteringen til DNB ASA ("DNB"). Kontrollen har omfattet verdsettelse av bankens portefølje av utlån som er ført til virkelig verdi, i hovedsak fastrenteutlån, i delårsregnskapene og årsregnskapet for 2013. Ved utgangen av 2013 utgjorde disse ca. 123 milliarder norske kroner, det vil si ca. 9 prosent av DNBs totale utlån. Etter Finanstilsynets vurdering har banken i perioder tilordnet utlånene en for høy verdi.

Binære opsjoner

8. mai 2015

Finanstilsynet har i likhet med flere andre tilsynsmyndigheter i Europa, funnet grunn til å advare mot aktiviteter fra foretak som tilbyr såkalte "binære opsjoner" (Binary Options) uten å ha tillatelse til å yte investeringstjenester.

Kontroll av finansiell rapportering - Solør Bioenergi Holding AS

28. april 2015

Finanstilsynet har kontrollert enkelte forhold ved den finansielle rapporteringen til Solør Bioenergi Holding AS ("Solør Holding"). Kontrollen har omfattet inntektsføring og halvårsrapportering. Det er avdekket vesentlige feil i rapporteringen.

Utsending av tilsynsavgift for 2014 til autoriserte regnskapsførere

24. april 2015

Autoriserte regnskapsførere er underlagt tilsyn i henhold til finanstilsynsloven § 1 nr. 19. Finanstilsynets utgifter fordeles på de som er under tilsyn. For 2014 er tilsynsavgiften for autoriserte regnskapsførere beregnet til å være kr 1 632.

Finansielt utsyn 2015

22. april 2015

Gjeldsnivået i Norge er høyt sett i forhold til verdiskapingen, og det har aldri vært høyere enn nå. Særlig husholdningenes gjeld har vokst mye relativt til inntektene. Samtidig har boligprisene steget kraftig. Etter en kort periode med utflating i 2013, har boligprisene igjen skutt fart.

Organisering av verdipapirforetak

16. april 2015

Rundskriv 4/2015

Se flere ...

Finanstilsynets oppgave er å se til at foretakene innen finans- og forsikringsmarkedet, verdipapirmarkedet, eiendomsmegling, inkasso og regnskaps- og revisjonsvirksomhet virker på en hensiktsmessig og betryggende måte.
Mer om Finanstilsynet 

NETT-TV 22. april 2015:
Presentasjon av rapporten Finansielt utsyn 2015

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2014 (pdf)

 

Finanstilsynets årsmelding 2014 (pdf)