Gå til innhold
Skriv ut

Rapport etter tematilsyn - Revisjon av verdsettelsesposter (estimater)

24. november 2015

Finanstilsynet har gjennomført et tematilsyn rettet mot revisjon av verdsettelse av vesentlige eiendelsposter i årsregnskapet (estimatposter). Ett av formålene med tilsynet var å sette søkelys på den økte risikoen for feil i verdsettelsen av vesentlige eiendelsposter etter oljeprisfallet. Åtte av oppdragene gjaldt olje- og oljeservicevirksomhet.

Advarsel til forbrukere - informasjon om virtuelle valutaer

13. desember 2013

Som forbruker må du være klar over risikoen ved å investere i slike valutaer, og du må være klar over at pengene du har investert kan tapes. Det finnes ingen beskyttelse i lovverket som vil dekke tapet ditt dersom en plattform som veksler eller oppbevarer slike valutaer går konkurs eller legges ned.

Rapport fra tematilsyn – oppdrettsforetak

17. november 2015

I rapporten presenterer Finanstilsynet observasjoner knyttet til utvalgte sider ved den finansielle rapporteringen til oppdrettsforetak. Kartleggingen inkluderte innhenting av informasjon fra et utvalg på seks av de noterte foretakene, og viser en uensartet praksis som har forringet sammenliknbarheten av foretakenes finansielle resultater.

Finanstilsynet inviterer til informasjonsmøter om rapporteringskrav etter AIFMD (Annex IV-rapportering)

16. november 2015

Forvaltere av alternative investeringsfond (AIF-forvaltere) skal fra årsskiftet rapportere opplysninger til Finanstilsynet om forvalteren og de alternative investeringsfondene som forvaltes.

Finansielle utviklingstrekk 2015

10. november 2015

Oljeprisfallet preger norsk økonomi. Lavere etterspørsel fra petroleumsvirksomhet har ført til betydelig lavere aktivitet og svekket lønnsomhet i næringene som leverer varer og tjenester til denne virksomheten. De direkte eksponeringene mot oljerelatert virksomhet utgjør en relativt liten del av norske bankers samlede utlån, men det er forskjeller mellom bankene.

Synspunkter på EUs finansmarkedsregulering

23. oktober 2015

Kommisjonen la 30. september 2015 fram en handlingsplan for kapitalmarkedsunionen.

Solvens II-regelverket trer i kraft 1. januar 2016

21. oktober 2015

Brev til alle forsikringsforetak om rapportering under Solvens II.

Rapporteringsplikt for forvaltere av alternative investeringsfond (Annex IV-rapportering)

16. oktober 2015

Forvaltere av alternative investeringsfond (AIF-forvaltere) skal rapportere opplysninger om forvalteren og de alternative investeringsfond (AIFer) som forvaltes. Rapporteringsplikten gjelder for forvaltere med tillatelse og forvaltere som er registrert hos Finanstilsynet, samt forvaltere etablert utenfor EØS som markedsfører AIFer i Norge.

Se flere ...

Finanstilsynet si oppgåve er å sjå til at føretaka i finans- og forsikringsmarknaden, verdipapirmarknaden, eigedomsmekling, inkasso og rekneskaps- og revisjonsverksemd verkar på ein føremålstenleg og trygg måte.
Meir om Finanstilsynet 

NETT-TV 10. november 2015:
Presentasjon av rapporten Finansielle utviklingstrekk 2015

Forside Finansielle utviklingstrekk 2015

Finansielle utviklingstrekk 2015 (pdf)