Gå til innhold
Skriv ut

Produktpakker – avgjørelser i to klagesaker

18. september 2014

Finansdepartementet har i brev 17. september 2014 stadfestet Finanstilsynets vedtak om stans av salg og markedsføring av produktpakker overfor to selskap. Dette gjelder en produktpakke som fordrer en kombinasjon av bank-, forsikrings- og/ eller fondsprodukter, samt en produktpakke som fordrer en kombinasjon av lån og sparing/innskudd.

Finanstilsynets vurderinger av permanente tiltak og overgangsordninger for Solvens II

8. september 2014

Konsekvensberegninger har vist at mange europeiske livsforsikringsselskaper ikke vil oppfylle soliditetskravene i det kommende europeiske regelverket, Solvens II. Dette gjelder også flere norske livsforsikringsselskaper.

KRT-1002 Revisors egenmelding og KRT-1001 Revisjonsselskapets egenmelding

8. september 2014

Som ledd i det løpende tilsynsarbeidet gjennomfører Finanstilsynet høsten 2014 et dokumentbasert tilsyn rettet mot revisorbransjen gjennom Altinn. Det gjøres oppmerksom på at denne informasjonen er den eneste meldingen som blir gitt om de skjemaene som skal besvares. Det vil dermed ikke bli sendt ut noe brev til hver enkelt i forkant av svarfristen.

Forsikringsselskapenes etterlevelse av hvitvaskingsregelverket

1. september 2014

Finanstilsynet har gjennomført en kartlegging av forsikringsselskapers overholdelse av kravene i hvitvaskingsregelverket. Kartleggingen fant sted våren 2014, og totalt 15 forsikringsselskaper var omfattet. Utvalget besto av livs- og skadeforsikringsselskaper; små og store foretak.

Gode resultater for banker og forsikringsselskaper i første halvår 2014

28. august 2014

Gode resultater for bankene gir godt grunnlag for fortsatt styrking av soliditeten. Alle norske banker hadde ren kjernekapitaldekning over kravene som gjelder fra 1. juli 2014. Oppgang i aksjemarkedene i første halvår bidro til god avkastning for livsforsikringsselskapene og pensjonskassene.

Endringer i forskrifter om kapitalkrav og endringer i forskrift om bonusordninger

22. august 2014

Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer i regler om kapitalkrav og godtgjørelsesordninger mv. Finanstilsynet har samtidig foretatt endringer i konsolideringsforskriften og opphevet to rapporteringsforskrifter.

Forskrift om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet

21. august 2014

Det er fastsatt ny forskrift om sanksjoner overfor personer og selskaper som truer Ukrainas suverenitet. Tiltakene innebærer blant annet forbud mot å yte visse finansielle tjenester, så som låneytelser og kjøp og salg av verdipapirer.

Se flere ...

Finanstilsynets oppgave er å se til at foretakene innen finans- og forsikringsmarkedet, verdipapirmarkedet, eiendomsmegling, inkasso og regnskaps- og revisjonsvirksomhet virker på en hensiktsmessig og betryggende måte.
Mer om Finanstilsynet 

 

NETT-TV:

Informasjonsmøte om rapporteringskrav etter CRD IV

Rapport: Finansielt utsyn 2014

Overføring av Finanstilsynets pressekonferanse 9. april 2014
Pressemelding med rapporten:
Finansielt utsyn 2014

Presentasjon: ROS-analyse 2013

Overføring av Finanstilsynets pressebrief 3. april 2014
Rapporten: Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2013 (pdf)