Gå til innhold
Skriv ut

Generelt solide og stabile betalingssystemer i 2015

28. april 2016

I 2015 var det ingen alvorlige IKT-hendelser med konsekvenser for finansiell stabilitet. Sammenliknet med året før, var det en nedgang i antall hendelser med konsekvenser for enkeltforetak og forbrukere. Antall svindelangrep var imidlertid økende.

Risiko og sårbarheitsanalyse av finanssektoren sin bruk av IKT

25. april 2016

Invitasjon til pressebriefing av ROS-analysen 2015 torsdag 28. april.

IKT-Risiko i regnskapsførerselskaper - tematilsyn

20. april 2016

IKT-systemer er viktig for regnskapsførerselskaper. Det kan få stor betydning for oppdragsgiverne dersom disse hjelpemidlene svikter. Finanstilsynet har derfor gjennomført et tematilsyn for å kartlegge IKT-risikoen i foretakene.

Finanstilsynets årsmelding for 2015

16. mars 2016

Finanstilsynet har i dag lagt fram sin årsmelding for 2015. I årsmeldingen oppsummeres Finanstilsynets virksomhet på de ulike tilsynsområdene i fjor. I et felles forord skriver styreleder Endre Skjørestad og finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen om situasjonen for finansnæringen og utfordringene Finanstilsynet står framfor.

Anerkjennelse av motsyklisk buffer i vertsland

4. april 2016

Finanstilsynet anbefaler overfor Finansdepartementet at alle fastsatte motsykliske buffersatser, både i EØS-land og tredjeland, anerkjennes. Dette gjelder også for satser over 2,5 prosent, hvor resiprositet etter kapitaldekningsdirektivet er frivillig. Videre tilrås det at den til enhver tid gjeldende motsykliske kapitalbuffersatsen for eksponeringer i Norge, på 1,5 prosent fra 30. juni 2016, anvendes på eksponeringer i land som ikke har fastsatt noen buffersats.

Råd om systemviktige finansinstitusjoner

4. april 2016

Finanstilsynet har i brev til Finansdepartementet av 31. mars 2016 gitt råd om at de samme foretakene som ble utpekt som systemviktige i mai 2014 fortsatt bør anses som systemviktige: DNB Bank ASA, Nordea Bank Norge ASA og Kommunalbanken AS.

Svar på oppdrag fra Finansdepartementet om uvektet kapitalandel

4. april 2016

Finansdepartementet ba i brev av 9. desember 2015 Finanstilsynet om å utarbeide forslag til høringsnotat og forskriftsregler om uvektet kapitalandel. Finanstilsynet ble bedt om å vurdere hvilke nivåer som er hensiktsmessige for norske institusjoner, herunder ev. differensiering mellom disse, gitt at et uvektet kapitalkrav innføres uten at det erstatter andre kapitalkrav.

Se flere ...

Finanstilsynet si oppgåve er å sjå til at føretaka i finans- og forsikringsmarknaden, verdipapirmarknaden, eigedomsmekling, inkasso og rekneskaps- og revisjonsverksemd verkar på ein føremålstenleg og trygg måte.
Meir om Finanstilsynet 

NETT-TV
Presentasjon av rapporten:
Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 2015


Rapporten: Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 2015 (pdf)

ÅRSMELDING 2015
Pressemelding: Finanstilsynets årsmelding for 2015

Finanstilsynets årsmelding 2015 (pdf)