Gå til innhold
Skriv ut

Rundskriv om de rettslige rammene for virksomheten til registrerte AIF-forvaltere

30. mai 2016

Forvaltere av alternative investeringsfond (AIF-forvaltere) ble omfattet av ny lovgivning 1. juli 2014. Finanstilsynet har gjennomført en begrenset undersøkelse rettet mot registrerte AIF-forvaltere.

Svakere resultater for bankene i første kvartal 2016

26. mai 2016

Resultatet for norske banker i første kvartal 2016 var svakere enn i samme periode året før. Samlet egenkapitalavkastning var 10,2 prosent, en nedgang siste år på nær 4 prosentpoeng. Hovedårsaken til resultatnedgangen var lavere netto kursgevinster på finansielle instrumenter, og noe økte tap på utlån.

Forslag om Basel I-gulvet og deltakerinteresser i forsikringsforetak

25. mai 2016

Finanstilsynet har oversendt til Finansdepartementet høringsnotat og forslag til endringsforskrift om Basel I-gulvet og deltakerinteresser i forsikringsforetak for banker som benytter interne modeller.

Retningslinjer for å fakturere kredittkort

25. mai 2016

Rundskriv 10/2016

Krav om betaling av tilsynsavgift sendes ut 18. mai

13. mai 2016

Forslaget til utlikning av Finanstilsynets utgifter for 2015 ble sendt tilsynsenhetenes interesseorganisasjoner på høring 18. mars 2016 med svarfrist 21. april 2016.

Godkjenning av vedtektsendringar

13. mai 2016

Rundskriv 8/2016

Høring - EUs finanstilsynssystem, EMIR, shortsalgforordningen mm.

11. mai 2016

Regjeringen har i Prop. 100 S (2015-2016) foreslått at Stortinget gir samtykke til innlemmelse i EØS-avtalen av de fire forordningene som etablerer EUs finanstilsynssystem og EMIR, shortsalgforordningen, AIFM-direktivet samt de to forordningene som endrer forordningen om kredittvurderingsbyråer.

Invitasjon til seminar om betalingssystemer og IKT i finanssektoren 1. juni 2016

9. mai 2016

Norges Bank og Finanstilsynet inviterer finansnæringen til åpent seminar om temaer knyttet til betalingssystemer og bruken av IKT i finanssektoren.

Utsending av tilsynsavgift for 2015 til autoriserte regnskapsførere

2. mai 2016

Autoriserte regnskapsførere er underlagt tilsyn av Finanstilsynet i henhold til finanstilsynsloven § 1 nr. 19. Finanstilsynets utgifter fordeles på de som er under tilsyn, jf. finanstilsynsloven § 9. Loven er endret med virkning fra 1. januar 2016. Lovreglene er i tillegg supplert med forskrift fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2015. De nye reglene er gjort gjeldende for beregning av tilsynsavgiften for 2015.

Generelt solide og stabile betalingssystemer i 2015

28. april 2016

I 2015 var det ingen alvorlige IKT-hendelser med konsekvenser for finansiell stabilitet. Sammenliknet med året før, var det en nedgang i antall hendelser med konsekvenser for enkeltforetak og forbrukere. Antall svindelangrep var imidlertid økende.

Risiko og sårbarheitsanalyse av finanssektoren sin bruk av IKT

25. april 2016

Invitasjon til pressebriefing av ROS-analysen 2015 torsdag 28. april.

IKT-Risiko i regnskapsførerselskaper - tematilsyn

20. april 2016

IKT-systemer er viktig for regnskapsførerselskaper. Det kan få stor betydning for oppdragsgiverne dersom disse hjelpemidlene svikter. Finanstilsynet har derfor gjennomført et tematilsyn for å kartlegge IKT-risikoen i foretakene.

Se flere ...

Finanstilsynet si oppgåve er å sjå til at føretaka i finans- og forsikringsmarknaden, verdipapirmarknaden, eigedomsmekling, inkasso og rekneskaps- og revisjonsverksemd verkar på ein føremålstenleg og trygg måte.
Meir om Finanstilsynet 

NETT-TV
Presentasjon av rapporten:
Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 2015


Rapporten: Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 2015 (pdf)

ÅRSMELDING 2015
Pressemelding: Finanstilsynets årsmelding for 2015

Finanstilsynets årsmelding 2015 (pdf)