Gå til innhold
Skriv ut

Enterprise Insurance Company PLC har stanset utbetalinger til kunder

25. juli 2016

Enterprice Insurance Company PLC ("Enterprise") er et forsikringsforetak hjemhørende på Gibraltar og er under tilsyn av The Financial Services Commission of Gibraltar (FSC - Finanstilsynet på Gibraltar). Finanstilsynet har fått opplyst fra FSC at Enterprise er vurdert som insolvent, og har stanset nytegninger og utbetalinger til kunder.

Finanstilsynet advarer mot utlånstilbud markedsført av FJ-kapital

15. juli 2016

Finanstilsynet har mottatt opplysninger om at FJ-kapital tilbyr utlån markedsført via e-post. Finanstilsynet gjør oppmerksom på at FJ-kapital ikke har godkjennelse til å drive utlånsvirksomhet i Norge.

Svar på høringsnotat fra Baselkomiteen om uvektet kapitalandel

8. juli 2016

Uvektet kapitalandel (Leverage Ratio) ble introdusert i Basel III som et uvektet supplerende kapitalkrav. Etter Baselkomiteens anbefaling og EU-regler legges det opp til å innføre et kvantitativt krav til uvektet kapitalandel fra og med 1. januar 2018. Høringen gjelder endelig utforming av kravet.

Informasjon om transaksjonsrapportering etter MiFID II/MiFIR

6. juli 2016

Felles oversikt fra de nordiske landene over foretakenes transaksjonsrapporteringsforpliktelser etter MIFID II, samt en redegjørelse for det nordiske samarbeidet om utvikling av et felles system for å møte de nye forpliktelsene som pålegges tilsynsmyndighetene.

Noen viktige regelendringer fra 1. juli 2016 på finansmarkedsområdet

1. juli 2016

Finansdepartementet har laget en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. juli 2016 på departementets ansvarsområde.

Samlet resultat for forsikringsformidlingsforetakene er redusert fra 2014 til 2015 og antall foretak med negativt resultat økte i 2015

30. juni 2016

Forsikringsformidlingsforetakene hadde et samlet resultat før skatt på 246 millioner kroner i 2015, som er en reduksjon på 88 millioner kroner (26 prosent) fra 2014. Meglerforetakene hadde en reduksjon på 14 prosent i 2015, etter to år med vekst i resultatene.

Svar på høringsnotat fra Baselkomitéen om begrensninger i bruk av IRB-metoden

29. juni 2016

Baselkomitéen foreslår begrensninger ved bruk av IRB-metoden for beregning av kapitalkrav for kredittrisiko. Enkelte engasjementstyper vil ikke lengre kunne beregnes med IRB-metode. I tillegg foreslås minstenivå på enkelte av modellenes parametere og en harmonisering av enkelte modelleringsvalg.

Vurdering av behov for endringer i reglene om oppgjør av eiendomshandler

28. juni 2016

Rapport fra arbeidsgruppe oversendt Finansdepartementet

Utenriksdepartementet og Finanstilsynet publiserer veiledning om frysbestemmelsene

27. juni 2016

Formålet med veilederen er å gi informasjon som skal gjøre det enklere å forstå de finansielle restriksjonene i det norske regelverket som bygger på sanksjoner fra FNs sikkerhetsråd og restriktive tiltak fra EU.

Se flere ...

Finanstilsynet si oppgåve er å sjå til at føretaka i finans- og forsikringsmarknaden, verdipapirmarknaden, eigedomsmekling, inkasso og rekneskaps- og revisjonsverksemd verkar på ein føremålstenleg og trygg måte.
Meir om Finanstilsynet 

NETT-TV
Presentasjon av rapporten:
Finansielt utsyn 2016

Rapport: Finansielt utsyn 2016
Rapporten: Finansielt utsyn 2016 (pdf)

Presentasjon av rapporten:
Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 2015


Rapporten: Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 2015 (pdf)