Gå til innhold
Skriv ut

Svar på høringsnotater fra Baselkomiteen

26. mars 2015

Finanstilsynet og Norges Bank støtter Baselkomiteens foreslåtte endringer i standardmetoden for kredittrisiko og ny gulvbestemmelse.

Moderat auke i misleghaldne forpliktingar til inndriving hos inkassoføretaka i 2014

26. mars 2015

Misleghaldne forpliktingar til inndriving hos inkassoføretaka ved utgangen av 2014 viser ein moderat auke samanlikna med utgangen av 2013. Talet på inkassosaker i arbeid har likevel hatt ein markert auke i same periode.

Capital and the countercyclical buffer in Norway

25. mars 2015

Foredrag holdt av direktør for bank- og forsikringstilsyn Emil R. Steffensen på Asia-Pacific High Level Meeting on Banking Supervision i Manila 10. februar 2015.

Årsmelding 2014

19. mars 2015

Finanstilsynet publiserer i dag årsmeldinga si for 2014. I meldinga gjer tilsynet greie for tilsynsverksemda i året som gjekk. I føreordet summerer styreleiar Endre Skjørestad og finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen opp situasjonen i finansmarknaden og kommenterer nokre av dei mest sentrale utfordringane som Finanstilsynet står overfor.

Fondsdagen 2015

18. mars 2015

Åpningsinnlegg ved finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen på Fondsdagen 2015.

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med revisorar hausten 2014

18. mars 2015

Finanstilsynet gjennomførte eit nytt dokumentbasert tilsyn med revisorar hausten 2014. Det førre dokumentbaserte tilsynet blei gjennomført i 2011. Hovudtrekka viser at det har vore ein inntektsvekst i revisjonsselskapa.

Finanstilsynet foreslår å forskriftsfeste krav til utlånspraksis for boliglån

17. mars 2015

Finanstilsynet besvarte i går Finansdepartementets brev datert 6. mars 2015 om husholdningenes kredittvekst.

Finanstilsynet åtvarer mot investeringstilbod marknadsført av Evanson Asset Management

12. mars 2015

Selskapet har ikkje løyve til å yte investeringstenester i Noreg

Krav til banker som søker om IRB

12. mars 2015

Etter at flere av de større norske bankene fikk IRB-tillatelsene i 2007, har også enkelte mindre banker søkt om IRB-tillatelse. Det er Finanstilsynets erfaring fra søknadsbehandlingen at det generelt er meget krevende for bankene å tilpasse seg til kravene for IRB-tillatelse.

EUs arbeid med kapitalmarkedsunion

9. mars 2015

Finansdepartementet ber om markedsaktørenes innspill i høring om EUs arbeid med kapitalmarkedsunion. Høringen er åpen for alle.

Forvaltning av aksjefond - pålegg om retting

4. mars 2015

Som en del av tilsynet med forvaltningsselskapene undersøker Finanstilsynet om norske aksjefond, som tilbys og prises som aktivt forvaltede fond, faktisk forvaltes i samsvar med forutsetningene.

Se flere ...

Finanstilsynets oppgave er å se til at foretakene innen finans- og forsikringsmarkedet, verdipapirmarkedet, eiendomsmegling, inkasso og regnskaps- og revisjonsvirksomhet virker på en hensiktsmessig og betryggende måte.
Mer om Finanstilsynet 

 

Finanstilsynets årsmelding 2014 (pdf)