Gå til innhold
Skriv ut

Finanstilsynet inviterer til pressekonferanse onsdag 22. april 2015

16. april 2015

Finanstilsynet legg fram rapporten "Finansielt utsyn 2015".

Organisering av verdipapirforetak

16. april 2015

Rundskriv 4/2015

Høye driftsinntekter i forvaltningsselskaper for verdipapirfond i 2014

13. april 2015

Ved utgangen av 2014 var det 30 norske forvaltningsselskaper for verdipapirfond. Av disse hadde 21 også tillatelse til å yte investeringstjenesten aktiv forvaltning. Antallet forvaltningsselskaper har vært relativt stabilt de siste årene.

Høy lønnsomhet i verdipapirforetakene i 2014

13. april 2015

Driftsinntektene i verdipapirforetak som ikke er integrert i banker utgjorde 6 467 millioner kroner i 2014, som var omtrent det samme som året før. Driftskostnadene i 2014 utgjorde 5 058 millioner kroner, en reduksjon på 153 millioner kroner (3 prosent) fra året før. Driftsresultatet ble 1 409 millioner kroner i 2014, som var 194 millioner kroner (16 prosent) høyere enn i 2013.

Betalingstjenestene og -systemene generelt er stabile og sikre, men kortsvindel med stjålet kortinformasjon øker

9. april 2015

Finanstilsynets vurdering er at betalingstjenestene generelt er stabile og har hovedsakelig en god kvalitet, selv om det i 2014 var en økning i alvorlige hendelser som bidro til å redusere betalingssystemenes tilgjengelighet.

Råd om systemviktige finansinstitusjoner

30. mars 2015

Finanstilsynet har gitt sitt årlige råd til Finansdepartementet om hvilke finansinstitusjoner som bør anses som systemviktige i Norge.

Høring – NOU 2014:13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

27. mars 2015

Høringsuttalelse sendt Finansdepartementet 23. mars 2015.

Risiko og sårbarheitsanalyse av finanssektoren sin bruk av IKT

27. mars 2015

Invitasjon til pressebriefing av ROS-analysen 2014 torsdag 9. april.

Svar på høringsnotater fra Baselkomiteen

26. mars 2015

Finanstilsynet og Norges Bank støtter Baselkomiteens foreslåtte endringer i standardmetoden for kredittrisiko og ny gulvbestemmelse.

Moderat auke i misleghaldne forpliktingar til inndriving hos inkassoføretaka i 2014

26. mars 2015

Misleghaldne forpliktingar til inndriving hos inkassoføretaka ved utgangen av 2014 viser ein moderat auke samanlikna med utgangen av 2013. Talet på inkassosaker i arbeid har likevel hatt ein markert auke i same periode.

Capital and the countercyclical buffer in Norway

25. mars 2015

Foredrag holdt av direktør for bank- og forsikringstilsyn Emil R. Steffensen på Asia-Pacific High Level Meeting on Banking Supervision i Manila 10. februar 2015.

Årsmelding 2014

19. mars 2015

Finanstilsynet publiserer i dag årsmeldinga si for 2014. I meldinga gjer tilsynet greie for tilsynsverksemda i året som gjekk. I føreordet summerer styreleiar Endre Skjørestad og finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen opp situasjonen i finansmarknaden og kommenterer nokre av dei mest sentrale utfordringane som Finanstilsynet står overfor.

Fondsdagen 2015

18. mars 2015

Åpningsinnlegg ved finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen på Fondsdagen 2015.

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med revisorar hausten 2014

18. mars 2015

Finanstilsynet gjennomførte eit nytt dokumentbasert tilsyn med revisorar hausten 2014. Det førre dokumentbaserte tilsynet blei gjennomført i 2011. Hovudtrekka viser at det har vore ein inntektsvekst i revisjonsselskapa.

Finanstilsynet foreslår å forskriftsfeste krav til utlånspraksis for boliglån

17. mars 2015

Finanstilsynet besvarte i går Finansdepartementets brev datert 6. mars 2015 om husholdningenes kredittvekst.

Se flere ...

Finanstilsynets oppgave er å se til at foretakene innen finans- og forsikringsmarkedet, verdipapirmarkedet, eiendomsmegling, inkasso og regnskaps- og revisjonsvirksomhet virker på en hensiktsmessig og betryggende måte.
Mer om Finanstilsynet 

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2014 (pdf)

 

Finanstilsynets årsmelding 2014 (pdf)

Vil du delta i brukerundersøkelsen vår? Takk for svaret ditt

I arbeidet med å utvikle nye nettsider er vi i gang med å kartlegge bruken av finanstilsynet.no. Det er til stor hjelp for oss om du svarer på de to spørsmålene under.

Dersom du registrerte din e-postadresse tar vi kontakt med deg når det blir aktuelt å teste nettsidene.

Hva skal du på Finanstilsynet.no i dag?
Hva jobber du med?
Oppgi epost-adressen din hvis du vil bli med å teste de nye nettsidene til Finanstilsynet når de er klare. Du blir da med i trekningen om et gavekort på kr. 500.-

Melding kommer her