Gå til innhold
Skriv ut

Presentasjon på Finans Norges seminar for complianceansvarlige 24. september 2015

2. oktober 2015

Om Finanstilsynets rundskriv - kontrollfunksjonen i verdipapirforetak (compliancerundskrivet) m.v. holdt av tilsynsrådgiver Gry Evensen Skallerud

Stabil lønnsomhet i verdipapirforetakene i første halvår 2015

1. oktober 2015

Det samlede driftsresultatet i verdipapirforetak som ikke er banker var 593 millioner kroner i første halvår 2015.

Hvitvaskingskonferansen 2015

25. september 2015

Finans Norge, Finanstilsynet og ØKOKRIM inviterer til Hvitvaskingskonferansen 2015. I år vil søkelyset blant annet bli rettet mot nyheter fra EUs 4. hvitvaskingsdirektiv, tilsynspraksis i Europa og det pågående lovarbeidet i Norge.

Utvidelse av det maksimale lånebeløpet på kredittkort uten søknad fra kunden

29. september 2015

Finanstilsynet har fått flere henvendelser hvor kunder opplyser at de har mottatt melding fra kredittkortutstedere om at kundens kredittgrense (det maksimale lånebeløpet) er økt uten at kunden har søkt om dette, eller på annen måte avtalt en slik økning. Finanstilsynet er svært skeptisk til en slik praksis.

Moderat vekst i innkasserte midler gjennom inkassoforetak

24. september 2015

I første halvår 2015 innkasserte inkassoforetakene 14 milliarder kroner. I samme periode mottok inkassoforetakene 3,9 millioner nye saker, mens nærmere 3,7 millioner saker ble avsluttet. Ved utgangen av første halvår 2015 hadde inkassoforetakene 4,3 millioner saker til behandling. Disse sakene representerte misligholdte forpliktelser på 70 milliarder kroner.

Nytt rundskriv 9/2015: Finanstilsynets praksis for vurdering av risiko og kapitalbehov

23. september 2015

Foredrag holdt av Aimée Staude og Ann Viljugrein, DNB Markets 23. september 2015.

Norske bankers likviditet og soliditet per 2. kvartal 2015

22. september 2015

I notatet vises utviklingen i likviditet og soliditet for norske banker, per 2. kvartal 2015. Notatet kan ses i sammenheng med Resultatrapporten for finansinstitusjoner, fra 26. august 2015.

EIOPAs interessentgrupper – utlysning

16. september 2015

EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) er en del av EUs system for finanstilsyn. EIOPA-forordningen beskriver myndighetens rolle og oppgaver, som blant annet er å gi råd til EU-parlamentet og Rådet. De søker nå etter nye medlemmer i to interessentgrupper.

IMF om det norske finanssystemet

9. september 2015

Det internasjonale valutafondet (IMF) har i dag offentliggjort sin vurdering av det norske finanssystemet etter at Norge fra sommeren 2014 har vært gjenstand for en slik gjennomgang.

Se flere ...

Finanstilsynet si oppgåve er å sjå til at føretaka i finans- og forsikringsmarknaden, verdipapirmarknaden, eigedomsmekling, inkasso og rekneskaps- og revisjonsverksemd verkar på ein føremålstenleg og trygg måte.
Meir om Finanstilsynet 

NETT-TV 22. april 2015:
Presentasjon av rapporten Finansielt utsyn 2015

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2014 (pdf)