Søk Søk
Forside Tilsyn Livsforsikringsforetak

Tilsyn

Livsforsikringsforetak

Regulering og tilsyn med livsforsikrings- og pensjonsforetak er viktig for å sikre kundenes rettigheter knyttet til forsikrings- og pensjonskontrakter, og for å skape allmenn tillit til markedet.  Tilsynsvirksomheten skal bidra til at foretakene er solide og risikobevisste, og at de har god styring og kontroll. Tilsynsarbeidet består av stedlig og dokumentbasert tilsyn.

 

Foretak under tilsyn

Finanstilsynets konsesjonsregister gir oversikt over hvilke foretak som er under tilsyn og hvilken konsesjonstype foretaket har fått innvilget.

Norske filialer av forsikringsforetak som har sitt hovedsete i et annet EØS-land er primært underlagt tilsyn av tilsynsmyndigheten i det landet hvor forsikringsforetaket har sitt hovedsete.

Risikobasert tilsyn

Finanstilsynet uøver et risikobasert tilsyn. Tilsynsaktivitetene prioriteres på bakgrunn av foretakenes risikonivå og viktighet (størrelse). I Finanstilsynets tidligvarslingssystem er hovedkriteriet for vurdering av risikonivå, solvenskapitaldekningen (dvs. forholdet mellom ansvarlig kapital og solvenskapitalkravet). Som ledd i det etablerte tidligvarslingssystemet møtes representanter for ulike enheter i Finanstilsynet minst kvartalsvis for å drøfte foretakenes situasjon og eventuelle behov for oppfølging basert på tilgjengelig informasjon. Nærmere dokumentbaserte analyser av foretakene gjøres ved behov. Stedlig tilsyn er et sentralt virkemiddel.

Stedlig tilsyn

Et stedlig tilsyn innebærer en gjennomgang av virksomhetens drift, herunder risikoeksponering og kapitalbehov, og systemet for styring og kontroll. Et stedlig tilsyn kan omfatte hele virksomheten eller være fokusert mot enkelte risikoområder.

Etter gjennomført stedlig tilsyn utarbeider Finanstilsynet en foreløpig rapport til foretakets styre. Rapporten er unntatt offentlighet. På grunnlag av rapporten og styrets kommentarer utarbeides tilsynsmerknader (endelig rapport). Merknadene vil som hovedregel ikke unntas offentlighet og Finanstilsynet publiserer disse på sitt nettsted.

Dokumentbasert tilsyn

Forsikringsforetak har rapporteringsplikt til Finanstilsynet. Dette omfatter regelmessig, lovpålagt rapportering samt ad hoc-rapportering som kan gjennomføres når Finanstilsynet mener det er behov.

Innrapporteringen blir brukt som grunnlag for vurdering av risiko i de enkelte foretakene og samlet for næringen.

Tilsyn med systemet for styring og kontroll

Det er utarbeidet tilsynsmoduler for evaluering av foretakenes system for styring og kontroll av vesentlige risikoer. Finanstilsynet benytter særlig modulene i forbindelse med stedlige tilsyn.

Modul for markeds- og kredittrisiko (styring og kontroll av kapitalforvaltningsområdet):

Modul for forsikringsrisiko:

Se også modul for overordnet styring og kontroll og modul for operasjonell risiko utviklet for banker.

Vurderingsmomentene i dokumentene er basert på lov og forskriftskrav som gjennomfører Solvens II i norsk rett, anbefalinger fra den europeiske tilsynsmyndigheten (EIOPA), aktuelle anbefalinger fra International Association of Insurance Supervisors (IAIS) og erfaringer fra tilsynsarbeidet.

Tilsyn med egenvurdering av risiko og solvens

Foretakene skal minst årlig gjennomføre en egenvurdering av risiko og solvens (ORSA). Denne prosessen skal være en integrert del av foretakets system for risikostyring. Foretaket skal innen 14 dager etter at styret har godkjent egenvurderingen sende rapporten inn til Finanstilsynet. Finanstilsynet evaluerer alle mottatte egenvurderinger. Finanstilsynet har særskilt fokus på foretakenes kapitalmål og kapitalplaner. Foretaket gis skriftlig tilbakemelding ved behov. Ofte vil slike tilbakemeldinger bli gitt i forbindelse med stedlig tilsyn.

Tilsyn med tekniske avsetninger, kapitalkrav og ansvarlig kapital

Finanstilsynet gjennomfører tilsyn med foretakenes verdivurdering av tekniske avsetninger og beregning av solvenskapitalkravet. Tilsynet gjennomføres ved kontroll og analyse av rapporter som jevnlig skal rapporteres til Finanstilsynet, dokumentbaserte undersøkelser basert på innhentet tilleggsinformasjon og gjennom stedlig tilsyn. Eksempler på slike stedlige tilsyn er tematilsyn gjennomført i de største livsforsikringsforetakene i 2016 og 2017:

Tilsyn med interne modeller

Forsikringsforetak kan etter tillatelse fra Finanstilsynet benytte sin egen risikomodell til å beregne solvenskapitalkravet. Finanstilsynet fører tilsyn med at modellene anvendes i risikostyringen og kontrolleres og etterprøves i henhold til kravene i regelverket. Dette tilsynet er dels stedlig og dels dokumentbasert.

Kontakt

Mer informasjon om livsforsikringsforetak