Søk Søk
Forside Tema Solvensregelverk forsikring Ansvarlig kapital for forsikringsforetak under Solvens II

Ansvarlig kapital for forsikringsforetak under Solvens II

Den ansvarlige kapitalen består av basiskapital og supplerende kapital.

Som basiskapital regnes differansen mellom verdien av eiendelene og forpliktelsene med tillegg av eventuell ansvarlig lånekapital. Annen kapital enn basiskapital som foretaket har rett til å innkalle til dekning av tap, og som er godkjent av Finanstilsynet, regnes som supplerende kapital.

Foretakene skal søke Finanstilsynet om tillatelse før forhøyelse eller nedsettelse av den ansvarlige kapitalen. Informasjon om søknadsprosess og krav til søknaden fremkommer av avsnitt 2 under.

Relevant informasjon: 

1. Den ansvarlige kapitalen


1.1 Kategorisering av den ansvarlige kapitalen
Den ansvarlige kapitalen klassifiseres i tre kapitalgrupper med utgangspunkt i egenskapene ved den enkelte kapitalpost. Hovedinndelingen skal baseres på følgende kriterier:

 1. Kapitalen kan benyttes til eller innbetales etter påkrav for å dekke ethvert tap til enhver tid.
 2. Kapitalen kan ved avvikling benyttes til å dekke tap og skal ikke tilbakebetales før alle andre krav er dekket, herunder krav som følger av forsikrings- og gjenforsikringsavtaler.

Basiskapital som tilfredsstiller kriteriene i bokstav a og b inngår i kapitalgruppe 1.

Basiskapital som tilfredsstiller kriteriet i bokstav b, og supplerende kapital som tilfredsstiller kriteriene i bokstav a og b inngår i kapitalgruppe 2.

All annen kapital som ikke tilfredsstiller kriteriene over skal inngå i kapitalgruppe 3.

En oversikt over poster i den ansvarlige kapitalen og klassifiseringen av disse fremkommer i forordning (EU) 2015/35 (kapittel IV om ansvarlig kapital).

Det vises også til anbefaling om klassifisering av ansvarlig kapital.

1.2 Krav til sammensetningen av den ansvarlige kapitalen
Solvens II-regelverket stiller krav til sammensetningen av den ansvarlige kapitalen til dekning av henholdsvis solvenskapitalkravet og minstekapitalkravet (tellende ansvarlig kapital). Kravene til sammensetningen av den ansvarlige kapitalen fremkommer forordning (EU) 2015/35 (kapittel IV om ansvarlig kapital, artikkel 82).

2. Søknader om forhøyelser og nedsettelser av den ansvarlige kapitalen


Søknad om forhøyelse av aksjekapital/egenkapitalbeviskapital
Ved søknad om forhøyelse av aksjekapital/egenkapitalbeviskapital må kopi av protokoll fra generalforsamling der kapitalforhøyelsen ble vedtatt, vedlegges. Dersom vedtak er fattet av styret etter fullmakt fra generalforsamlingen, skal også protokoll fra styremøtet vedlegges. Vedtektsendringen som følger av kapitalforhøyelsen, kan gjennomføres uten særskilt godkjennelse jf. forskrift om godkjennelse av vedtektsendringer i finansforetak og finansstiftelser § 2.

Søknad om kapitalforhøyelse med tingsinnskudd
Den alminnelige regel er at kapitalforhøyelser i forsikringsforetak skal gjøres i rede penger. Det stilles strenge krav til klarhet og oversiktlighet når det gjelder hvilke eiendeler som skal utgjøre et tingsinnskudd. Målet er at basiskapitalen skal være av tilstrekkelig kvalitet, det vil si at kapitalen kan absorbere tap og dermed kunne anvendes i en krisesituasjon. Kapitalforhøyelser i form av tingsinnskudd krever Finanstilsynets godkjennelse.

Ved søknad om kapitalforhøyelse med tingsinnskudd må følgende dokumentasjon vedlegges søknaden:

 • Kopi av protokoll fra generalforsamling der kapitalforhøyelsen ble vedtatt. Dersom vedtak er fattet av styret etter fullmakt fra generalforsamlingen, skal også protokoll fra styremøtet vedlegges.
 • Styrets vurdering av at tingsinnskuddet kan sees på som en forsvarlig plassering av midler i forhold til risikospredning og likviditet generelt.
 • Bekreftelse fra revisor på at den oppgitte verdien av tingsinnskuddet er forsvarlig fastsatt.

Ved søknad om tingsinnskudd i form av eiendom må det i tillegg legges ved følgende dokumentasjon:

 • Bekreftelse på at det er utferdiget skjøte som viser at eiendommen nå eies av forsikringsselskapet 
 • Bekreftelse på at eiendomsoverdragelsen vil bli tinglyst

Nedsettelse av aksjekapitalen/egenkapitalbeviskapitalen 
Ved nedsettelse av aksjekapitalen/egenkapitalbeviskapitalen må følgende dokumentasjon vedlegges søknaden:

 • Kopi av protokoll fra generalforsamling der kapitalnedsettelsen ble vedtatt. Dersom vedtak er fattet av styret etter fullmakt fra generalforsamlingen, skal også protokoll fra styremøtet vedlegges.
 • Bekreftelse fra revisor om at det etter nedsettingen vil være full dekning for foretakets bundne egenkapital, jf. allmennaksjeloven § 12-2, annet ledd. 
 • Ved ikrafttredelse etter kreditorvarsel kreves det bekreftelse underskrevet av styret og revisor om at forholdet til foretakets kreditorer ikke er til hinder for at beslutningen trer i kraft, jf. allmennaksjeloven § 12-6, første ledd, nr. 3.
 • En redegjørelse som viser solvensposisjonen samt sammensetningen av den ansvarlige kapitalen før og etter kapitalnedsettelsen. 

Opptak av ansvarlig lånekapital

Ved opptak av ansvarlig lånekapital skal det alltid sendes søknad til Finanstilsynet. Søknaden skal inneholde:

 • Kopi av protokoll fra generalforsamling der kapitalforhøyelsen ble vedtatt. Dersom vedtak er fattet av styret etter fullmakt fra generalforsamlingen, skal også protokoll fra styremøtet vedlegges.
 • En redegjørelse som viser solvensposisjonen samt sammensetningen av den ansvarlige kapitalen før og etter opptak av ansvarlig lån.

Finanstilsynet gir etter søknad tillatelse til opptak av ansvarlig lån som oppfyller kriteriene i forordning (EU) 2015/35 artikkel 72 og 73 for ansvarlig kapital i kapitalgruppe 2 og artikkel 76 og 77 for ansvarlig kapital i kapitalgruppe 3.

Finanstilsynet foretar ingen godkjenning av selve låneavtalen og foretaket må selv sørge for at låneavtalen er utformet slik at det er utvilsomt at kriteriene i forordning (EU) 2015/35 er oppfylt.

De kvantitative begrensningene i artikkel 82 i forordning (EU) 2015/35, angir grenser for ansvarlig lånekapital i forhold til solvenskapitalkrav og minstekapitalkrav. Begrensningsreglene gjelder til enhver tid, og eventuelle ansvarlige lån som overstiger de angitte grensene anses som ikke tellende ansvarlig kapital.

Førtidig innfrielse av ansvarlig lånekapital/tilbakekjøp

Ved førtidig innfrielse/tilbakekjøp av ansvarlig lånekapital må følgende dokumentasjon vedlegges søknaden:

 • Kopi av protokoll fra styremøte der vedtak om førtidig innfrielse/tilbakekjøp ble fattet.
 • En redegjørelse som viser solvensposisjonen samt sammensetningen av den ansvarlige kapitalen før og etter innfrielsen/tilbakekjøpet.  

Supplerende kapital

Kravene til godkjennelse av supplerende kapital er spesifisert i forordning (EU) 2015/35 (artikkel 62 til 67).

Det henvises også til teknisk standard og anbefaling om godkjenning av supplerende kapital.

Saksbehandlingstid

Finanstilsynet behandler sakene i den rekkefølgen de kommer inn og sorteringen skjer etter journalføringsdato. Tilsynet legger til grunn en behandling av sakene i løpet av maksimum 30 dager, noe som med svært få unntak også er oppnådd i praksis. I perioder med lavere arbeidsbelastning vil institusjonene kunne få svar på søknadene langt raskere, men dette kan ikke alltid påregnes. Finanstilsynet anmoder derfor institusjonene om å planlegge sin egen håndtering av denne typen saker på en måte som tar hensyn til at tilsynets saksbehandlingstid kan bli opptil 30 dager.

Saksbehandlingstid for søknader om supplerende kapital er 3 måneder.