Søk Søk
Forside Tema Solvensregelverk forsikring

Solvensregelverk forsikring

Det gjeldende soliditetsregelverket for forsikring omfatter følgende hovedelementer:

Regler for avsetninger til forsikringsforpliktelser

Et forsikringsforetak skal til enhver tid ha forsikringstekniske avsetninger til dekning av samtlige foreliggende forsikringsforpliktelser. Verdien av forsikringstekniske avsetninger skal settes til det beløpet forsikringsforetaket vil måtte betale ved umiddelbar overdragelse av forsikringsforpliktelsene til et annet forsikringsforetak. Beregningen av de forsikringstekniske avsetningene skal baseres på markedsinformasjon og allment tilgjengelige opplysninger om forsikringsrisikoer.

Kravet til avsetninger og regler for verdivurderingen av forpliktelsene følger av finansforetaksloven §§ 14-7 og 14-8. Bestemmelsene er nærmere presisert i Solvens II-forskriften kapittel 1 og i forordning (EU) 2015/35 kapittel III.

Krav til ansvarlig kapital

Forsikringsforetak skal til enhver tid ha ansvarlig kapital som minst er tilstrekkelig til å dekke et solvenskapitalkrav og et minstekapitalkrav, jf. finansforetaksloven § 14-9.

Solvenskapitalkravet

Solvenskapitalkravet skal dekke risikoen for tap av foretakets ansvarlige kapital og skal beregnes slik at sannsynligheten er 99,5 prosent for at samlet tap, herunder forsikringsmessig og finansielt tap, over en periode på 12 måneder ikke overstiger det beregnede kapitalkravet. Ved beregningen skal det tas hensyn til risikoreduserende tiltak og ordninger.

Ved beregning av solvenskapitalkravet skal all kvantifiserbar tapsrisiko knyttet til forsikringsforetakets samlede virksomhet tas i betraktning, herunder risiko knyttet til forsikringer som forventes å ville bli overtatt i løpet av de neste 12 månedene. Beregningen skal minst dekke forsikringsrisiko, markedsrisiko og kredittrisiko samt operasjonell risiko, herunder juridisk risiko, men ikke omdømmerisiko eller risiko som følge av strategibeslutninger.

Solvenskapitalkravet skal beregnes etter en standardmetode eller etter interne modeller.

Kravet til beregning av solvenskapitalkravet følger av finansforetaksloven § 14-10. Bestemmelsen er nærmere presisert i Solvens II-forskriften kapittel 3 og i forordning (EU) 2015/35 kapittel V og VI.

Minstekapitalkravet

Minstekapitalkravet skal dekke risikoen for tap av foretakets basiskapital og skal beregnes slik at sannsynligheten er 85 prosent for at samlet tap over en periode på 12 måneder ikke overstiger det beregnede kapitalkravet. Minstekapitalkravet skal ikke være lavere enn 25 prosent eller høyere enn 45 prosent av foretakets solvenskapitalkrav medregnet eventuelt kapitalkravstillegg.

Minstekapitalkravet skal under enhver omstendighet ikke være mindre enn kravet til startkapital for foretaket. 

Kravet til beregning av minstekapitalkravet følger av finansforetaksloven § 14-11. Bestemmelsen er nærmere presisert i Solvens II-forskriften kapittel 4 og i forordning (EU) 2015/35 kapittel VII.