Søk Søk

PSD 2 - svindelrapportering

PSD 2 (det reviderte betalingstjenestedirektivet) art. 96 nr. 6 krever at foretak som yter betalingstjenester, skal rapportere svindeldata til tilsynsmyndighetene.

 

Banker har i henhold til avtale mellom Finans Norge og Finanstilsynet rapportert svindeldata til Bits. Øvrige foretak som yter betalingstjenester har ikke vært omfattet av denne rapporteringen. 

Forskrift om systemer for betalingstjenester § 2, siste ledd stiller krav om at betalingstjenestetilbydere skal rapportere statistikk om svindel knyttet til betalingstjenestene til Finanstilsynet, på den måten Finanstilsynet angir.

Kravet om rapportering av svindeldata omfatter banker, kredittinstitusjoner, e-pengeforetak, betalingsforetak, opplysningsfullmektiger, og filialer av slike foretak med hovedsete i annen EØS-stat jf. finansforetaksloven § 2-3. Kravet gjelder ikke betalingsforetak med begrenset tillatelse, jf. finansforetaksloven § 2-10 fjerde ledd.

Finanstilsynet har besluttet at betalingstjenestetilbydere skal rapportere svindeldata halvårlig, i tråd med EBA sine retningslinjer.

Rapporteringskrav for banker

Rapportering om svindel for første halvår 2019 skal skje til Bits/Finans Norge i tråd med eksisterende rapporteringskrav.

Rapportering om svindel for andre halvår 2019 skal skje i samsvar med den nye forskriften om systemer for betalingstjenester § 2 siste ledd og EBA sine retningslinjer for svindelrapportering. Frist for første rapportering til Finanstilsynet er 15. mars 2020.

Rapporteringskrav for øvrige betalingstjenesteytere

Finanstilsynet legger til grunn at rapporteringsplikten for øvrige betalingstjenesteytere

først vil gjelde fra andre halvår 2019 (fra og med 1. juli 2019). Frist for første rapportering til Finanstilsynet er 15. mars 2020.

Finanstilsynet vil komme tilbake med mer informasjon om kravet til svindelrapportering i henhold til ny forskrift om systemer for betalingstjenester.