Søk Søk
Forside Tema PSD 2 - EUs reviderte betalingstjenestedirektiv PSD 2 - søknad om fritak fra krav om reserveløsning for kontotilbyder (fallback)

PSD 2 - søknad om fritak fra krav om reserveløsning for kontotilbyder (fallback)

Finansdepartementet vedtok 15. februar 2019 forskrifter, som sammen med tidligere vedtatte lovendringer, implementerer det offentligrettslige regelverket av EUs reviderte betalingstjenestedirektiv (direktiv 2015/2366 (PSD 2) i norsk lov. I tillegg har Justis- og beredskapsdepartementet vedtatt en midlertid forskrift som implementer begrensede deler av det privatrettslige regelverket av PSD 2. Både lovendringene og forskriftsendringene gjelder fra 1. april 2019.

Det følger av forskrift om systemer for betalingstjenester at regler i samsvar med delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/389 (tidligere RTS om SCA & CSC, heretter benevnt som ny forskrift) vil gjelde fra 14. september 2019.

I henhold til forskrift 15. februar 2019 om systemer for betalingstjenester § 8, andre ledd er kontotilbydere (i hovedsak banker, men kan også være e-pengeforetak og betalingsforetak) pålagt å gi fullmaktforetak nødvendig tilgang til brukerens egne internettbaserte betalingskontoer. Det følger av ny forskrift artikkel 30 nr. 1, at kontotilbydere skal gjøre tilgjengelig minst ett grensesnitt, slik at betalingstjenestetilbyder skal kunne identifisere seg overfor kontotilbyder og kommunisere sikkert med formål å yte betalingstjenesten. Forskrift 15. februar 2019 om systemer for betalingstjenester § 8, siste ledd stiller krav til at også kontotilbyder skal kommunisere med betalingstjenestetilbydere på en sikker måte.

Kontotilbydere kan velge, jf. ny forskrift artikkel 31, å tilby betalingstjenestetilbydere dedikerte grensesnitt eller de grensesnitt brukeren sedvanlig bruker som nettbank, brettbank og mobilbank.

Det påhviler kontotilbydere som tilbyr dedikerte grensesnitt en rekke forpliktelser, jf. RTS artikkel 32. Videre stilles det nærmere krav til sikker kommunikasjon ved utveksling av data knyttet til gjennomføring av betalingstjenestene, jf. ny forskrift artikkel 35.

Ny forskrift artikkel 33 nr. 4 stiller krav til at betalingstjenestetilbydere skal ha mulighet å benytte seg av reserveløsninger (fall-back løsning) til dedikerte grensesnitt, som skal tre i kraft dersom det dedikerte grensesnittet ikke er tilgjengelig, jf. ny forskrift artikkel 33 nr. 1, andre setning.

Det følger av ny forskrift at det på visse vilkår kan innrømmes fritak fra kravet om en reserveløsning, jf. ny forskrift artikkel 32 nr. 6. Et av vilkårene for fritak fra kravet om reserveløsning, er at det dedikerte grensesnittet har vært i bruk i utstrakt grad ("widely used") i en periode på 3 måneder, jf. ny forskrift artikkel 33 nr. 6 c. Dersom det dedikerte grensesnittet ikke er i bruk i utstrakt grad, anses dette å være et uttrykk for at løsningen ikke er hensiktsmessig. Da må kontotilbyder tilby et alternativ grensesnitt. Det mest nærliggende alternative grensesnittet som blir brukt i utstrakt grad, er grensesnittet som bruker benytter i dag, dvs. nettbank, brettbank og mobilbank.

Finanstilsynet peker i denne forbindelse på at bruker av betalingstjenestene skal oppleve å ha samme tilgjengelighet og kvalitet på betalingstjenestene som tilbys av fullmaktforetaket, som på tilsvarende tjenester som tilbys av kontotilbyder i dag, jf. ny forskrift Article 32 nr. 1. Med kvalitet menes tjenestekvalitet, oppetid, svarstider, kundestøtte og enkelhet.

Kontotilbydere og fullmaktforetak har etter ny forskrift plikt til å bidra til at målet om utstrakt bruk i en periode på 3 måneder blir oppnådd. Finanstilsynet presiserer at det her er snakk om bruk i produksjon med EIDAS produksjonssertifikater.

Ved mottak av en søknad i henhold til ny forskrift artikkel 33, nr. 6 om å unnta kontotilbyder fra kravet om å etablere reserveløsning, vil Finanstilsynet be kontotilbyder om å redegjøre for hva foretaket har gjort for å bidra til at foretakets dedikerte grensesnitt er i utstrakt bruk, og hva foretaket har gjort for å tilfredsstille de øvrige kravene for å få unntak fra å måtte tilby en reserveløsning. Finanstilsynet viser til det europeiske banktilsynets (EBA) Guideline on the exemption from fall-back, og til ny forskrift artikkel 32.

Kontotilbydere som ønsker å søke om fritak fra kravet om reserveløsning må, dersom fritaket skal kunne gjelde fra 14. september 2019, sende søknad til Finanstilsynet senest innen 7. juni 2019. Finanstilsynet vil vurdere tiltak som foretaket har gjort for å sikre at løsningen er i utstrakt bruk. I denne vurderingen vil Finanstilsynet ta i betraktning nedenfor nevnte forhold:

 1. Beskrivelse av hvordan foretaket vil dokumentere og kommunisere til Finanstilsynet at vilkåret om "utstrakt bruk" er oppfylt.
 2. Når og på hvilken måte er dokumentasjon som beskriver hvordan fullmaktforetak kan koble seg opp via kommunikasjonsløsningen gjort tilgjengelig?
 3. Er dokumentasjonen tilstrekkelig detaljert til at fullmaktforetaket uten videre kan benytte den til å koble seg opp til foretakets løsninger?
 4. Fra hvilken dato er det planlagt å tilby en kommunikasjonsløsning som fullmaktforetaket kan teste mot? (Se pkt. I: Finanstilsynet antar at test bør være tilgjengelig 2 måneder før produksjonsdato, dvs. 15. april 2019).
 5. Hvordan vil foretaket gjøre kjent at denne testløsningen er tilgjengelig?
 6. I hvilket omfang og i hvilken form tilbyr foretaket støtte til fullmaktforetaket under deres testing av kommunikasjonsløsningen?
 7. Hvordan og i hvilken grad har kontotilbyder oppfordret fullmaktforetaket  til å teste kommunikasjonsløsningen?
 8. Har kontotilbyder dokumentert og gjort kjent testscripts som fullmaktforetaket kan benytte?
 9. I hvilken grad har kontotilbyder innhentet tilbakemeldinger fra fullmaktforetaket og innarbeidet endringsforslag i kommunikasjonsløsningene?
 10. Når planlegger kontotilbyder å tilby et produksjonsgrensesnitt? (Finanstilsynet minner om kravet til 3 måneders utstrakt bruk i produksjon. 15. juni 2019 vil derfor være seneste dato for oppstart av produksjon dersom foretaket søker om unntak fra reserveløsning).
 11. Andre tiltak foretaket har iverksatt for at sikre at kommunikasjonsløsningen er i bruk i utstrakt grad.

Fra og med 1. april 2019 vil Finanstilsynet kunne behandle søknader iht ny forskrift artikkel 33 nr. 6 om fritak fra kravet om en reserveløsning (fallback).

For øvrig har Finanstilsynet fastsatt frister som foretakene må overholde dersom foretaket søker om at fritaket skal gjelde fra og med 14. september 2019.

Frist

   Dato

Frist for kontotilbydere for å gjøre testgrensesnitt tilgjengelig

15. april 2019

Frist for kontotilbydere for å sende søknad til Finanstilsynet om unntak fra fallback

7. juni 2019

Frist for kontotilbyder for å gjøre produksjonsgrensesnitt tilgjengelig

15. juni 2019