Søk Søk
Forside Tema Prospektkontroll Nyheter - prospektkontrollen

Nyheter - prospektkontrollen

Nyheter om prospektkontrollen.

05.03.2018: Angående tredjelandsrevisorer

For revisorer/revisjonsselskap som reviderer foretak som er registrert i et land utenfor EØS og som utsteder verdipapirer notert på regulert marked i Norge, såkalte tredjelandsrevisorer, er det viktig at det påses at denne revisoren er registrert hos Finanstilsynet før prospektet godkjennes.

17.08.2017: Ny prospektforordning vedtatt – tre Consultation Papers publisert

I forbindelse med at ny prospektforordning på prospekter er vedtatt har ESMA publisert tre Consultation Papers. Disse inneholder utkast til teknisk rådgivning om prospektets format og innhold, om EUs growth prospectus og om kontroll og godkjenning. Frist for å gi tilbakemelding er 28. september 2017. 

23.06.2017: Økte gebyrer for prospektkontroll

Fra og med 1. august 2017 vil Finanstilsynet øke prospektgebyrene. Gebyrene økes totalt sett med ca. 2,7 %. 

29.05.2017: Redusert bemanning i sommerferien

Prospektkontrollen vil ha redusert bemanning i sommerferien. Dette gjelder særlig ukene 27, 28, 29 og 30. Det kan ikke forventes tilbakemelding innenfor de normale fristene i denne perioden. For selskaper som vurderer å få prospekt godkjent i juli anbefales det å kontakte oss så tidlig som mulig for å gi oss beskjed om planlagt prospekt, og for å planlegge tidsplanen. 

06.01.2017: Fornyet vurdering av unntak for prospektplikt ved utbytteaksjer. Vphl. §§ 7-4 (1) nr. 7 og 7-5 nr. 8

Finanstilsynet viser til "nyheter" datert 16.2.2015 som gjelder spørsmål om prospektplikt der aksjonærene kan velge mellom utbetaling av utbytte i form av kontanter eller aksjer. En utbytteemisjon struktureres da som en alminnelig kapitalforhøyelse hvor aksjeinnskuddet gjøres opp ved motregning av utbyttet.

I tilfeller hvor det er et kontantalternativ, har Finanstilsynet lagt til grunn at tilbudet om aksjer ses som et ordinært tilbud om tegning med oppgjør i kontanter. I slike tilfeller må utbytteaksjene utstedes ved en ordinær emisjon. Vurderingen har derfor vært at aksjeeiere som velger utbytteaksjer, i realiteten får kontant utbytte, og deretter bruker dette til å tegne nye aksjer.

Børsnoterte foretak er regulert av verdipapirhandellovens regler om løpende informasjonsplikt og periodisk regnskapsrapportering. Styrets forslag om utbytteaksjer blir vedtatt av selskapets generalforsamling. Utbytteemisjonen, herunder eventuell rabatt ved tegning av utbytteaksjer, er dermed godt opplyst overfor aksjeeierne. Tilbud og notering av utbytteaksjene forutsetter at det foreligger et dokument med opplysninger om aksjeklasse, antall aksjer samt bakgrunn og vilkår for tilbudet. 

Finanstilsynet mener etter en fornyet vurdering at hensynet til beskyttelse av eksisterende aksjeeiere som velger utbytteaksjer, kan anses tilstrekkelig ivaretatt gjennom de opplysninger aksjeeierne har om selskapet og utbytteemisjonen. Finanstilsynet vil legge vekt på at aksjeeiere aktivt må velge utbytteaksjer, mens passivitet må medføre at de får utbetalt utbytte i kontanter. I en avveining av hensynet til beskyttelse av eksisterende aksjeeiere og kostnadene ved utarbeiding av prospekt, mener Finanstilsynet derfor at det kan være forsvarlig å ikke utarbeide prospekt i slike situasjoner. Finanstilsynet understreker at foretaket selv må vurdere hensynet til eksisterende aksjeeiere er tilstrekkelig ivaretatt gjennom de opplysninger aksjeeierne har om selskapet og utbytteemisjonen.

25.05.2016: Forskuddsbetaling og endring av prospektgebyrene

Ettersom Finanstilsynet over noe tid har erfart at enkelte utstedere ikke har betalt for gebyrer ved prospektkontrollen, vil Finanstilsynet fra 1. juli 2016 innføre forskuddsbetaling. Dette sikrer at utstedere som benytter prospektkontrollen betaler for oppgaven og at dette ikke utlignes på andre utstedere. Konkret betyr dette at kvittering for betalt prospektgebyr skal ligge ved i e-posten vedrørende søknad om godkjennelse av prospekt, og Finanstilsynet vil ikke påbegynne kontroll av prospekt før en slik kvittering er mottatt.

Finanstilsynet vil fra og med 1. juli 2016 endre prospektgebyrene. Det foretas en justering hovedsakelig for aksjeprospekter for å få et riktigere gebyr i forhold til de ressursene som Finanstilsynet benytter til å kontrollere disse. Gebyrene økes totalt sett med ca. 8 %. Prospektgebyrene har ikke vært justert siden 1. juli 2014.

16.02.2016: Utdeling av aksjer som utbytte. Vphl. §§ 7-4 (1) nr. 7 og 7-5 nr. 8

Finanstilsynet har mottatt forespørsler om prospektplikt der aksjonærene kan velge mellom utbetaling av utbytte i form av kontanter eller aksjer. I de saker Finanstilsynet har fått til vurdering har utgangspunktet vært et forslag fra styret der det utdeles utbytte i kontanter samt foretas en kapitalforhøyelse hvor aksjeinnskuddet skal gjøres opp ved motregning i den enkeltes aksjonærs krav på det godkjente men ikke utbetalte utbyttet per aksje.

Unntakene i vphl. §§ 7-4 (1) nr. 7 og 7-5 nr. 8 omfatter etter Finanstilsynets vurdering utbytteutdelinger der selskapet allerede eier aksjene og fondsemisjoner, dvs. reklassifiseringer av overkurs eller fri egenkapital til aksjekapital. I sistnevnte situasjon foretas ingen tegning og det fremmes heller ikke et tilbud.

I kapitalforhøyelser der aksjeinnskuddet er en fordring, vil det finne sted en tegning. Finanstilsynet mener dette ikke omfattes av unntakene. Dersom tilbudet er offentlig, eller det skal foretas en notering på regulert marked, og ingen andre unntak er aktuelle, må det derved utarbeides et prospekt.

Sakene Finanstilsynet har vurdert gjelder norske allmennaksjeselskaper. Utenlandske selskaper kan være underlagt en annen regulering, som gjør unntaket anvendelig.

07.12.2015 Mal for utarbeidelse av verdipapirdokument etter Vedlegg XIII

Finanstilsynet har utarbeidet en mal for verdipapirdokument for obligasjoner med pålydende over EUR 100.000. Dokumentet er et hjelpemiddel for å forenkle prosessen rundt utarbeidelse og godkjenning av verdipapirdokument etter Vedlegg XIII. Dokumentet er i sin helhet ment som en veiledning og det er opp til enhver utsteder å vurdere hvert enkelt innholdskrav og påse at all aktuell informasjon er inntatt.

30.06.2014: Veiledning om proforma og historisk finansiell informasjon

Finanstilsynet har nå oppdatert veiledningen om proforma og historisk finansiell informasjon i aksjeprospekter som følge av blant annet innføringen av forenklet regelsett (se Reviderte-prospektregler), oppdatert versjon av ESMA Q&A nr. 51 (i oktober 2013), som omhandler typetilfeller av aktuelle proformasituasjoner, og som følge av visse nye endringsforordninger og endringsdirektiv. (Se konsoliderte versjoner av prospektforordningen og prospektdirektivet i referanselisten (kapittel 6).) Vi gjør også for ordens skyld oppmerksom på at kapittelet om forhåndsavklaring er flyttet frem til kapittel to, slik at etterfølgende kapitler er forskjøvet med ett kapittel i forhold til forrige versjon av veiledningen.

09.04.2014 Nye opplysninger i godkjente prospekter

Finanstilsynet er gjort kjent med at enkelte selskaper har inntatt nye opplysninger i allerede godkjente prospekter. Opplysningene har blant annet omhandlet ansvarsfraskrivelser for tilrettelegger og vært inntatt under prospektets "important notice". Det har ikke blitt opplyst at nye opplysninger er inntatt etter godkjenningen.

Prospekter skal oppfylle visse innholdskrav. Opplysningene som inntas har vært gjenstand for myndighetskontroll. Et prospekt som har blitt godkjent av Finanstilsynet skal anses godkjent som sådant. Det skal ikke gjøres etterfølgende endringer i prospekter.

Dersom selskaper gjør endringer i prospekter etter at disse er godkjent, vil Finanstilsynet kunne anse plikten til å utarbeide prospekt som brutt. Finanstilsynet kan ved overtredelse av plikten til å utarbeide prospekt, ilegge overtredelsesgebyr.

Det skal etter egne regler utarbeides tillegg til prospekter, men disse er bare aktuelle ved hendelser mellom godkjenningen av prospektet og utløp av akseptfristen/opptakstidspunktet som kan få betydning for vurderingen av verdipapirene.  

Kontakt