Søk Søk
Forside Tema Krisehåndteringsdirektivet (BRRD)

Krisehåndteringsdirektivet (BRRD)

EUs krisehåndteringsdirektiv (2014/59/EU), Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD), ble vedtatt 15. mai 2014. Direktivet trådte i kraft i EU 1. januar 2015. Regler om krisehåndteringsverktøyet "bail-in" trådte i kraft i januar 2016.

Det er og vil bli utarbeidet kommisjonsforordninger, herunder bindende tekniske standarder, og anbefalinger fra European Banking Authority (EBA) som utfyller regelverket og gir mer detaljerte regler på ulike områder.

På EU-kommisjonens nettsted er det gitt en oversikt over status for fastsettelse av utfyllende regler til direktivet. På EBAs nettsted finnes forslag til standarder og anbefalinger.

Direktivet er EØS-relevant Banklovkommisjonen presenterte 26. oktober 2016 forslag til lovregler som gjennomfører krisehåndteringsdirektivet i norsk rett.  Utredningen inneholder også forslag til gjennomføring av EUs oppdaterte innskuddsgarantidirektiv fra 2014. Banklovkommisjonen foreslår at utkastet til ny lovgivning inntas i finansforetaksloven.

Krisehåndteringsdirektivet legger til rette for at foretak kan avvikles uten å true den finansielle stabiliteten ved at kritiske funksjoner kan opprettholdes i kriser, samt at tap bæres av eiere og kreditorer selv om et foretak er i drift. Direktivet bygger på Financial Stability Board`s "Key Attributes for Effective Resolution Regimes for Financial Institutions".

Veiledning til forskrift om krav til datasystemer og rapportering til Bankenes sikringsfond

Bankenes sikringsfond har utarbeidet veiledning til forskrift om krav til datasystemer og rapportering til Bankenes sikringsfond.

Formålet med å utgi veiledningen til forskriften er å bidra til at Bankenes sikringsfond får nødvendig informasjon og datagrunnlag til å kunne foreta en rask og korrekt utbetaling av garanterte innskudd i det tilfelle en bank blir satt under offentlig administrasjon.

Kontakt