Søk Søk
Forside Tema Krisehåndtering Gjenopprettingsplaner

Gjenopprettingsplaner

Gjenopprettingsplaner utarbeides på konsolidert nivå og beskriver tiltak som kan gjennomføres for å håndtere gryende problemer i foretaket og hvordan foretakets finansielle stilling kan gjenopprettes når denne er betydelig svekket.

Kravet om gjenopprettingsplaner følger av finansforetaksloven § 20-5 og gjelder fra 1. januar 2019. Kravet gjelder for banker, kredittforetak, enkelte verdipapirforetak, holdingforetak og andre morselskap i finanskonsern der slike foretak inngår, samt for finansieringsforetak som inngår i finanskonsern. Dersom flere foretak i et konsern omfattes av kravet skal det som hovedregel utarbeides én gjenopprettingsplan for hele konsernet.

Foretakene skal ved utarbeidelse av gjenopprettingsplaner ta høyde for ulike situasjoner med alvorlige makroøkonomiske og finansielle forstyrrelser som kan påvirke foretaket, herunder stresscenarioer som legger til grunn i) systemkrise, ii) foretaksspesifikk krise og ii) en kombinasjon av disse. Foretaket skal beskrive tiltak som kan gjennomføres for å håndtere slike situasjoner, og beskrive hvordan tiltakene kan bidra til å gjenopprette foretakets finansielle stilling raskt og med minst mulig skadevirkninger for kunder, andre finansforetak og den finansielle stabiliteten. Gjenopprettingsplanen skal ikke legge til grunn statlig støtte.

Foretakene skal beskrive eventuelle juridiske, operasjonelle og finansielle forhold som kan være til hinder for gjennomføring av tiltakene og vurdere effekten av de angitte tiltakene i ulike stressituasjoner. Foretakene skal også analysere hvordan tiltakene vil kunne påvirke kunder, andre finansforetak og økonomien for øvrig, og identifisere funksjoner/virksomhet som, av hensyn til den finansielle stabiliteten, bør opprettholdes under en eventuell krisehåndtering eller avvikling av foretakets virksomhet. Analysen vil bli lagt til grunn ved utarbeidelse av krisehåndteringsmyndighetens krisetiltaksplan for foretaket. Dersom informasjonen i gjenopprettingsplanen ikke er tilstrekkelig, kan krisehåndteringsmyndigheten be om utfyllende opplysninger.

Gjenopprettingsplanen skal oppdateres minst årlig, eller oftere dersom Finanstilsynet pålegger det. Ved vesentlige endringer i forutsetninger, foretakets virksomhet mv. legges det til grunn at foretaket oppdaterer gjenopprettingsplanen slik at planen til enhver tid gjenspeiler foretakets faktiske virksomhet og risiko. Gjenopprettingsplanen skal godkjennes av foretakets styre. Finanstilsynet vurderer jevnlig gjenopprettingsplanens innhold og omfang. Ved vesentlige mangler kan Finanstilsynet kreve at foretaket utarbeider en revidert gjenopprettingsplan. Finanstilsynets vurdering av foretakenes gjenopprettingsplaner vil ses i sammenheng med evalueringen av foretakenes ICAAP/ILAAP og Finanstilsynets vurdering av foretakets samlet kapitalbehov (SREP), jf. rundskriv 12/2016.