Søk Søk
Forside Tema Krisehåndtering Etterstilt gjeld

Etterstilt gjeld

Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities (MREL) består av ansvarlig kapital som er egenkapital og andre former for kapital som kan ta tap ved løpende drift, samt etterstilt gjeld som kan konverteres til ny egenkapital. Foretakene må søke Finanstilsynet om tillatelse til å redusere etterstilt gjeld.

Finansforetaksloven § 11-2 første ledd regulerer hvilket beslutningsorgan som skal vedta opptak, nedskriving og konvertering av fremmedkapital. Bestemmelsen er tolket slik at generalforsamlingen kan delegere myndighet til utstedelse av etterstilte gjeldsinstrumenter til styret. Dette kan gjøres ved tidsbegrenset fullmakt til styret (i én eller flere omganger innenfor en ramme) eller ved endring av foretakets vedtekter, slik at det fremkommer av vedtektene at styret har fullmakt til å utstede etterstilte gjeldsinstrumenter

Artikkel 77 (2) i den reviderte kapitalkravsforordningen (CRR2) krever forhåndsgodkjennelse av krisehåndteringsmyndigheten for å kunne redusere etterstilte gjeldsinstrumenter som teller som MREL-gjeld. Opptak av etterstilt gjeld krever ikke godkjennelse. Krisehåndteringsmyndigheten skal konsultere tilsynsmyndigheten før tillatelse til reduksjon gis. Det vises videre til artikkel 78a om godkjennelsesprosessen for reduksjon av etterstilte gjeldsinstrumenter.

Endringene som følger av CRR2 er ikke gjennomført i norsk rett. Finanstilsynet vil inntil videre legge til grunn praksisen som følger av CRR2 og det er derfor kun nødvendig å søke om godkjennelse av reduksjon av etterstilte gjeldsinstrumenter.

Finanstilsynet legger til grunn samme praksis som for godkjennelse av låneavtaler for fondsobligasjoner og ansvarlige lån. Finanstilsynet vil derfor gjennomgå og vurdere Nordic Trustees standardmal, som det antas at flere norske foretak vil benytte. Dersom foretak benytter en annen låneavtale, vil Finanstilsynet kreve at denne forelegges Finanstilsynet før utstedelse.

Kontakt