Søk Søk
Forside Tema Koronaviruset: Informasjon om Finanstilsynets oppfølging Koronaviruset: Samfunnskritiske virksomheter i finanssektoren

Koronaviruset: Samfunnskritiske virksomheter i finanssektoren

Som følge av koronavirusutbruddet (COVID-19), er det iverksatt tiltak som kan få betydning for tilgangen på kritisk personell i finansiell sektor. I forbindelse med stengning av skoler og barnehager, er det imidlertid åpnet for at tilbudet opprettholdes for ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner. 

Det vises til brev fra Finanstilsynet 14. mars 2020 (vår referanse 20/3452) hvor Finanstilsynet utpeker samfunnskritiske virksomheter.

Presisering om samfunnskritisk funksjon:

 • En ansatt med samfunnskritisk funksjon skal selv kontakte barnehagen/skolen. Arbeidsgiver må kunne bekrefte forholdet.
 • En samfunnskritisk virksomhet (SKV) bør melde aktuelt kritisk personell til Forsvarets fritaksordning i forkant av en mulig mobilisering.

Stengte barnehager og skoler – unntak for barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner

Finanstilsynet gjør oppmerksom på at Kunnskapsdepartementet har lagt ut nærmere informasjon om praktisering av ordningen. Mer informasjon:

Fritaksordning i Forsvaret

Samfunnskritiske virksomheter bør gjennomgå hvilket av virksomhetens kritiske personell det er aktuelt å melde inn til Forsvarets fritaksordning og melde disse inn i forkant av en mulig mobilisering.

Hvis personell allerede er innmeldt til Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS) og blir innkalt til tjeneste i Heimevernet, kan samfunnskritiske virksomheter ta direkte kontakt med den aktuelle heimevernsavdeling. Det er i slike situasjoner ikke lengre behov for å ta kontakt med FPVS.

For personell som ikke tidligere har vært innmeldt til FPVS og nå blir innkalt, kan samfunnskritiske virksomheter sende innmeldingsskjema direkte til den aktuelle heimevernsavdelingen med kopi på e-post forsvaret@mil.no. Dette vil lette prosessen med å få fritak for kritisk personell.

Informasjon og søknadskjema for tilgang til fritaksordningen finnes på Forsvarets nettsted:

Samfunnskritisk virksomhet og funksjoner

Finansielle tjenester vurderes å være samfunnskritisk virksomhet. Finanstilsynet har angitt hvilke virksomheter som anses som samfunnskritiske i den nåværende situasjonen. Vurderingen kan endres i lys av utviklingen.

Finanstilsynet har i denne sammenheng vurdert at følgende funksjoner innenfor finansielle tjenester anses som kritiske. Finanstilsynet legger til grunn at foretakene gjør sitt ytterste for å opprettholde normal drift og ivareta andre svært viktige funksjoner som ikke står på listen som er utarbeidet for dette formålet.   

Bank

 • Likviditetsstyring
 • Risikostyring
 • Foretakenes virksomhet relatert til finansielle instrumenter, verdipapirer og valuta (se for øvrig "verdipapirforetak" under)
 • Distribusjon av kontanter og kontantberedskap
 • Betalingsformidlingstjenester
 • Utlånsvirksomhet i akuttsituasjoner
 • BankAxept-tjenester gjennom terminaler
 • BankID-tjenester.
 • Meldingstjenestene for tap av betalingskort mv.
 • Drift, vedlikehold og support av selskapenes IT-systemer knyttet til funksjonene i punktene over, enten disse driftes internt eller eksternt, og systemer som er integrert med disse.
 • Funksjoner i tilknytning til IKT-sikkerhet 

Forsikring

 • Pensjonsutbetalinger
 • Foretakenes virksomhet relatert til finansielle instrumenter, verdipapirer og valuta, herunder fondsforvaltning
 • Risikostyring
 • Behandling og utbetaling av forsikringsoppgjør i akuttsituasjoner for privatpersoner og bedrifter
 • Drift, vedlikehold og support av selskapenes IT-systemer knyttet til funksjonene i punktene a) til d) over, enten disse driftes internt eller eksternt, og systemer som er integrert med disse.
 • Funksjoner i tilknytning til IKT-sikkerhet 

Forvaltningsselskap for verdipapirfond

 • Porteføljeforvaltning
 • Registrering av transaksjoner
 • Risikostyring
 • Føring av andelseierregisteret
 • Beregning og kunngjøring av andelsverdi
 • Håndtering av tegning, innløsninger og oppgjør
 • Drift, vedlikehold og support av foretakenes IT-systemer knyttet til funksjonene i punktene a) til f) over, enten disse driftes internt eller eksternt, og systemer som er integrert med disse.
 • Funksjoner knyttet til IKT sikkerhet

Verdipapirforetak

 • Mottak/formidling/utførelse av ordre
 • Tilrettelegging/dokumentasjon/prospektutarbeidelse/plassering av emisjoner og offentlige tilbud
 • Oppgjør/registrering/utsendelse av bekreftelser knyttet til punktene a) og b)
 • Risikostyring
 • Drift, vedlikehold og support av foretakenes IT-systemer knyttet til funksjonene i punktene a) til d)
 • Funksjoner knyttet til IKT-sikkerhet og informasjonshåndtering