Søk Søk
Forside Tema Hvitvasking og terrorfinansiering Hvitvaskingslovens anvendelse for virtuell valuta - oppdatert med informasjon om registrering 12. oktober 2018

Hvitvaskingslovens anvendelse for virtuell valuta - oppdatert med informasjon om registrering 12. oktober 2018

Finansdepartementet har fastsatt ny hvitvaskingsforskrift som gjelder fra 15. oktober 2018. Endringene omfatter blant annet norske tilbydere av vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta. Disse tilbyderne vil bli omfattet av pliktene etter hvitvaskingsloven og må registreres hos Finanstilsynet.

Fra 15. oktober må tilbydere som omfattes av nytt regelverk følge hvitvaskingslovens krav. Det er gitt en overgangsperiode for registrering hos Finanstilsynet frem til 15. januar 2019. Forskriften er kunngjort på lovdata.no.

Tilsyn

Finanstilsynet vil ha tilsyn med at tilbydere av vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta etterlever hvitvaskingsregelverket. Finanstilsynet har imidlertid ikke noen oppgaver knyttet til overvåking av andre deler av disse tilbydernes virksomhet, så som investorbeskyttelse eller krav til rådgivning.

Virkninger for tjenestetilbydere

Tilbydere av vekslingstjenester mellom virtuell valuta og offisiell valuta, samt oppbevaringstjenester for virtuell valuta (i det videre omtalt som "tjenestetilbyderne"), omfattes av hvitvaskingslovens krav fra 15. oktober, samme dag som ny hvitvaskingslov trer i kraft. Loven gjelder for rapporteringspliktige som er etablert i Norge, herunder filialer av utenlandske foretak.

Pliktene etter hvitvaskingsloven gjelder tilbydere av vekslingstjenester mellom virtuell valuta og offisiell valuta, samt oppbevaringstjenester for virtuell valuta (disse omtales som rapporteringspliktige). Dette omfatter plattformer og tjenester som tilbyr kunder å handle eller veksle en type virtuell valuta for en offisiell valuta (for eksempel norske kroner), herunder plattformer som tilrettelegger for handel og vekslinger ved å koble kjøpere og selgere. Alle vekslinger mellom virtuell valuta og offisielle valutaer fra alle land, er omfattet. Dette gjelder uavhengig av betalingsform, altså om det kjøpes/selges virtuell valuta med kredittkort, kontanter, e-penger, etc. Vekslinger mellom forskjellige typer virtuell valuta (f.eks. fra Bitcoin til Ethereum) er ikke omfattet.

Videre omfattes oppbevaring av private kryptografiske nøkler på vegne av kundene, for å overføre, lagre eller handle virtuell valuta. Oppbevaringsløsninger som ikke lagrer private kryptografiske nøkler (ofte omtalt som "non-custodial wallets"), omfattes ikke av regelverket.

Virtuell valuta er definert som "(…) et digitalt uttrykk for verdi, som ikke er utstedt av en sentralbank eller offentlig myndighet, som ikke nødvendigvis er knyttet til en offisiell valuta, og som ikke har rettslig status som valuta eller penger, men som aksepteres som betalingsmiddel, og som kan overføres, lagres eller handles elektronisk." Lojalitetsprogrammer og liknende, som for eksempel bonuspoeng, omfattes ikke av definisjonen.

Tjenestetilbyderne er omfattet av regelverket i kraft av tjenestene de tilbyr, uavhengig av hvordan tjenesten organiseres. Dette dekker også tjenestetilbydere som for øyeblikket driver uten å være registrert i foretaksregisteret, og som driver virksomhet over privatkonto.

Hvis du er i tvil om din tjeneste/virksomhet er å regne som rapporteringspliktig etter hvitvaskingsregelverket, kan du ta kontakt med Finanstilsynet.

Hva innebærer det å være rapporteringspliktig?

Rapporteringspliktige etter hvitvaskingsregelverket må etterleve en rekke krav for å forebygge og avdekke forsøk på hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger, og finansiering av terror. Finanstilsynets temaside for hvitvasking gir omtaler og lenker til regelverk og veiledning.

Hvordan registrere seg?

Anmodning om registrering sendes til Finanstilsynet på post@finanstilsynet.no, eller ved bruk av Altinn-skjema KRT-1060. Hvitvaskingsforskriftens § 10-2 (2) gir overgangsregler som innebærer at registreringsfristen er 15. januar 2019.

Informasjon som Finanstilsynet skal ha i forbindelse med registrering, fremgår av forskriftens § 1-3 fjerde ledd:

 • navn
 • organisasjonsform og organisasjonsnummer
 • forretningsadresse
 • tjeneste som tilbys
 • navn, bostedsadresse og fødsels- eller D-nummer til
  1. daglig leder eller personer i tilsvarende stilling
  2. styremedlemmer eller personer i tilsvarende stilling
  3. eventuelle andre kontaktpersoner

Det følger av kravene til hva som skal registreres, at tjenestetilbyderne må være registrert i foretaksregisteret, og det legges til grunn at driften av tjenestene skjer over egen bedriftskonto. Som del av registreringen skal foretaket vedlegge dokumenter som redegjør for:

i) typen tjeneste som tilbys, med beskrivelse av vekslingstjenesten/vekslingsplattformen og/eller oppbevaringstjenesten, typer virtuelle valutaer som kan veksles og/eller oppbevares, m.v., og

ii) foretakets hvitvaskingsrutiner, jf. ny hvitvaskingslov § 8. Rutinene må blant annet være tilpasset virksomhetens art og omfang, og bygge på virksomhetens risikovurdering, jf. ny hvitvaskingslov § 7. Se også Rundskriv 24/2016 for mer informasjon.

Dersom informasjonen som følger registreringsanmodningen er ufullstendig, vil Finanstilsynet ikke registrere foretaket.

Virkninger for forbrukere

Virtuell valuta, i form av vekslings- og oppbevaringstjenester, er kun underlagt ny regulering på hvitvaskingsområdet. Finanstilsynet viser til tidligere advarsler om risikoene knyttet til å kjøpe og eie virtuell valuta, herunder advarselen av 12. februar 2018. Det finnes ingen beskyttelse i lovverket som vil dekke tapet ditt dersom en plattform som veksler eller oppbevarer slike valutaer går konkurs eller legges ned.

Tjenestetilbyderne skal være registrert hos Finanstilsynet innen 15. januar 2019. Forbrukere bør derfor undersøke om norske tjenestetilbydere er registrert før det etableres et kundeforhold. Brukerne må være klar over at registrering av en tjenestetilbyder hos Finanstilsynet, ikke innebærer at de er underlagt samme kontrollmekanismer som annen konsesjonspliktig virksomhet. For eksempel innebærer ikke registrering hos Finanstilsynet noen egnethetsvurdering av aktørene, der vandel mv. undersøkes.

Tjenestetilbyderne må etterleve hvitvaskingsloven, herunder krav om kundetiltak. Følgelig må kunder påregne å måtte identifisere seg og få spørsmål om for eksempel formålet med en transaksjon eller midlenes opprinnelse, etc. Dersom kunden ikke oppgir nødvendige opplysninger, må de påregne å bli avvist av tjenestetilbyderen. Tjenestetilbyderne plikter å sende Økokrim melding ved mistenkelige transaksjoner.

Forskriften fastslår at det er tilbydere av de nevnte tjenestene som er rapporteringspliktige, og følgelig omfattes ikke enhver som veksler virtuell valuta. Personer som kjøper eller selger egen virtuell valuta for private formål, eller leilighetsvis og avgrenset bistår venner og kjente med kjøp og salg av deres virtuelle valuta, vil ikke være rapporteringspliktige etter hvitvaskingsregelverket.

Virkninger for finansforetak

Når tjenestetilbyderne blir rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven, har det også virkninger for tilbydere av finansielle tjenester som har eller kan få tjenestetilbyderne som kunder.

Hvitvaskingsregelverket, i likhet med internasjonalt regel- og normverk (fra FATF og EU), tillater ikke at hele grupper og/eller sektorer nektes finansielle tjenester utelukkende på grunn av gruppen/sektorens iboende hvitvaskingsrisiko (såkalt de-risking). Dette gjelder også tilbydere av vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta. I Finanstilsynets "Veiledning – hvitvaskingsregler" (rundskriv 24/2016) punkt 8 "Avvisning og avvikling av kundeforhold" fremgår det at risiko for hvitvasking eller terrorfinansiering kan gi grunnlag for saklig oppsigelse etter finansavtaleloven § 21. En slik risiko må likevel være konkret begrunnet i forhold som gjelder den enkelte kunde, og det er følgelig ikke grunnlag for å avvise eller avvikle et kundeforhold utelukkende fordi kunden tilbyr vekslings- eller oppbevaringstjenester for virtuell valuta. Etter omstendighetene kan det likevel være grunnlag for avvisning og avvikling av kundeforholdet hvis tilbyderen for eksempel ikke er registrert hos Finanstilsynet; i tilfeller der kundekontrollen ikke lar seg gjennomføre; eller der fortsettelse av kundeforholdet medfører risiko for transaksjoner med tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold knyttet til terrorvirksomhet.

Som omtalt over, forventer Finanstilsynet at tjenestetilbyderne oppretter bedriftskonto avgrenset til virksomheten, og det forventes følgelig at tjenestetilbydernes bankforbindelser legger til rette for dette.

Vi gjør oppmerksom på at andre rapporteringspliktige, for sin egen etterlevelse av kravene til kundekontroll, ikke kan legge til grunn kundekontrollen utført av tjenestetilbyderne, jf. ny hvitvaskingslov § 22.

Tilbydere av vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta vil bli omtalt i Finanstilsynets neste risikovurdering av foretak under tilsyn. Det antas at den iboende hvitvaskings- og terrorfinansieringsrisikoen er høy for denne sektoren. En nærmere begrunnelse er omtalt i høringsnotatet til ny hvitvaskingsforskrift. Det vises også til omtale i Nasjonal risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansiering og rapport og trusselvurdering om nyere betalingstjenester fra Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES).

Internasjonal utvikling

Hvitvaskingsforskriftens bestemmelse om hvitvaskingslovens anvendelse for virtuell valuta implementerer EUs regelverk på området (det såkalte femte hvitvaskingsdirektiv). Den globale standardsetteren for tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, Financial Action Task Force (FATF), signaliserer også at det vil komme nye internasjonale standarder for tjenester forbundet med virtuell valuta. Utviklingen i internasjonalt regel- og normverk vil få betydning også for utformingen og anvendelsen av norsk regelverk og praksis på området. Det vil ventelig også innføres tilsvarende regler i andre land, slik at kravene til tjenestetilbyderne vil gjelde nokså likt på tvers av landegrensene.