Søk Søk
Forside Tema Brexit

Brexit

Når Storbritannia etter planen trer ut av EU, trer de samtidig ut av EØS-avtalen. Finanstilsynet minner om at finansforetak, verdipapirforetak og andre foretak som tilbyr finansielle tjenester selv må vurdere risikoer, konsekvenser og nødvendige tiltak, som følge av at Storbritannia går ut av EU.

Bakgrunn

Den 29. mars 2017 varslet Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland (Storbritannia) EU om at de vil tre ut av EU. Uttredelsen skal skje to år etter varslingen, dvs. 29. mars 2019, med mindre partene blir enige om forlengelse. 

Når Storbritannia trer ut av EU, trer de samtidig ut av EØS-avtalen. EU og Storbritannia forhandler om en mulig overgangsordning for perioden fra Storbritannia trer ut av EU til 31. desember 2020. Hvis de blir enige om en overgangsordning, vil den sannsynligvis få tilsvarende anvendelse mellom Storbritannia og EFTA/EØS-statene, jf Prop. 47 LS (2018-2019): 

Dersom partene ikke blir enige, vil norske foretaks mulighet til å tilby finansielle tjenester i Storbritannia gjennom filial eller grensekryssende virksomhet, som nå er basert på EØS-avtalen, falle bort fra og med datoen Storbritannia trer ut av EU. Britiske foretaks mulighet til å tilby finansielle tjenester i Norge basert på EØS-avtalen, vil tilsvarende falle bort.

Finanstilsynet minner om at finansforetak, verdipapirforetak og andre foretak som tilbyr finansielle tjenester selv må vurdere risikoer, konsekvenser og nødvendige tiltak, som følge av at Storbritannia går ut av EU og blir et tredjeland i EØS-sammenheng. Dette gjelder både med og uten en form for overgangsordning eller samarbeidsavtale mellom partene. 

Brexit vil ha ulik betydning for norske foretak, avhengig av hvilken forretningsvirksomhet foretaket har mot det britiske markedet. EU-kommisjonen har utarbeidet flere dokumenter som gir oversikt over mulige konsekvenser av brexit for ulike områder av finansmarkedet. 

Norske foretak som ønsker å tilby finansielle tjenester i Storbritannia, må etter brexit forholde seg til det regelverket som britiske myndigheter fastsetter. Britiske myndigheter har lagt til rette for en overgangsfase etter brexit, slik at foretak og fond i EØS-området midlertidig kan yte grensekryssende virksomhet inn i Storbritannia.

Mer informasjon:

Tilsynssamarbeid

Finansmarkedene i Europa er tett integrert. Finanstilsynene i EØS-landene samarbeider derfor om vurdering av risikoer knyttet til at Storbritannia trer ut av EU. Samarbeidet koordineres først og fremst innenfor

EUs finanstilsynsmyndigheter, som Finanstilsynet er medlem av, fastsetter og publiserer uttalelser og anbefalinger om hvordan foretak som tilbyr finansielle tjenester og nasjonale finanstilsyn bør forberede seg til brexit. Uttalelsene og anbefalingene er relevante også for norske foretak under tilsyn av Finanstilsynet.  Betegnelsene "EU-land" i uttalelsene fra EUs finanstilsyn, kan i denne sammenheng leses som å omfatte Island, Liechtenstein og Norge, det vil si EØS-land. Uttalelsen blir løpende publisert på denne temasiden.

Kunde av foretak med konsesjon i Storbritannia?

Forbrukere som har avtaler med britiske finansforetak kan kontakte foretaket for å få informasjon om hvilke eventuelle konsekvenser brexit kan få for kundeforholdet og eksisterende avtale.