Søk Søk
Forside Tema Forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD)

Forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD)

IDD (forsikringsdistribusjonsdirektivet) regulerer all distribusjon av forsikring. 26. Oktober 2018 vedtok EØS-komiteen å ta direktivet inn i EØS-avtalen, men på en slik måte at både Island, Liechtenstein og Norge har tatt forbehold om samtykke fra sine parlamenter. Finanstilsynet vet dermed ikke når IDD-bestemmelsene trer i kraft i Norge.

Virkeområde og formål

Sammenlignet med någjeldende forsikringsformidlingsdirektiv (IMD), utvider direktivet virkeområdet for reguleringen til også å gjelde forsikringsselskapenes direkte salg - ikke bare agenters og megleres distribusjon. Visse sammenligningsportaler på Internett vil også omfattes.

Hensikten med direktivet er å øke forbrukerbeskyttelsen, styrke kundenes tillit, styrke det indre marked og få lik konkurranse mellom distribusjonskanaler. Det er rett til grensekryssende virksomhet og til etablering av filialer som før.

Innhold

Som hovedinnhold i direktivet nevnes en generalklausul om god forretningsskikk for alle forsikringsdistributører, rådgivning er definert som personlig anbefaling til en kunde, interessekonflikter er regulert, det er regler om belønningsmekanismer og adgang til å videreføre eller innføre provisjonsforbud. Det er videre krav til informasjon til kunder - bl.a. om avlønning. Det er bestemmelser om rådgivning og standarder for salg der det ikke ytes rådgivning: kundens krav og behov skal fastlegges, foreslåtte avtaler skal være i overensstemmelse med dette og når det ytes rådgivning, skal distributør gi en individuell anbefaling som forklarer hvorfor et bestemt produkt best oppfyller kundens forsikringskrav- og behov.

Uavhengig av om det ytes rådgivning, skal kunden før avtaleinngåelse gis relevant informasjon om forsikringsproduktet i en form som er forståelig slik at kunden kan treffe en informert beslutning. For skadeforsikring, skal denne informasjon om produktet gis i form av et standardisert dokument (Insurance Product Information Dokument (IPID), utarbeidet av produsenten av produktet. Det er fastsatt krav til både form og innhold i dette dokumentet.
 
PRIIPs-forordningen stiller krav til et nøkkelinformasjonsdokument (KID) for sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter til forbruker. PRIIPs gjelder blant annet for kapitalforsikring og individuelle livrenter med investeringsvalg. IDD har samtidig i kapittel VI tilleggskrav ved salg av forsikringsbaserte investeringsprodukter, som vil gjelde for disse livsforsikringsavtalene med investeringsvalg. Det er i dette kapittel VI ytterligere regler om interessekonflikter, egnethetserklæring, egnethetstest ved rådgivning, hensiktsmessighetstest ved salg uten rådgivning, execution-only salg (som på gitte vilkår kan velges innført) og svært strenge regler for mottak av provisjoner mv. fra andre enn kunden.

Direktivet innfører også regler for foretakenes styring og kontroll med produkter (Product oversight and governance requirements - POG).

Kompetansekrav

Direktivet fastsetter løpende krav til kunnskap og kompetanse, som også gjelder ansatte og ledelse i forsikrings- og gjenforsikringsforetak som er involvert i distribusjon. For alle typer distributører er det fastsatt minst 15 timers faglig (etter)utdannelse pr. år og forsikrings- og gjenforsikringsformidlere skal oppfylle kunnskaps- og kompetansekrav som framgår av vedlegg 1 til direktivet (minimumskrav til hva de skal ha kunnskap om).

Minimumsharmonisering

Som gjeldende direktiv (IMD), er IDD basert på minimumsharmonisering; under visse betingelser kan medlemsstatene ha andre/strengere regler for å beskytte forbruker. Det framgår av konkrete bestemmelser på hvilke områder medlemsstatene kan fastsette andre krav (herunder strengere opplysningskrav, obligatorisk rådgivning og begrense eller forby aksept eller mottak av honorarer, provisjoner mv. fra tredjemann knyttet til distribusjon eller rådgivning). Direktivet forutsetter også at enkeltland kan ha andre typer nasjonale regelverk begrunnet i allmenne hensyn.

Høringsnotat

Finansdepartementet har i brev 9. januar 2017 bedt Finanstilsynet om å utarbeide et utkast til høringsnotat innen 23. juni 2017 med utkast til lov- og/eller forskriftsbestemmelser for gjennomføring av IDD i norsk rett, samt eventuelle øvrige nødvendige tilpasninger.