Søk Søk
Forside Regelverk EIOPA-anbefalinger

EIOPA-anbefalinger

Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjon EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) utarbeider anbefalinger (guidelines og recommendations) vedrørende enkelte temaer knyttet til direktiv og forordninger på Finanstilsynets område. Anbefalingene har til formål å sikre en harmonisert praktisering av regelverket på europeisk nivå.

Finanstilsynet bekrefter overfor EIOPA om anbefalingen vil følges. Bekreftelsen innebærer at Finanstilsynet anser anbefalingen å være i samsvar med norsk lovgivning som gjennomfører det relevante EU-regelverket. Dette innebærer at Finanstilsynet vil legge vekt på anbefalingens innhold i sin praktisering og håndheving av norske rettsregler på området. Nedenfor følger informasjon fra Finanstilsynet om de enkelte anbefalingene fra EIOPA.

EIOPA har også fastsatt anbefalinger som Finanstilsynet foreløpig ikke har bekreftet at vil bli fulgt i Norge. Dette gjelder anbefalinger knyttet til EU-regelverk som ennå ikke er tatt inn i EØS-avtalen og heller ikke gjennomført i norsk lov.

Når EU-regelverket er gjennomført i norsk rett vil Finanstilsynet vurdere om anbefalingen skal følges og i tilfellet bekrefte dette overfor EIOPA. Oversikten her vil da bli oppdatert.

2015