Søk Søk
Forside Rapportering Banker CRD IV FINREP (KRT-1081)

CRD IV FINREP (KRT-1081)

Et utvalg banker skal rapportere finansiell informasjon (FINREP) til myndighetene. 

Rapportering

CRD IV FINREP (KRT-1081)

Data leveres i XBRL-format som vedlegg til et skjema i Altinn. Skjemaet ligger i foretakets innboks i Altinn. 

Hvem skal rapportere?

Av CRR artikkel 99 (2) fremgår at institusjoner skal rapportere finansiell informasjon til myndighetene. Dette gjelder institusjoner som omfattes av Artikkel 4 og andre kredittinstitusjoner som utarbeider konsoliderte regnskaper i følge internasjonale regnskapsstandarder etter artikkel 6 (2) i Regulation (EC) No 1606/2002. Banker som tilfredsstiller ett av de to følgende kriteriene er dermed pålagt rapportering av FINREP, på konsolidert (bankkonsern) nivå: 

  • Institusjoner som har verdipapirer notert på regulert marked og utarbeider konsernregnskap
  • Kredittinstitusjoner som ikke har verdipapirer notert på regulert marked, men som utarbeider konsernregnskap etter IFRS

Banker som ikke rapporterer konsolidert kapitaldekning skal ikke rapportere FINREP.

Hva skal rapporteres?

Siste versjon av FINREP finnes på EU-kommisjonens hjemmeside. Den finnes også på European Banking Authority (EBA) sitt nettsted. Skjemaene og veiledningen er vedlegg til ITS (Implementing Technical Standard) on Supervisory Reporting (Annex III og Annex V for hhv. skjema og veiledning) for gjeldende "reporting framework":

Utgåtte versjoner

Under er to utdaterte Excel-skjemaer på norsk; et rapporteringsskjema som ikke skal brukes mer og et med referanser til regnskapsstandarder (IAS/IFRS) og til veiledningen i Annex V ("General Instructions") der sentrale begreper og enkeltposter er nærmere omtalt. Finanstilsynet lagde også en egen uoffisiell veiledning basert på Annex V i ITS'en. Denne er heller ikke oppdatert.

Rapporteringsfrister

FINREP skal rapporteres kvartalsvis, der noen tabeller kun rapporteres halvårlig eller årlig. 

1. kvartal: 12. mai
2. kvartal: 11. august
3. kvartal: 11. november
4. kvartal: 11. februar  

CRD-IV-rapporteringen

Finanstilsynet utarbeider ikke lenger egne maler i Excel, men følger gjeldende taksonomiversjon fra EBA. Se link til rammeverket for rapporteringen. Rapporteringkravene finnes under gjeldende taksonomiversjon under punkt 1.a: 

EBA reporting frameworks

Kontakt