Søk Søk
Forside Om Finanstilsynet Organisasjon Forretningsorden for Finanstilsynets styre

Forretningsorden for Finanstilsynets styre

Vedtatt 30. mai 1994. Sist endret 26. august 2019.

1. Styrets saksbehandling

Styret skal behandle saker i møte, med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte.

I tillegg til styremedlemmene og Norges Banks observatør, deltar varamedlemmene fast i styrebehandlingen. Ved forfall blir varamedlemmene stemmeberettigede i henhold til rang.

Ved behandling av administrative saker suppleres styret av to styremedlemmer som representerer de ansatte, jf. finanstilsynsloven § 2 tredje ledd.

Fra administrasjonen møter finanstilsynsdirektøren, styresekretæren og for øvrig de som direktøren bestemmer. Normalt møter avdelingslederne, juridisk direktør og kommunikasjonsdirektør.

Styrebehandlingen ledes av styrets leder, nestleder eller den med lengst ansiennitet i styret.

Administrasjonen gir om nødvendig en kort muntlig framstilling av saken.

Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av styret er til stede. Er kun tre stemmeberettigede til stede (fire ved behandling av administrative saker), bør det vurderes å utsette en sak som ikke oppnår enstemmighet.

Som styrets vedtak gjelder det som flertallet blant de møtende har stemt for, eller ved stemmelikhet det som styrets møteleder har stemt for.

2. Innkalling og saksdokumenter

Styret innkalles til møte i samsvar med årlig vedtatt møteplan, med mindre styrets leder og finanstilsynsdirektøren finner at de saker som foreligger til behandling kan utsettes til neste møte. For øvrig innkalles styret til møte når et styremedlem eller finanstilsynsdirektøren ber om det.

Innkalling (dagsorden) med saksdokumenter sendes både styremedlemmer, varamedlemmer og observatør fra Norges Bank. Innkalling (dagsorden) og saksdokumenter for administrative saker sendes ansattes representanter. Møtets antatte varighet skal framgå av innkallingen.

For saker som forelegges styret til beslutning, skal innkallingen vedlegges et oversendelsesnotat med en kort framstilling av saken og forslag til vedtak. Det skal fremgå om sakens sluttdokumenter skal unntas offentlighet, samt hvilke informasjonstiltak som eventuelt skal iverksettes.

For saker som forelegges styret til orientering, kan finanstilsynsdirektøren beslutte om foreleggelse skal skje skriftlig eller muntlig. Muntlige orienteringssaker skal, så langt mulig, angis i innkallingen.

I saker som gjelder høringsuttalelser, rundskriv og tilrådninger til Finansdepartementet kan utkast til brev, høringsuttalelse e.l. legges på styreportalen.

Andre dokumenter skal vedlegges i den grad det er nødvendig for å opplyse saken.

Saksdokumentene skal normalt være styremedlemmene i hende senest innen fire dager før styremøtet.

Skriftlige innlegg av vesentlig omfang fra styremedlemmer bør om mulig framlegges i tilstrekkelig tid forut for møtet.

3. Styreprotokoll

 Styreprotokollen skal i den enkelte sak inneholde:

 • oversikt over fremlagte saksdokumenter
 • særlig viktige opplysninger som er gitt muntlig i styremøtet
 • styrets vedtak
 • eventuelle dissenser
 • uttalelser som et styremedlem ønsker protokollert

Det skal framgå av protokollen dersom et styremedlem ikke har deltatt i behandlingen av en sak.

Protokollen skal vanligvis sendes ut sammen med saksdokumentene til neste styremøte, og legges fram for godkjenning på neste ordinære styremøte. Den godkjente protokollen skal underskrives av de styremedlemmene som deltok på styremøtet.

Den godkjente protokollen er et internt dokument som er unntatt offentlighet. Det utarbeides et kortreferat som legges ut på intranettet. I særlige tilfeller kan administrasjonen, i samråd med styreleder, gi innsyn i hele eller deler av styreprotokollen.

Administrasjonen skal arkivere innkalling, saksdokumenter og protokoll.

4. Styrets arbeid 

Styrets leder og finanstilsynsdirektøren skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører under styret og at styrets arbeid organiseres på en hensiktsmessig og effektiv måte.

Styremedlemmene og finanstilsynsdirektøren kan kreve at styret behandler bestemte saker.

Finanstilsynsdirektøren kan avgjøre en sak når det ikke er praktisk mulig å styrebehandle saken eller saken for øvrig er en hastesak. Styrets medlemmer skal så snart som mulig orienteres om saken og saken skal behandles som orienteringssak på neste styremøte.

Finanstilsynsdirektøren forbereder saker som skal behandles av styret. Dersom styrets leder eller andre av styrets medlemmer har deltatt i saksforberedelsen, skal dette framgå av oversendelsesnotatet. Det samme gjelder der saken har vært drøftet med Finansdepartementet på forhånd.

5. Saker som skal styrebehandles 

Styret skal behandle prinsipielle saker og saker av særlig viktighet. Styret skal behandle følgende saker:

Administrative saker:

 1. Overordnede og langsiktige planer for Finanstilsynets arbeid, herunder Finanstilsynets strategi, virksomhetsplan, de årlige budsjetter, årsregnskap, årlige periodeoversikter for budsjettkontroll og vesentlige endringer i organisasjonsplanen.
 2. Årsmelding og andre særskilte redegjørelser for tilsynsarbeidet.
 3. Ansettelse av avdelingsledere, juridisk direktør og kommunikasjonsdirektør.
 4. Uttalelse til Finansdepartementet vedrørende tilsetting av finanstilsynsdirektør.
 5. Vurderinger av risiko på tilsynsområder og i Finanstilsynets virksomhetsutøvelse, herunder løpende oversikter over oppfølging av strategi og måloppnåelse.

Fagsaker:

 1. Forslag til lover, forskrifter og regelverksendringer når realitetsinnholdet endrer rettstilstanden på området i vesentlig grad eller endringen på annen måte i kvalifisert grad har praktisk betydning.
 2. Forskrifter eller endringer i disse på områder hvor Finanstilsynet etter lov eller forskrift, eller ved delegasjon er tillagt selvstendig forskriftsmyndighet, unntatt ved tekniske endringer og forskrift om rapportering.
 3. Høringssaker fra andre etater eller fra departementer, i den utstrekning sakene angår vesentlige og prinsipielle sider ved tilsynsarbeidet eller for institusjoner under tilsyn.
 4. Konsesjonssaker og andre saker om godkjenning eller dispensasjon i henhold til regelverket som:
  a) har eller kan få vesentlig innvirkning på konkurransesituasjonen i finansmarkedet eller i delmarkeder 
  b) reiser nye vesentlige problemstillinger som Finanstilsynet eller Finansdepartementet ikke tidligere har tatt stilling til 
  c) på annen måte inneholder vesentlige prinsipielle spørsmål av samfunnsmessig betydning
 5. Tillatelser til opprettelse av bank eller forsikringsforetak.
 6. Saker der Finansdepartementets myndighet er delegert til Finanstilsynet, men som oversendes departementet på grunn av sakens art.
 7. Andre konsesjonssaker, tillatelser til nedsetting av kapital og tillatelser til forhøyet konsernbidrag som avgjøres i medhold av delegasjon, med mindre tilsvarende sak er behandlet av styret tidligere.
 8. Andre saker som avgjøres i medhold av delegasjon og som ikke anses som kurante, med mindre tilsvarende sak er behandlet av styret tidligere.
 9. Klagesaker fremmet i henhold til forvaltningslovens kap. VI og andre klager som gjelder Finanstilsynets virksomhet, unntatt når styret har behandlet tilsvarende sak tidligere, klagen åpenbart ikke vil føre fram, eller klagen ikke er av vesentlig betydning for det aktuelle tilsynsområdet.
 10. Saker som ved særskilt bestemmelse er tillagt styret.
 11. Varsel om tilbakekall av tillatelser, stans av ulovlig virksomhet, omfattende pålegg om retting eller andre enkeltvedtak av vesentlig betydning, som avviker fra tidligere praksis eller som på annen måte skaper presedens.
 12. Anmeldelser eller annen form for oversendelse til påtalemyndigheten av antatt straffbare forhold, i den utstrekning de reiser tvil eller prinsipielle spørsmål.
 13. Vurderinger som gjelder trusler mot finansiell stabilitet eller soliditeten i større enkeltinstitusjoner samt halvårlige analyserapporter (herunder Finansielt utsyn og Finansielle utviklingstrekk) halvårlig resultatrapport for finansinstitusjoner.
 14. Andre prinsipielle saker eller saker av særlig viktighet.

Orienteringssaker:

 1. Saker som det er naturlig at styret blir orientert om, herunder hensiktsmessige oversikter over behandlingen av saker delegert administrasjonen.
 2. Viktige tilsynssaker, samt oversikter over tilsynsarbeidet, kvartals- og årsoversikter, analyser mv.
 3. Saker av viktighet vedrørende prospektkontrollen vil normalt bli forelagt styret til orientering.
 4. Hastesaker som er avgjort av finanstilsynsdirektøren, jf. punkt 4 Styrets arbeid.

6. Habilitet 

Styremedlemmer og andre som deltar i styrebehandlingen, plikter selv å vurdere om vedkommende er inhabil ved behandlingen av en sak, jf. forvaltningsloven kapittel II og finanstilsynsloven § 7.  Foreligger inhabilitetsgrunn, skal vedkommende ikke delta i behandlingen av saken.