Søk Søk

Vedtak om kapitalbehov i Eiendomskreditt AS

Vedtak om pilar 2-krav
Med hjemmel i finansforetaksloven § 13-6 syvende ledd, annet punktum har Finanstilsynet fattet følgende vedtak:

Eiendomskreditt AS skal ha kapital utover minstekrav og bufferkrav tilsvarende 1,3 prosent av beregningsgrunnlaget (pilar 2-krav) for risikoer som foretaket er utsatt for og som ikke, eller bare delvis, er dekket i pilar 1. Pilar 2-kravet skal dekkes av ren kjernekapital.

Pilar 2-kravet kommer i tillegg til følgende minstekrav og bufferkrav:

  • Minstekravet til kapital i pilar 1 på 8 prosent av beregningsgrunnlaget, hvorav minst 4,5 prosent eller mer er ren kjernekapital og 6 prosentpoeng kjernekapital i henhold til gjeldende kapitaldekningsregler.
  • En samlet buffer ut over minstekravet og pilar 2-kravet bestående av ren kjernekapital for å dekke summen av de til enhver tid gjeldende bufferkrav i pilar 1.

Pilar 2-kravet er fastsatt på grunnlag av Eiendomskreditts egen risiko- og kapitalbehovsvurder-ing (ICAAP) og Finanstilsynets samlede skjønnsmessige vurderinger med støtte i metodikken i henhold til Finanstilsynets rundskriv 12/2016. Kravet på 1,3 prosent er fastsatt etter en helhetsvurdering av risikoer i Eiendomskreditt AS knyttet til konsentrasjonsrisiko innen kreditt samt markedsrisiko. Pilar 2-kravet trer i kraft 31. mars 2018.   

Finanstilsynet presiserer at dersom samlet ren kjernekapitaldekning faller under summen av minstekravet, pilar 2-kravet og de samlede bufferkravene, skal foretaket umiddelbart gi melding til Finanstilsynet og deretter fremlegge en plan for å gjenopprette oppfyllelsen av det samlede kapitalkravet, jf. finansforetaksloven § 14-6. Det samme gjelder dersom kjernekapitaldekningen faller under kravet til kjernekapitaldekning eller total ansvarlig kapital faller under kravet til kapitaldekning. Avhengig av tiltaksplanen som foretaket legger fram, vil Finanstilsynet vurdere tiltak. Finanstilsynet vil kunne gi pålegg om å begrense omfanget av prestasjonsbetinget godtgjørelse, utbyttebetaling eller rente på kjernekapital. Ved eventuelt vedtak om begrensninger av utbytte, rente på hybridkapital og variabel godtgjørelse, vil Finanstilsynet ta utgangspunkt i egenkapitalens og hybridkapitalens ulike prioritet ved dekning av tap, slik at variabel godtgjørelse og utbytte i utgangspunktet vil bli begrenset før rentebetalinger på hybridkapital, innenfor rammene i finansforetaksloven § 14-6 tredje ledd f) og g).

Finanstilsynet har fastsatt vedtaket om pilar-2 krav på bakgrunn av vurderingen i brev av 19. desember 2017 samt foretakets merknader i brev 31. januar 2018 og e-mail 1. februar 2018. Dette vedtaket kan påklages innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klage sendes Finanstilsynet. Klageinstans er Finansdepartementet. Forvaltningslovens §§ 18 og 19 om partenes adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, gjelder. 

Finanstilsynets vurdering av margin utover kapitalkrav i Eiendomskreditt AS
Finanstilsynet legger til grunn at Eiendomskreditt AS tilpasser kapitaldekningen slik at den til enhver tid overstiger det samlede kravet til ren kjernekapitaldekning med god margin. Finanstilsynet vil understreke at foretaket skal vurdere kapitalbehovet i et framoverskuende perspektiv, at foretaket skal kunne opprettholde en normal utlånsaktivitet i nedgangsperioder og kapitaliseringen skal understøtte tilgangen til kapitalmarkedene også under vanskelige markedsforhold. Det er Finanstilsynets vurdering at banken bør øke sitt mål for ren kjernekapitaldekning.