Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Retningslinjer for konsesjonsmyndighetenes anvendelse av unntaket fra det alminnelige kravet til startkapital ved etablering av nye finansinstitusjoner

Rundskriv

Retningslinjer for konsesjonsmyndighetenes anvendelse av unntaket fra det alminnelige kravet til startkapital ved etablering av nye finansinstitusjoner

Til forretningsbanker, sparebanker, finansieringsselskap, kredittforetak, skadeforsikringsselskap og livsforsikringsselskap


Fastsatt av Kredittilsynet i samråd med Finansdepartementet 14. september 1994.

Ved lov 4. desember 1992, satt i kraft 1. januar 1994, ble det foretatt endringer i sparebankloven p§ 2 første ledd, forretningsbankloven p§ 5 første ledd og lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner p§ 3-5 første ledd, som medfører at nye sparebanker, forretningsbanker og finansieringsforetak skal ha en startkapital som minst svarer til 5 mill. ECU (ca. 40 mill. norske kroner). Kongen kan i særlige tilfelle samtykke i at startkapitalen settes til et lavere beløp, men ikke mindre enn 1 mill. ECU (ca. 8 mill. norske kroner). Kongens myndighet er delegert til Finansdepartementet.

Ved vurderingen av om det bør gis tillatelse til at en institusjon blir etablert med en startkapital lavere enn 5 mill. ECU, vil det bli lagt vekt på den saklige og stedlige avgrensningen av virksomheten. Virksomheten må normalt enten skulle drives innen et geografisk avgrenset område, slik at aktiv markedsføring og etablering av forretningssteder utenfor området ikke vil finne sted, eller institusjonen må bare tilby begrensede finansielle tjenester.

Virksomheten til institusjoner som skal kunne etableres med en startkapital lavere enn 5 mill. ECU vil kunne omfatte de vanlige tjenester knyttet til tradisjonell bank- og finansieringsvirksomhet, herunder innskudd (banker), utlån, betalingsformidling (banker), rådgivning, utstedelse av sjekker o.l., samt garanti- og sikkerhetsstillelse. Det vil normalt være en forutsetning at finansinstitusjoner av denne kategori verken for egen eller andres regning foretar transaksjoner i valuta, valuta- og renteinstrumenter, finansielle omsettelige terminkontrakter og opsjoner, samt ulike derivater, samt at det ikke gjennom datterforetak kan foretas transaksjoner for andres regning i omsettelige verdipapirer.

Det vil ikke tillates at slike institusjoner oppretter datterforetak som skal utøve virksomhet som vedkommende institusjon i henhold til foranstående ikke selv kan drive. Institusjonen bør ikke kunne inngå som datterforetak i finanskonsern.

Institusjoner av denne kategori må etableres med en startkapital som gir sikkerhet for at institusjonen vil kunne oppfylle de lovbestemte minstekrav til kapitaldekning, samt tilfredsstille solvens- og sikkerhetskrav forøvrig.

Ved konsesjonsmyndighetenes vurdering av om det skal gis tillatelse til etablering av nye finansinstitusjoner vil en uansett måtte vurdere om etableringen vil være i samsvar med allmenne interesser, jf. sparebankloven p§ 3 annet ledd, forretningsbankloven p§ 8 annet ledd og finansinstitusjonsloven p§ 3-3 annet ledd.


Etter fullmakt

 

Ole-Jørgen Karlsen 

Brynjulf Moe