Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Register over tilknyttede agenter til verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond mv.

Rundskriv

Register over tilknyttede agenter til verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond mv.

Sendt til:

Verdipapirforetak
Forvaltningsselskap

Ved likelydende brev til verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond 19. desember 2007 redegjorde Kredittilsynet for etableringen av et offentlig register over tilknyttede agenter i samsvar med verdipapirhandelloven (vphl.) § 10-16 tredje ledd. Informasjon om systemet har vært tilgjengelig på Kredittilsynets nettsted. Registeret føres av Kredittilsynet og inneholder en liste over foretak som har meldt om tilknyttede agenter, og en lenke til den siden på foretakets nettsted som inneholder opplysninger om agentforhold.

Sett i lys av erfaringene som er gjort etter opprettelsen av registeret over tilknyttede agenter og Kredittilsynets behov for informasjon om agentforhold, vil det med virkning fra 1. januar 2010 gjelde endrede rutiner for melding om tilknyttede agenter. Det vil også foretas en omlegging av det offentlige registeret.

Registeret skal ikke lenger organiseres med en lenke til foretakenes internettsider. Opplysninger om de enkelte tilknyttede agenter skal registreres direkte i konsesjonsregisteret av Kredittilsynet. Denne omleggingen innebærer følgende endringer for de foretakene som har eller vil etablere tilknyttede agenter:

  1. Samtlige verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond som pr. 1. januar 2010 vil benytte tilknyttede agenter, skal innen 18. desember 2009 sende Kredittilsynet en oppdatert oversikt over samtlige tilknyttede agenter til foretaket. Meldingen skal inneholde opplysninger om navn på den tilknyttede agenten, navn på daglig leder og eventuelt annen person som faktisk leder agentens virksomhet på vegne av verdipapirforetaket, fra hvilket forretningskontor agenten yter tjenester (adresse), organisasjonsnummer og antall ansatte hos agenten. Det skal også bekreftes at agenten er egnet, jf. vphl. § 10-16 tredje ledd. Kredittilsynet legger til grunn at egnethetskravene i vphl. § 9-9 første ledd gjelder tilsvarende for tilknyttet agent.

  2. Verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond skal løpende sende melding til Kredittilsynet om endringer i agentforhold. Dette gjelder opplysninger om etablering og avvikling av agentforhold med angivelse av dato for når agentforholdet trer i kraft og opphører. Melding om etablering av agentforhold skal også inneholde opplysninger om navn på den tilknyttede agenten, navn på daglig leder og eventuelt annen person som faktisk leder agentens virksomhet på vegne av verdipapirforetaket, fra hvilket forretningskontor agenten yter tjenester (adresse), organisasjonsnummer og antall ansatte hos agenten. Det skal bekreftes at agenten er egnet, jf. vphl. § 10-16 tredje ledd og kravene i § 9-9 første ledd.

    Merk at foretakene ikke kan benytte tilknyttet agent før det er bekreftet overfor Kredittilsynet at den tilknyttede agenten er egnet og agentforholdet er registrert i det offentlige registeret. Det må påregnes at det kan ta to til fem arbeidsdager fra melding om agentforholdet er mottatt til agentforholdet er registrert i det offentlige registeret.   

21. desember 2009 skifter Kredittilsynet navn til Finanstilsynet. Som en følge av dette, bes melding om tilknyttet agent, herunder bekreftelse på at agenten er egnet, fra og med 1. januar 2010 sendt på epost til tilknyttede.agenter@finanstilsynet.no. Meldinger forut for denne dato sendes pr. brev til Kredittilsynets adresse: Postboks 100 Bryn, 0611 Oslo.

 

Eirik Bunæs

Britt Hjellegjerde