Søk Søk
Forside Nyhetsarkiv Finansagenter

Rundskriv

Finansagenter

Sendt til:

Forretningsbanker
Sparebanker
Finansieringsforetak
Skadeforsikringsselskaper
Livsforsikringsselskaper
Filialer av utenlandske kredittinstitusjoner (NUF)

Dette rundskrivet gir en oversikt over hvilken praksis Kredittilsynet vil legge til grunn for sin tilsynsvirksomhet når det gjelder:

1) finansagenter og lånemeglere (låneformidlere) og forholdet til finansieringsvirksomhetsloven
2) finansagentvirksomhet 
3) register over finansagenter

Dette rundskrivet erstatter rundskriv 37/94.

1.  Finansagenter og lånemeglere (låneformidlere) – forholdet til finansieringsvirksomhetsloven

Finansieringsvirksomhetsloven, lov 10. juni 1988 nr. 40, § 1-2 inneholder en definisjon av begrepet finansieringsvirksomhet. Definisjonen omfatter også medvirkning. Virkeområdet for lånemeglere, finansagenter og finansrådgivere er regulert i finansavtaleloven, lov 25. juni 1999 nr. 46, mens låneformidlingsvirksomhet er regulert i finansieringsvirksomhetsloven kapittel 2 og 4 og forskrift 14. september 1990 nr. 764 om sikkerhetsstillelse for låneformidlere (lånemeglere). Finansavtaleloven forvaltes av Justisdepartementet, mens finansieringsvirksomhetsloven forvaltes av Finansdepartementet/Kredittilsynet.

Lånemeglingsvirksomhet er finansieringsvirksomhet, og er nærmere regulert i finansieringsvirksomhetsloven § 4-1. Lånemeglere skal melde fra om virksomheten til Kredittilsynet og stille sikkerhet for det ansvaret som megleren kan pådra seg ved virksomheten. Lånemeglere skal fungere som upartiske mellommenn. Disse skal ivareta begge parters interesser, og skal så snart som mulig og før avtalen om megleroppdraget inngås, skriftlig opplyse om det vederlaget det vil kreve for oppdraget, samt hvem som skal betale vederlaget. Dette følger av finansavtaleloven § 78 flg.

En finansagent er lånetilbyders medhjelper, og handler således på vegne av finansinstitusjonen. Det er finansinstitusjonens ansvar å påse at deres agenter opptrer i samsvar med finansinstitusjonens egne plikter.  

En finansrådgiver er kundens medhjelper, se finansavtalelovens kapittel 6 III. Finansielle rådgivere kan ikke annonsere med konkrete lånetilbud eller med formidling av lån/garantier. Slike rådgivere skal bare virke som veiledere ut fra sitt kjennskap til markedet og skal utelukkende betales av kunden. Kredittilsynet forutsetter derfor at finansinstitusjonene ikke honorerer disse for innsendte lånesøknader, da dette må anses som agentvirksomhet, jf. punkt 2. 

2. Finansagentvirksomhet

Finansagenter vil i motsetning til lånemegler/låneformidler ikke måtte stille sikkerhet for sin virksomhet.

Kredittilsynet legger til grunn at følgende kriterier være oppfylt samtidig for at virksomheten ikke skal regnes som registreringspliktig låne- og garantiformidler (lånemegler):

  1. Virksomheten består i å bistå med utfylling og oversendelse av lånesøknader (og eventuelt garantisøknader) til finansinstitusjoner som har hovedkontor eller filial i Norge.
  2. Finansagenten kan kun kreve vederlag fra den finansinstitusjonen agenten representerer, jf. finansavtaleloven § 88. Finansagenten kan ikke motta vederlag fra kunden.
  3. Virksomheten skal ikke ha oppgjørsfunksjon verken ved utbetalingen av lånet eller ved betaling av renter, avdrag eller garantiprovisjoner.
  4. Det skal fremgå av markedsføringen hvilke finansinstitusjoner agenten representerer. Dersom det annonseres med et bestemt tilbud som ikke referer seg til alle de finansinstitusjonene som agenten opptrer på vegne av, er det tilstrekkelig at det oppgis navn på den aktuelle finansinstitusjonen med tillegget ”m.fl” eller lignende.

Finansinstitusjonen skal ha egen avtale med alle agenter. En agent kan ikke ved hjelp av eierskap, franchiseavtaler, samarbeidsavtaler eller lignende, knytte til seg andre som skal opptre som agenter for en finansinstitusjon (underagenter).

Agentavtalene bør minst inneholde følgende:

  • At finansinstitusjonen skal godkjenne alle annonser, brosjyrer og annet materiell som agenten benytter i sin markedsføring. Denne godkjenningen skal være skriftlig.
  • At agenten skal være kjent med de forskrifter og regler som til enhver tid gjelder for finansinstitusjonens forhold til publikum og forplikte seg til å følge disse. Dette omfatter også at agenten skal opplyse om effektiv rente både ved inngåelse av låneavtale og i markedsføringen, jf. forskrift 11. februar 2000 nr. 101 om låneavtaler. Det er finansinstitusjonens oppgave å sørge for at agenten til enhver tid blir gjort kjent med gjeldende regler. 
  • At finansinstitusjonen skal kunne kontrollere at agenten driver sin virksomhet i samsvar med gjeldende regler og avtalen. Vesentlige brudd eller gjentatte brudd på avtalen eller lovbestemmelser skal gi grunnlag for heving.

Også eiendomsmeglere som formidler lånesøknader til finansinstitusjoner må ha agentavtale (samarbeidsavtale) med finansinstitusjonene. Tilsvarende gjelder agenter som har annen ervervsvirksomhet enn agentvirksomheten som sitt hovedformål, for eksempel bilforhandlere og andre salgsledd.

Finansagenter kan ikke tilby en høyere rente til kunden enn det finansinstitusjonen gir, og dermed avtale at hele eller deler av de overskytende renteinnbetalingene skal tilfalle agenten. Kredittilsynet anser dette som å kreve vederlag fra kunden, og dermed i strid med finansavtaleloven § 88. Særlig forhandlere må være oppmerksomme på dette.

I de tilfellene hvor forhandlere opptrer som finansagenter, påhviler det både finansinstitusjonen og agenten å påse at kravene om kontantinnsats mv. i kredittkjøpsloven, lov 21. juni 1985 nr. 82, med forskrift blir overholdt.

Hvitvaskingsloven § 12 (lov 6. mars 2009 nr. 11) gir adgang for rapporteringspliktige foretak til å utkontraktere gjennomføringen av kundekontroll. Etter forskrift om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. § 9 kan foretak og personer som utfører tjenester på vegne av eller for rapporteringspliktige gjennomføre kundekontroll når disse inngår som ledd i den rapporteringspliktiges distribusjonsapparat. I den grad en finansinstitusjon utkontrakterer kundekontrollen, skal man være oppmerksom på at lovens § 12 annet ledd presiserer at det er den rapporteringspliktige finansinstitusjonen som har ansvaret for at kundekontrollen gjennomføres i samsvar med gjeldende lov og forskrift og for at det etableres forsvarlige rutiner og treffes nødvendige tiltak etter lovens § 23.

3. Register over finansagenter

Finansinstitusjonene er tidligere pålagt å sende inn ajourførte registre over sine finansagenter. Dette følger av punkt 1.1 i Kredittilsynets rundskriv 37/1994. Heretter skal finansinstitusjonene ikke lenger sende dette inn til Kredittilsynet, men i stedet opprette et register som bør gjøres offentlig tilgjengelig på finansinstitusjonens eget nettsted. 

Finansinstitusjonen skal gi Kredittilsynet melding om registerets internettadresse (URL) samt eventuelle endringer i denne. Publikum vil dermed kunne gå via Kredittilsynets register over finansinstitusjoner på tilsynets nettsted for å se hvilke finansagenter som finansinstitusjonen til enhver tid har avtaler med. Finansinstitusjonen skal oppdatere registeret løpende.

Følgende opplysninger bør registreres:
a) finansagentens navn/firma
b) finansagentens adresse og/eller organisasjonsnummer
c) telefonnummer og e-postadresse 

Kredittilsynet ber om at registeret opprettes innen utgangen av 2009. Det gjøres oppmerksom på at registeret er offentlig, og at informasjon fra registeret vil bli gjort tilgjengelig på www.finansportalen.no.

4. Andre forhold

Kredittilsynet er kjent med at flere finansinstitusjoner opererer med ”midlertidige kontrakter” for agenter og at finansinstitusjonen ikke er synlig i markedsføringen før endelig agentavtale er undertegnet. Også slike agenter er å anse som agenter og må fremstå som sådanne – også i markedsføringen.

5. Distribusjon av rundskrivet

Kredittilsynet ber om at rundskrivet gjøres kjent for agenter, medarbeidere og tillitsvalgte som blir berørt av innholdet i dette rundskrivet.

Emil Steffensen

Ole-Jørgen Karlsen

Kontakt