Forside Nyhetsarkiv Høringsnotat om norsk gjennomføring av EUs soliditetsregelverk (CRR/CRD IV)

Nyhet

Høringsnotat om norsk gjennomføring av EUs soliditetsregelverk (CRR/CRD IV)

Finanstilsynet har oversendt høringsnotat til Finansdepartementet med utkast til regelverksendringer for gjennomføring av EUs soliditetsregelverk for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak (CRR/CRD IV).

Finansdepartementet ba i brev 16. november 2017 om at Finanstilsynet utarbeidet et høringsnotat med forslag til regelendringer som forberedelse til at CRR/CRD IV blir innlemmet i EØS-avtalen.

Norske regler samsvarer allerede i stor grad med CRR/CRD IV. De foreslåtte regelverksendringene omfatter derfor tekniske endringer for å tilpasse norske bestemmelser der disse ikke fullt ut samsvarer med reglene i CRR/CRD IV, og å ta inn bestemmelser fra dette regelverket som ikke er gjennomført i norsk rett. Videre inneholder forslaget presiseringer av nasjonale valg i CRR/CRD IV-forskriften.

I oversendelsesbrevet til departementet har Finanstilsynet oppsummert vurderingene i høringsnotatet.